Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024

Με τη ντοπιολαλιά: Να βάλει τη χέρα τζη η Παναγιά η εκλογούσα

Εβαγιέστησα µπλιό να πγαίνω απάνω κάτω, οπότε τωνε καπνίσει και µασε ζητούνε να πάµε για τσι ψήφους. Εµέτρησα κι απου ν-τα πέρυσις ίσα µε δα, είµαι πέντε φορές παωµένος, αλλά σώνει µπλιό. Κοντεύει να φαωθούνε οι σόλες στα σκολινά µου στιβάνια, να πγαίνω πέρα πόδες και να στέκοµαι για να ψηφώ. 

Τη στερνή φορά έκαµα ξερό καϊρέτι κι επήγα µε το στανιό, αλλά όντε ν΄ εγάειρα, η µεσοφανέλα ήτονε γενωµένη σουρούδι κι άµα την αποσφόνιαζε κιανείς θα ν΄ έβγανε µισή οκά ίδρωτα. Να αραιώσουνε ετούτονα το βιολί επειδής θα καταστέσει να πγαίνουνε µοναχοί ν-τωνε να ψηφίζουνε, γ-ή θα βγάνουνε όσους θέλουνε κάθε φορά, µε τα σκραφνιά. Το θωρείτε πως οπροχθές δεν επήγανε µουδέ οι µισοί απου κείνους σας απου έπρεπε να πάνε, και µαγάρι να πάνε περισσότεροι όντε θα νάρθει η γ-ώρα να βγάλουµε βουλευτάδες για το Ελληνικό γκουβέρνο.

Επειδής έχοµε καµωµένο µε τσι Φραγκους κινιάτο στσ΄ Εβρώπες έπρεπε κι εµείς να µπέψοµε µια εικοσαρέ νοµαταίους σε ένα κουσούλτο απου το ονοµατίζουνε Ευρωκοινοβούλιο, είναι στρωτή κουβέντα και κατάφερα να τηνε µαθω. 

Εστράφαινα πολλά ονόµατα απου κείνουσας απου θέλανε να τωνε βάλοµε σταυρό κι είδα πολλούς αθρώπους µε λεζέτι απου τωνε στέκει να πάνε εκειά. Είδα όµως και πολλούς απου πρέπει να τσι βάλανε επειδής παίζουνε καλά το τόπι, (µε τα χέρια γ-ή µε τα πόδια), επειδής παίζει η µούρη ντωνε στην τηλεόραση, επειδής ετσα εκάπνισε στσι καπετάνιους τω κοµµάτω, γ-ή για ό,τι άλλο µπορεί να βάλει ο νους τ΄ ανθρώπου, χώρις να δούνε ανε µπορούνε να τα καταφέρουνε και ποιο να πρωτοπώ. 

Θα ν΄ αρχινήξω απου µια γυναίκα απου την εβάλανε στα κιτάπια ντωνε κι εµείς την εκάµανε βουλευτίνα στσ΄ Εβρώπες, επειδής έπαιζε συνέχεια η µούρη τζη στα πρωινά τση τελεόρασης, απου τα πλια απου λένε εκειά είναι σουχλίστηκα. Είντα έχουνε να κάµουνε δα τα πρωινάδικα τση τελεόρασης µε τσι Βουλές στσι Εβρώπες, δεν  γκατέω εγώ. Εκείνοινα όµως απου την εβάλανε εκατέχανε πως θα γλακούµε να τηνε ψηφίσοµε µόνο και µόνο επειδής τηνε θωρούσαµε κάθε µέρα στη ν-τελεόραση. ∆εν τσι γνοιάζει ανε κατέει τα πρέπει να κάµει εκειά απου θα πάει, ανε το πάρει στα σοβαρά γ-ή ανε πγαίνει για σουλάτσο. Θέλουνε να µαζώνουνε ψηφαλάκια και µε τέθοιους στα κιτάπια τωνε και το πετυχαίνουνε αφού ψηφίζοµε ετσά. Λαύρες µας στο νου, ετσά θα κάµοµε καλιµέντο; 

∆εν έχω πράµα µε τη γ-κοπελιά, απου µπορεί και να κάµει καλά τη δουλειά τζη. Το πρεπό όµως είναι πως, άµα θέλεις να ζητήξεις απου τον άλλο να κάµει κάνει κατιντίς να κατέχεις πως το µπορεί. ∆εν µπορείς να ζητήξεις απου το τζαγκάρη να σου κάνει το µαραγκό, γ-ή το ανάποδο. Το ντρέτο είναι να ζητήξεις απου το τζαγκάρη να σου κάνει εκείνονα απου κατέει. Είναι σάϊκα ζόρικο, τη µια µέρα να κάνει σουχλιά στην τελεόραση και την άλλη µέρα νάναι καλή βουλευτίνα στσ΄ Εβρώπες.

Άντε όµως. Καλά κακά τηνε ταχτοποιήσαµε κι αυτή, να πάει µε το καλό κι ετσα απου το λαλούµε σκοινί κορδόνι, να παίρνουνε σειρά κι οι γ-αποδέλοιπες. Τόσες είναι στα πρωινάδικα που θα των ανοίξει, άµα δεν των έχει ανοίξει, η γ-όρεξη. Σιγά -σιγά να πάνε κι αυτές γ-ή στην ελληνική βουλή γ-ή στσ΄ Εβρώπες να παίρνουνε και κρυγιό αέρα. Μόνο µην πέσουνε πολλές µαζί και το κάµουνε πρωινάδικο.

Ο άλλος είχε χούι να λέει κάθε πρωινό Σαββατοκύριακου στο γκουβέρνο να µασε µεγαλώσει τσι συντάξεις. Μπορεί οι συνταξιούχοι να µην έχουνε Άγιο για προστάτη, πλια εύκολο είναι νάχουνε σκέτο προστάτη. Είχανε όµως ετούτονα στη ν-τελεόραση να κάνει πως έχει την έγνοια ντωνε, για να κάθουνται να τονε στραφαίνουνε και να τσι έχει στη καβάντζα, άµα εχρειγιάζουντονε πράµα ψηφαλάκια, όπως εδά. Κι εγώ εκείνονα τον άθρωπο, να λέει κάθε φορά για τη σύνταξή µας πώς είναι η µιτσή, άµα εγέννα η γυναίκα κιανένα οψιµοπούλι, θα τον έκανα σύντεκνο. Και µη µου πείτε, πώς να γεννήσει η γυναίκα µου εδά µπλιο. Εγώ τόχω διαβασµένο στα κιτάπια στο µοναστήρι του χωργιού πώς εγέννησε µίαν άλλη 99 χρονώ. Ένας άλλος µασε λέει πως τον έβαλε διαλεώνα ο Χριστός να µασε µοιράζει γράµµατά ντου, τον αναθυβάλω παρέκει. Το να γεννήσει η γυναίκα µου είναι το παράξενο;

Έλεγε το λοιπός κάθε Σαββατοκύριακο για τσι συντάξεις, αλλά είδε και απόειδε πως το γκουβέρνο δεν τσι µεγαλώνει, απολπίστηκε και πήγε στσ΄ Εβρώπες να µεγαλώσει, µπάρε µου τη δικιά ν-του σύνταξη. 

Εκάµαµε και δυο άλλους Εβροβουλευτάδες απου επαίζανε καλά το τόπι. Ένας απου το ΄παιζε µε τα χέργια τον εµπέψαµε εδά. Ό άλλος απου τό ΄παιζε µε τα πόδια στα µεγάλα σόχωρα τον εµπέψαµε την µ-προηγούµενη φορά. Επήγε ο άνθρωπος, εζέσταινε µια γ-καρέκλα και δεν έκανε πράµα άλλο. Μιας κοπανιάς όµως, επειδής εκατάλαβε πως δε θα τονε ξαναβάνανε στα κιτάπια των εκλογώ τσ΄  Εβρώπης, άλλαξε το φέσι ν-του και πήγε σε άλλο κόµµα. Όη πως τού ΄δωκε φώτιση κιανένα άσπρο περιστεράκι, παρά τόκαµε για να µη χάσει το ραβαΐσι. ∆εν τονε εγλύτωσε όµως ο σάλτος απού ΄καµε και να σασε πως το θωρώ εγώ; ∆εν έχω να ανειµένω πράµα καλό από τέθοιους αθρώπους.

Παλιά έπαιζε καλά εκείνονα το τόπι απου µονοµεριούνε 20 ντεγλαράδες µε κοντά σωβρακάκια και το κυνηγούνε πέρα πόδες. Ποιος δεν τόχει θωρεµένο απου έχουνε και δύο άλλους ακόµης, ένα σε κάθε µπάντα, κάτω από δυο όρθια δοκάρια µε ένα µεσοδόκαρο απου πάνω κι ούλο ετούτονα µοιάζει µε ποροκούρτι. Περιµένουνε κι άµα έρθει το τόπι, το κουτελώνουνε να µην περάσει µέσα στο ποροκούρτι. Εκείνονα το σόχωρο δροσοποτά, γ-ή το ποτίζουνε και έχει ουλοχρονίς του χρόνου πρασινάδα. Σας τόχω ξαναπωµένο, ε το παντέρµο, είναι η καλύτερη βοσκαρέ και ανε µπόρουνα να πάω τα µαρθιά µου, θα ν-εβγάνανε ούλο το καλοκαίρι εκειά. Ανε µου κάνανε το χατίρι, θα των έδινα κιανένα τυράκι κι όσο γάλα θέλουνε, αφού βγάνουνε πολύ τα µαρτάρικά µου. Παρά αυτοί µου φαίνεται πως πίνουνε µόνο σκόνη γάλα, επειδής φοβούνται πως θα τωνε κάτσει στο κακοπλύτη το κανονικό. 

Και για να γαείροµε στα δικά µας, σας το ξαναλέω πως εµείς µόλις δούµε τέθοια ονόµατα στο χαρτί γλακούµε να τωνε δίνοµε τα ψηφαλάκια µας. Το θωρούνε εκείνοινα απου βάνουνε τα ονόµατα στα κιτάπια και δεν σταµατούν να βάνουνε κι άλλα, αφού ετσα κάνουνε τη δουλειά ν-τωνε και δεν τσι γνοιάζει πόσο καλά θα κάµουνε τη δουλειά ντωνε όσοι βγαίνουνε βουλευτάδες. Τσι δικά πως τσι ψηφίζοµε εµείς και πάνε καλά στσ΄  εκλογές. Έχουνε καταλαβωµένο πως εµείς τρώµε το σανό µε τη µπάλα, θέλουνε να µασε ταΐσουνε και το µπαλόσυρµα. Τέθοιους θα µασε βάνουνε ώστε να τσι σταµατήσουµε εµείς να τωνε πούµε πως δε θέλοµε άλλο σανό. Έλεγε ένας απου παίζει στα θέατρα, πώς και 10 γράδες µε εγκεφαλικό να βάλουνε µπροστά µας στο γυαλί τση τελεόρασης σε 20 µέρες, µπορεί να τσι βγάλοµε και βουλευτίνες.  ∆ιάλε το ψώµα. 

Να µη ρίχνοµε όµως τα δικά µας κατάξυλα σε άλλους, να στραφαίνοµε τα στραβά που εµείς κάνοµε κι απόης τα στραβά των αλλωνώ. Όπως λέω και παράνω, να µη δίνοµε τα ψηφαλάκια στον άλλο επειδής παίζει καλά το τόπι, στον άλλο επειδής παίζει η µούρη ντου στο γυαλί, στον άλλο επειδής είναι καλός θεατρίνος. Άµα τσι βάνουνε οµπρός µας κι εµείς δεν τσι ψηφίζοµε, θα σταµατήσουνε να τσι βάνουνε. Να στραφαίνοµε επιτέλους εκείνονα απου ψηφίζοµε, ανε του στέκει να τονε ψηφίσοµε. Να του χαρίσοµε το σταυρό επειδής ανειµένοµε να κάµει πράµµατα εκειά απου θα τονε µπέψοµε. Είδαµε και τα χαΐρια απου εκάµαµε µε τη Καϊλή απου ος όξω έβγαλε κακό νάµι. Είναι όµως άλλο ετούτηνα η γ-οµορφονιά κι άλλο εκείνοινα απου σα σε λέω εδά. Την αναθυβάλω µόνο για να πω πως µε χατηράκια και µε το να παίζει η µούρη τζη στσι τελεοράσεις εβρέθηκε στσ΄ Εβρώπες.   

Και δε λέµε για κιανένα πως δε κάνει για τη Βουλή επειδής είναι άθρωπος, τση τελεόρασης, του θεάτρου και τέθοια, αλάργω απου µας. Μπορεί και πολλές φορές έχει γενεί νά ΄ναι άθρωπος (λέω τυχαία) τση τελεόρασης και να κάνει για τη Βουλή. Εντα λέµε όµως: να µην τονε ψηφίζοµε µόνο και µόνο επειδής παίζει η µούρη ν-του στο γυαλί, ετούτονα είναι το κακό.

Άµα δεν το κάµοµε απου µοναχοί µας, να βάλει τη χέρα τζη κι η Παναγιά η εκλογούσα να µασε φωτίσει. Τόσες Παναγιές υπάρχουνε, δε µπιτίζει µπλιό, µια να ζητήξοµε να βοηθήξει στς εκλογές. 

Πριχού παραιτήσω το κοντυλοφόρο θα αναθυβάλλω άλλο λ΄ ένα απου είναι και καπετάνιος σε ένα κόµµα και µασε πουλεί κάτι αλοιφές, δε γκατέω είντα αλοιφές είναι και δε λέω πράµα, µη µου ξεφύγει και κιαµιά αρσίζικη κουβέντα. Μασε λέει πως είναι οι καλύτερες, τσι θειάξανε οι καλύτεροι αλοιφοµαστόροι και τα γειαίνουνε ούλα. Το µόνο απου δεν γ-κάνουνε οι γ-αλοιφές είναι να βαστούνε τα µαλλιά να µην πέφτουνε. Ανε ν-τα βαστούσανε θαν είχε γλιτώσει τα δικά ν-του (απου έχουνε αραιώσει) και θα µας τσι µόστραρε και για τα δικά µας µαλλιά. ∆εν µπορεί δηλαδής να µην κάνουνε καλό στα µαλλιά τα δικά του και να κάνουνε καλό µόνο στα µαλλιά των αλλωνώ.

Μασε πουλεί και γράµµατα του Ιησού Χριστού, παρά δεν µας έχει ξεκαθαρίζει άµα είναι γραµµένα ούλα απου το Χριστό, γ-ή άµα τού ΄δωκε ένα και αυτός το αντίγραψε σε πολλά. Μουδέ µας έχει πωµένο πώς του τά ΄δωκε, άµα του τά ΄δωκε ο Ίδιος γ-ή τα έµπεψε µε τον Άη Βασίλη (να τα φέρει µαζι µε τα πεσκέσια τω γ-κοπελιώ) γ-ή ΄του τά ΄φηκε στην πόρτα του σπιθιού ν-του. Να του τά ΄δωκε σε ένα βουνό απου το λένε Σινά αποκλείεται, θα ν΄ είχε ακουστεί. Ένας Οβραίος ανέβηκε εκειά να πάρει κάτι πλάκες απου το Θιο και γίνηκε µεγάλος ντόρος. 

Και µην πάει ο νους σας πως µας τα πουλεί για να βγάλει παράδες, για να σώσει τη ψυχή µας το κάνει. Άξιο το µιστό ν-του.Εµένα όµως δε θέλω να µου σώσει µουδέ τη ψυχή µουδέ τη ζωή.

Θα πω όµως και κατιντίς απου το πιστέβγω. Στραλίζουνε στσι αβλές του πολλοί απου α δεν εσταµατούσανε εκειά θα ν΄ επγαίνανε στσι αβλές τω Κασιδιάρηδω και τούτονα είναι πολλά κακό.

Παραιτώ επαέ για να προλάβω να αρµέξω µερικά έγκαλα απού ΄χω επειδής εµούντισε µπλιο. Νάµαστωνε καλά κι αλάργω νάναι οι επόµενες εκλογές. Νά ΄χοµε και το νου µας όπως, άµα χαλάσουνε οι βρύσες δε φωνιάζοµε µαραγκό, άµα διαλέγοµε βουλευτάδες να διαλέγοµε αθρώπους απου αξίζουνε το ψηφαλάκι µας. Κι θα σασε πω άλλο λ΄ ένα: Οι γ-εγγλέζοι λένε για τσι δικαστάδες πως πρέπει νάναι τίµιοι και άµα κατέχουνε και µερικούς νόµους, δε βλάφτει. Να πούµε κι εµείς πως οι βουλευτάδες πρέπει νάναι τίµιοι και ανε κατέχουν και λιγάκι είντα θα κάµουνε µέσα στσι Βουλές, ακόµης καλύτερα.  

                                   

*ο ΚάτωΚεφαλιανός


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα