Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Ως εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Μια φωνή δηµιουργική επιβάλλεται µε την έκφραση της δύναµης,
µε την πλαστική της αλήθειας…»

Ελένη Λαζαρίδου,
δηµοσιογράφος-συγγραφέας

 

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει νόµους που µας επηρεάζουν όλους: µεγάλες χώρες και µικρές κοινότητες, ισχυρές εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις, σε παγκόσµιο και σε τοπικό επίπεδο.Η νοµοθεσία της ΕΕ εστιάζει σε θέµατα που είναι σηµαντικά για όλους µας: το περιβάλλον, την ασφάλεια, τη µετανάστευση, τις κοινωνικές πολιτικές, τα δικαιώµατα των καταναλωτών, την οικονοµία, το κράτος δικαίου και πολλά άλλα. Στις µέρες µας, κάθε σηµαντικό εθνικό θέµα έχει επίσης µια ευρωπαϊκή διάσταση.Η δηµοκρατία δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδοµένη. Είναι συλλογικό επίτευγµα το οποίο πρέπει όλοι να υπερασπιζόµαστεi.
Με αφορµή τις ευρωεκλογές, αλλά και µια επίσης κρίσιµη εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση µε τον ρόλο της Σχολικής Συµβούλου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και µε τον ρόλο της Αmbassador Ανατολικής Κρήτης του δικτύου Teachers4 Europe 2012-2018ii η αναφορά στην ιστορία µιας πολύ σηµαντικής εθνικής πρωτοβουλίας για την εκπαίδευση σε θέµατα ΕΕ στην τυπική εκπαίδευση µε τα χαρακτηριστικά δικτύου Teachers4Europe

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έκανε το 2011 ένα δυναµικό ξεκίνηµα στην προσπάθεια ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των
Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την πρωτοβουλία του κ. Αργύρη Περουλάκη ο οποίος υπηρετούσε ως αναπληρωτής
Επικεφαλής στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Το πρόγραµµα Teachers4Europe (Τ4Ε) αποτέλεσε µια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Ο κεντρικός άξονας της δράσης ήταν από το ξεκίνηµα η δηµιουργία και η διαµόρφωση ενός ∆ικτύου εκπαιδευτικών που θα λειτουργήσουν στη συνέχεια ως διαµεσολαβητές για την προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εµπειριών που θα αποκοµίσουν από τη επιµόρφωσή τους προκειµένου οι µαθητές να ενηµερωθούν για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και προοπτικές (http://www.teachers4europe.gr/).

Η επιµόρφωση των νέων µελών του δικτύου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο από τους πρεσβευτές του προγράµµατος (ambassadors), οι οποίοι είχαν και την ευθύνη για το συντονισµό του δικτύου τοπικά.( 2012-2018)
Ο στόχος της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης “Teachers4Europe” που αποτελούσε αποκλειστικά εθνική πρωτοβουλία, ήταν να συµβάλλει στην καλύτερη ενηµέρωση των εκπαιδευοµένων επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεµάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρµόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόµες µεθόδους διδασκαλίας, που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Ο απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά στη διαµόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο µε στοχευµένες παρεµβάσεις στους µαθητές της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε δράσεις που σχεδιάζονται και εµψυχώνονται από παλιά και νέα µέλη του δικτύου µε την επιστηµονική υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και οµάδας συντονισµού ( θεµατικά διεπιστηµονικά σχέδια εργασίας)

Προηγήθηκε η εφαρµογή µεγάλου αριθµού project σε όλη την χώρα µε το σκεπτικό των αρχών του δικτύουστην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαιδευση τα οποία έχουν εποπτεύσει και αξιολογήσει οι Περιφερειακοί Πρεσβευτές του δικτύου. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από το 2011 έως το 2018 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία µε την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και ∆ιαπανεπιστηµιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Τις δράσεις υποστήριξε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Έδρα Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτοµία..
Τα διήµερα ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ του δικτύου Τ4Εurope στην Ανατολική Κρήτη διακρίθηκαν για τους καινοτόµους σχεδιασµούς από τις εκπαιδευτικούς πρεσβευτές της Ανατολικής Κρήτης µε παρεµβάσεις ανοιχτές στους πολίτες της τοπικής κοινωνίας µε θεµατικές που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των αρχών συλλογικοτήτων ακαδηµαϊκών φορέων και πολιτών κάθε ηλικίας µε έµφαση στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι “ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ και ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ” του δικτύου Τ4E Ανατολικής Κρήτης υποστήριξαν µε πολύ απλά µέσα, αλλά µε ευρηµατική ανάπτυξη γόνιµων συνεργειών ένα ανοιχτό ζωντανο σχολείο που επιδιώκει να λειτουργήσει στην κοινότητα, ως ένας πυρήνας δράσεων που θα συµβάλλουν στη συνοχή και την ανάπτυξη της κοινότητας, καθώς και στην εξέλιξη της ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας των συµµετεχόντων µέσα από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ευρωπαίου πολίτη. Για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκε προσοµοίωση ολοµέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς και όχι µαθητές και το αποτύπωµα της στην κοινότητα, αλλά και σε εθνικό επίπεδο ήταν πολύ δυναµικό µε πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσµατα στην αξιολόγηση του.iv
Στις µέρες µας υπάρχει η γενικότερη παραδοχή ότι οι συµµετοχικές προσεγγίσεις αποτελούν ένα µέσο για την ενδυνάµωση των πολιτών προκειµένου να αναλάβουν το έλεγχο της πορείας ανάπτυξης της τοπικής κουλτούρας. Η συµµετοχικότητα προϋποθέτει ανοικτές διαδικασίες, βαθµούς ελευθερίας και πρωτότυπες παιδαγωγικές προτάσεις.Οι στάσεις των ενεργών πολιτών για τις δυνατότητες υποχρεώσεις και δικαιώµατα του Ευρωπαίου πολίτη καλλιεργούνται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε συνέπεια και συνέχεια στις ανάγκες τις ηλικιακές.Απαραίτητο να ανατροφοδοτούνται από την άτυπη µάθηση που υποστηρίζεται από τα Μουσεία στο πλαίσιο ψυχαγωγίας ελεύθερου χρόνου
Σήµερα το Μουσείο Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων σε µια τρισδιάστατη µπλε ετικέτα τουv αναδεικνύει την αρχή της εκπαιδευτικής παρέµβασης Teachers4Europe στο νέο µουσειολογικό του αφήγηµα και ενεργοποιεί ένα ερώτηµα ανοιχτό για την διαφύλαξη της άυλης εκπαιδευτικής ευρωπαικής κληρονοµιάς που αφορά σε πρακτικές γνώσεις τεχνικές εκφράσεις καθώς και εργαλεία στο πεδίο της Εκπαίδευσης για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση πουεπαναλαµβάνονται µετασχηµατίζονται και ενηµερώνονται διατηρώντας όµως τη συνεπή αξιακή σύνδεση µεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος.

Η εκπαίδευση για την Ευρώπη είναι κρίσιµο να συντελείται σε τακτική επιστηµονική βάση από πολύ νωρίς από την προσχολική αγωγή και είναι αποτελεσµατική όταν διαπερνά όλες τις βαθµίδες της τυπικής εκπαίδευσης αξιολογείται , αλλά και ενδυναµώνεται από τις διαδικασίες της ψυχαγωγίας του ελεύθερου χρόνου των πολιτιστικών οργανισµών.
Από το 2018 έως σήµερα το δίκτυο “Teachers4Europe” µέσω του ευρωπαϊκού προγράµµατος ΚΑ3 και άλλων αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραµµάτων που υλοποιούνται από το ΠΑ.ΠΕΙ και µέλη του εθνικού δικτύου µοιράζεται καλές πρακτικές µε εταίρους και αναπτύσσει το δίκτυο διεθνώς

i. Ο τίτλος των παρεµβάσεων ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ και ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ του δικτύου ανήκει στην ακούραστη εργάτρια του πολιτισµού Ελένη Λαζαρίδου “ιδρύτρια και ακάµατη ψυχή των Φίλων του Ιδρύµατος Μελίνα Μερκούρη” µε έδρα τη Θεσσαλονίκη https://www.voria.gr/article/efuge-apo-ti-zoi-i-dimosiografos-eleni-lazaridou
ii. Βλ αναλυτικά https://elections.europa.eu/el/why-vote/
iii. µαζί µε άλλες δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στον ίδιο ρόλο την Φραγκούλα Κουσκουρίδα διευθυντρια τότε 5ου ∆ηµ. Σχολείου Ν. Αλικαρνασσού και την Αθηνά Γκινούδη ∆ιευθύντρια τότε στο Καπετανάκειο Γυµνάσιο
iv. https://teachers4europe.eu/publications/T4E_e-Conference_Proceedings_PromotingEUValues_2020.pdf
v. https://www.haniotika-nea.gr/os-prosomiosi-olomelias-evropaikou-kinovouliou-me-protagonistes-ekpedeftikous-tou-diktiou-teachers4europe/vi. “Το όραµα του οφθαλµού γίνεται στο εξής ο πίνακας της σκέψης…” – Χανιώτικα Νέα (haniotika-nea.gr)

Αναλυτικότερα στις διευθύνσεις :
www.school-life.gr

Click to access T4E_e-Conference_Proceedings_PromotingEUValues_2020.pdf

Ως προσομοίωση ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωταγωνιστές εκπαιδευτικούς του δικτύου Teachers4Europe

Μέρες έκφρασης και δημιουργίας του δικτύου TEACHERS4EUROPE

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ: “Παιχνίδι ρόλων” μεταξύ εκπαιδευτικών και ευρωβουλευτών


europedirect-crete.gr


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα