Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Βασ. Ξεπαπαδάκη- Παπαδημητρίου: Πόλος έκφρασης οι “∆ηµοκράτες”

Υποψήφια ευρωβουλευτής µε το κόµµα ‘‘∆ηµοκράτες’’ µε πρόεδρο τον Ανδρέα Λοβέρδο, θα είναι η κα Βασιλική Ξεπαπαδάκη-Παπαδηµητρίου, πολιτικός επιστήµων – διεθνολόγος. Σε συνέντευξή της στα ‘‘Χανιώτικα Νέα’’ εκφράζει την αισιοδοξία ότι οι ‘‘∆ηµοκράτες’’ θα αποτελέσουν την έκπληξη των Ευρωεκλογών, τονίζοντας ότι είναι το νέο κεντρώο κόµµα που φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης και έκφρασης των Ελλήνων και των Ελληνίδων.

Τα τελευταία δέκα χρόνια υπηρετούσατε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε σηµαντικές µάλιστα θέσεις. Πώς αποφασίσατε να είστε υποψήφια ευρωβουλευτής µε το κόµµα του Ανδρέα Λοβέρδου ‘‘∆ηµοκράτες’’;
Είµαι ευγνώµων για την πολυετή εµπειρία και την εξειδίκευση που απέκτησα ως στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θήτευσα ως Αντιδήµαρχος, Ειδική Σύµβουλος ∆ηµάρχου, µε διαχρονική αρµοδιότητα τον Στρατηγικό Σχεδιασµό και τον Συντονισµό Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων και αισθάνοµαι µεγάλη ικανοποίηση γνωρίζοντας ότι η εργασία µου σε αυτόν τον τοµέα, συνετέλεσε στην ένταξη Έργων και ∆ράσεων του ∆ήµου Ρόδου σε εθνικές και ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις, που ξεπερνούν σε προϋπολογισµό τα τριάντα εκατοµµύρια ευρώ.
Υπηρέτησα επίσης τα ∆ωδεκάνησα ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου (ΑΝ.∆Ω) και ως Πρόεδρος Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «Leader/CLLD 2014-2020».
Παράλληλα, οµολογώ ότι ήµουν βαθιά πολιτικοποιηµένη χωρίς ωστόσο να κατέχω δεδηλωµένη κοµµατική ταυτότητα. Παρακολουθώντας διαρκώς τα τεκταινόµενα στην κεντρική πολιτική σκηνή, διαπίστωνα πως το πολιτικό φάσµα έχει αρχίσει να αλλοιώνεται και να περιλαµβάνει µόνο τη γεωµετρική διάσταση αριστερά – δεξιά. Ο άλλοτε κραταιός κεντρισµός, η κεντρώα θέση, έχει εγκαταλειφθεί από τους κοµµατικούς φορείς για τους οποίους παραδοσιακά αποτελούσε προπύργιό τους. Το ΠΑΣΟΚ κινείται πλέον προς τα αριστερά ενώ, η Ν∆ επιχειρεί προσεταιρισµό µέρους του κενού και ανοχύρωτου αυτού χώρου.
Οι «∆ηµοκράτες» µε τον Πρόεδρό µας Ανδρέα Λοβέρδο έχουµε έρθει να ισχυροποιήσουµε τον άξονα του κέντρου ο οποίος είναι κρίσιµης σηµασίας να υπάρχει στο πολιτικό πεδίο. Θέλουµε να αποτελέσουµε πόλο έλξης και έκφρασης για όλους εκείνους τους συµπολίτες µας που αισθάνονται ότι έχουν µείνει -ας µου επιτραπεί η έκφραση- «ορφανοί» εκπροσώπησης µε την de facto δηµιουργία του δίπολου αριστερά-δεξιά ή των εκφάνσεών τους κεντροαριστερά-κεντροδεξιά. Από την 7η Φεβρουαρίου 2024 λοιπόν, µετά από συζητήσεις που είχα την τιµή να κάνω µε τον Ανδρέα Λοβέρδο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, τα προβλήµατα που ταλανίζουν την κοινωνία µας και τις προκλήσεις µε τις οποίες βρίσκεται αντιµέτωπη η Ελλάδα τόσο στο περιφερειακό, όσο και στο διεθνές σύστηµα, ανήκω στα Ιδρυτικά Μέλη των ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. Και φυσικά έχω αποδεχτεί την πολύ τιµητική προς το πρόσωπό µου πρόταση του Προέδρου µας να είµαι υποψήφια ευρωβουλευτής και να αναλάβω την ευθύνη να εκπροσωπήσω τις νησιωτικές περιοχές µας στο ψηφοδέλτιο των ∆ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ στις επικείµενες εκλογές της 9ης Ιουνίου.


Τι σηµαίνει για εσάς η υποψηφιότητά σας στις ευρωεκλογές του Ιουνίου;
Αισθάνοµαι πως έχω την ευθύνη να εκπροσωπήσω τους νησιώτες µας και µέσω της δύναµης τους να δώσουµε όλες τις µάχες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των περιοχών µας.
Θυµίζω ότι ευθύς αµέσως των επικείµενων ευρωεκλογών θα ξεκινήσουν οι σχετικές διαβουλεύσεις σε επίπεδο θεσµών της ΕΕ και το Μάρτιο του 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις που θα προκύψουν για την Πολιτική Συνοχής -ως προϊόν συσχετισµών που θα διαµορφωθούν εντός της. ∆εν θα πρέπει να αµελούµε τον κίνδυνο να υπάρξουν δραστικές περικοπές προς τα κράτη-µέλη που µέχρι τώρα έχουν ευεργετηθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε γιατί προς αυτήν την κατεύθυνση πιέζει συγκεκριµένο µπλοκ κρατών-µελών, είτε εξαιτίας της περίπτωσης διεύρυνσης της ΕΕ (π.χ. µε την είσοδο της Ουκρανίας ή της Μολδαβίας στους ευρωπαϊκούς κόλπους).
Αναµφισβήτητα, µέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων σηµειώθηκε σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη στο εσωτερικό της χώρας µε επενδύσεις σε έργα υποδοµής και άµεση ή έµµεση δηµιουργία θέσεων εργασίας. Αποτελεί όµως εξίσου παραδοχή, που καταφαίνεται και από τις τελικές αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε προγραµµατικής περιόδου, η ύπαρξη µεγάλων αποκλίσεων των Περιφερειών της χώρας µας µεταξύ τους αλλά και µε εκείνες των υπολοίπων κρατών- µελών της ΕΕ.
Για παράδειγµα, παρά τα υψηλά ποσοστά απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων µέσω των Επιχειρησιακών τους Προγραµµάτων, η Περιφέρεια Κρήτης και περισσότερο η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου εµφανίζουν χαµηλές επιδόσεις µε βάση τον δείκτη ανταγωνιστικότητας, δηλαδή σε τοµείς όπως υγεία, εκπαίδευση, υποδοµές, καινοτοµία, αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας, τεχνολογική ετοιµότητα κ.α.
Υπάρχει πολύς ακόµη δρόµος να διανυθεί προκειµένου να επιτευχθούν ρυθµοί σύγκλισης και κυρίως, χρειάζονται νέα εργαλεία την στιγµή που όπως προανέφερα ελλοχεύει ο κίνδυνος να µειωθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι µε περισσότερο «χαµένους» τις εξ ορισµού µειονεκτούσες περιοχές µας . Έχω διατυπώσει την πρόταση και αποτελεί στόχο µας η δηµιουργία ενός µονοθεµατικού, ενιαίου Ευρωπαϊκού Ταµείου Νησιωτικών Περιφερειών και παράλληλη εκπόνηση Ειδικού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Νησιωτικότητας που µε σαφή στοχοθεσία και προγραµµατισµό έργων και δράσεων θα περιφερειοποιεί και θα εξειδικεύει µε βάση την νησιωτικότητα οριζόντιες πολιτικές. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτυπωθούν στην πράξη οι προσλαµβάνουσες και η εµπειρία σχετικά µε τις αντιξοότητες της νησιωτικότητας και θα µετουσιωθούν οι ρήτρες της.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευµα των ευρωεκλογών; Ποιό εκλογικό δίληµµα, ποιό ερώτηµα θέτει το κόµµα σας στους πολίτες; Τι διαφορετικό πρεσβεύει;
Βρισκόµαστε σχεδόν τρεις βδοµάδες πριν την διεξαγωγή των ευρωεκλογών και παρατηρούµε στην ρητορική των περισσότερων κόµµατων και των υποψήφιων τους να κυριαρχεί η εσωτερική ατζέντα. Αυτό εξηγείται εν µέρει από το γεγονός ότι τόσο το κυβερνών κόµµα όσο και αυτά της υπάρχουσας αντιπολίτευσης εκλαµβάνουν την παρούσα συγκυρία ως ευκαιρία διατήρησης ή αύξησης των εκλογικών τους ποσοστών. Έχει έτσι ξεκινήσει µια µακρά προεκλογική περίοδος σχεδόν από τον Ιανουάριο µε έντονες αντιπαραθέσεις που όµως στην ουσία αποτελούν άναρθρες κραυγές. Ναι σε όλα από την κυβερνητική πλευρά, όχι σε όλα από την αντιπολίτευση µε αποκορύφωµα την πρόταση δυσπιστίας από την συζήτηση επί της οποίας κανείς δεν έγινε σοφότερος,
Εµείς δεν λέµε ότι δεν υπάρχουν ζητήµατα. Τουναντίον. Υπάρχουν προβλήµατα και µάλιστα δοµικά στους τοµείς της υγείας, της παιδείας, της ασφάλειας, της ακρίβειας και του κόστους ζωής, όπως το αποκαλεί ο Πρόεδρός µας, όµως παρατηρούµε την έντονη εργαλειοποίησή τους από τα υπόλοιπα κόµµατα προκειµένου να επιτευχθεί εκλογικό όφελος.
Η ειδοποιός διαφορά των «∆ηµοκρατών» είναι ότι αποτελούµε τη φωνή της κοινής λογικής. ∆εν εργαλειοποιούµε τα προβλήµατα αλλά βρισκόµαστε εδώ για να διατυπώσουµε εποικοδοµητικές προτάσεις και να αποτελέσουµε µέρος της λύσης τους µε µετριοπάθεια, δυναµισµό και πατριωτισµό. Ήρθαµε για να ενώσουµε, να προστατεύσουµε τα συµφέροντα της χώρας µας, των Ελλήνων και των Ελληνίδων.
Θα στεκόµαστε σύµµαχοι σε ότι προάγει την Ελλάδα και τον Ελληνισµό και χωρίς πολιτικές σκοπιµότητες, αλλά µε ειλικρίνεια, θα καταγγέλλουµε ότι δεν είναι προς το συµφέρον της.
Το ερώτηµα που θέτουµε λοιπόν οι «∆ηµοκράτες» και ο Πρόεδρός µας στο εκλογικό σώµα είναι το εξής: Πότε επιτέλους θα συνειδητοποιήσουµε ότι όλες οι δηµοκρατικές, προοδευτικές και µεταρρυθµιστικές δυνάµεις του τόπου δεν έχουµε τίποτα να χωρίσουµε, ότι όλοι πρέπει να τοποθετούµε την Ελλάδα πέρα και πάνω από ιδεοληψίες, από προσωπικές, κοµµατικές, πολιτικές επιδιώξεις;
Εµείς δεσµευόµαστε ότι θα εργαστούµε, για την διαφύλαξη του κράτος δικαίου, της ισονοµίας, για την ευηµερία και τη διατήρηση του αξιακού συστήµατος της ελληνικής κοινωνίας, την ακεραιότητα της εθνικής µας κυριαρχίας και την ανεµπόδιστη άσκηση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Αυτό λοιπόν είναι -και θα έπρεπε να είναι- το διακύβευµα όχι µόνο στις επικείµενες ευρωεκλογές αλλά, σε όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις: οι δηµοκρατικές, ενωτικές και µεταρρυθµιστικές δυνάµεις του τόπου να είναι σε θέση µε βάση τη λαϊκή βούληση να εργαστούν για την πρόοδο της χώρας και του Ελληνισµού.

 


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα