Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023

Voucher ΟΑΕΔ για ανέργους από 29 έως 64 ετών και επιχειρήσεις

Νέο Πρόγραμμα Voucher για ανέργους από 29 έως 64 ετών, με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, το οποίο απευθύνεται σε 16.600 άνεργους.
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε επιχειρήσεις α) του Κατασκευαστικού/τεχνικού κλάδου και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και β) του Κλάδου των Νέων Τεχνολογιών, καθώς και σε ανέργους των παραπάνω ηλικιών να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Επιμελητήριο Ηρακλείου από 10 έως 31 Οκτωβρίου 2014 και, εφόσον γίνουν δεκτοί, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.600 ευρώ μεικτά για την διάρκεια του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει κατάρτιση και απασχόληση. Αντίστοιχη αίτηση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου καλούνται να υποβάλλουν και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα voucher των 1.600 ευρώ περιλαμβάνει:
1) Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.
2) Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (διάρκειας 300 ωρών).
3) Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
4) Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θ’ αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
5) Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.
Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους – ωφελούμενους του προγράμματος κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:

1)Κατασκευαστικός – τεχνικός κλάδος και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Οι ωφελούμενοι σε αυτόν τον κλάδο θα πρέπει να είναι:
*Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
*Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
*Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
*Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Στον κατασκευαστικό – τεχνικό κλάδο μπορούν να απασχοληθούν όσοι έχουν τις εξής ειδικότητες: Τεχνικοί συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, σωληνουργοί, τεχνίτες εργαλειομηχανών, ξυλουργοί, ψυκτικοί, τεχνίτες ελασματουργοί, τεχνικοί – συντηρητές εγκαταστάσεων αυτοματισμού και ελέγχου, ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί, τεχνίτες καλουπιών και έκχυσης σκυροδέματος, τεχνίτες τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού σκυροδέματος, τεχνίτες επιστρώσεως πλακιδίων, τεχνίτες ικριωμάτων (σκαλοτζήδες), τεχνίτες τοιχοποιίας, τεχνίτες επιχρισμάτων, τεχνίτες συστημάτων ξηράς δόμησης, τεχνικοί μόνωσης – μονωτές, χειριστές κινητών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου και διοικητικό προσωπικό.
Στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων οι επαγγελματικές ειδικότητες είναι: Τεχνίτες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού, τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων και τεχνίτες κατασκευής και λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

2)Κλάδος Νέων Τεχνολογιών. Οι ωφελούμενοι σε αυτόν τον κλάδο θα πρέπει:
*Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, κάτοχοι απολυτηρίου γενικού ή τεχνικού λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών. *Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
*Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
*Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

*Στον κλάδο των νέων τεχνολογιών οι επαγγελματικές ειδικότητες είναι:
Τεχνικοί λογισμικού και μηχανών ψηφιοποίησης, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνικοί ανάπτυξης συστημάτων τηλε-εφαρμογών, τεχνικοί ανάπτυξης web & mobile εφαρμογών, στελέχη διοίκησης και διαχείρισης έργων τεχνολογίας, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων & work flow, στελέχη για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και εμπιστευτικότητα δεδομένων και στελέχη τοπογραφίας και γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελούμενων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια και σε ένα μόνο κλάδο προτεραιότητας.
Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει, άλλο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων, τα οποία είναι τα εξής:
*Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
*Ηλικία υποψηφίου
*Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/ και συζύγου
*Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του κλάδου που επιλέγει.
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση είναι 120 μόρια.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:
1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
2. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας
Ατομικό (για τους άγαμους) ή οικογενειακό (για τους έγγαμους) του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013). Όσοι δεν κάνουν φορολογική δήλωση, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ή από ΚΕΠ.
3. Αντίγραφο ταυτότητας
4. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
6. Αριθμός IBAN
7. Βιογραφικό με φωτογραφία
8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Επικοινωνία: Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ: 2810-302730 & 2810302735 & 2810247034, φαξ 2810-227189 info@katartisi.gr Υπεύθυνη : Λένα Στεφανουδάκη,  stefanoudaki@ebeh.gr, από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και ιστοσελίδα: www.katartisi.gr


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

1 Comment

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα