Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

Προτάσεις – λύσεις για την Κίσσαµο

Η Κίσσαµος είναι ένα µέρος µε ιδιαίτερο φυσικό κάλος και µε παραλίες αναγνωρισµένες σε όλο τον κόσµο. ∆υστυχώς για όλους εµάς τους Κισαµίτες, ο ευλογηµένος αυτός τόπος έχει µείνει στάσιµος σε πολλά επίπεδα.
Με εικόνα που παγκοσµίως χειροτερεύει, χωρίς να αναδεικνύεται ο πολιτισµός, το φυσικό κάλος όπως αυτό περιβαλλοντικά πλέον επιβάλλεται, αλλά και όλες οι δυνατότητες που µπορούν να αναδείξουν και να τοποθετήσουν τον τόπο αυτό, τον τόπο µας, στη θέση που πραγµατικά του αξίζει.
Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αποφάσισα να είµαι υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος σε αυτές τις εκλογές, µε το συνδυασµό ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ του Αντώνη Παρτσαλάκη.
Με προϋπηρεσία οχτώ ετών ως πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου στο Σάσαλο Κισσάµου και µε συµβολή στα µικρά και µεγάλα προβλήµατα του τόπου που γεννήθηκα, αλλά και µε την εµπειρία και την άποψη ενός ελεύθερου επαγγελµατία, αυτοδηµιούργητου, µε έντονη επιχειρηµατική δραστηριότητα αλυσίδα καταστηµάτων Μελίτης, εταιρία Gi Health food, αλλά και την ενασχόλησή µου τα τελευταία χρόνια ως Αντιπρόεδρος στον Εµπορικό Σύλλογο Χανίων και µέλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Εµπόρων Κρήτης, και µε θέληση και αγάπη µου για τον τόπο που µε γέννησε, µπορώ να συµβάλλω και να βοηθήσω στο έπακρο.
Είναι θλιβερό χρόνια τώρα ο ∆ήµος Κισάµου µε τρεις από τις πιο φηµισµένες παραλίες στον κόσµο, να µην µπορεί να διαχειριστεί σωστά σε όλα τα επίπεδα, περιβαλλοντικά, τουριστικά, οικονοµικά, πολιτιστικά, την τεράστια επισκεψιµότητα αυτών.
Το αποτέλεσµα επί σειρά ετών τόσο επί δηµαρχίας του κ. Μυλωνάκη, όσο και του κ. Σταθάκη είναι τα έσοδα να είναι µηδαµινά, να υπάρχουν υπονοούµενα για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των παραλιών αυτών και αναφέροµαι ενδεικτικά σε αυτή τη χρονιά που η εφορία έκλεισε την καντίνα στο Ελαφονήσι για φορολογικούς λόγους. Και δεν είναι µόνο αυτό.
Τα ανταποδοτικά οφέλη που πρέπει ο ∆ήµος να αποδίδει στους πολίτες του και στην κοινωνία της Κισσάµου είναι µηδαµινά. Ο τρόπος διαχείρισης των παραλιών Ελαφονησίου και Μπάλου είναι περισσότερο δυσφήµιση, παρά αξιοποίηση και προβολή.
Εµείς έχουµε καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης της µετοχικής εταιρίας για την εκµετάλλευση των παραλιών και των κυλικείων, το οποίο εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργεία, την αύξηση των εσόδων, τη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση, τα ανταποδοτικά οφέλη από τα έσοδα προς τους πολίτες της Κισσάµου.

Το πρόγραµµα αυτό κινείται σε δύο άξονες
Πρώτος άξονας

Η καλύτερη λειτουργία των χώρων εστίασης και των παραλιών, µε πλήρη σεβασµό προς το περιβάλλον, τους επισκέπτες, το προσωπικό που εργάζεται και διαχειρίζεται για ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τις εγκαταστάσεις και τους χώρους αυτούς αλλά και τον τόπο µας και την ανάπτυξή του.
Τοποθέτηση κάδων εναρµονισµένων µε το περιβάλλον και την κουλτούρα της περιοχής
Επιπλέον παγκάκια και χώρους αναψυχής
Μηχανήµατα για τον καθαρισµό των παραλιών και της άµµου
Τουαλέτες, αποδυτήρια και χώροι εξυπηρέτησης του κοινού θα είναι δωρεάν
Οι χώροι που βρίσκονται τα αναψυκτήρια θα αναµορφωθούν, τα στέγαστρα θα µεγαλώσουν µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την καλύτερη φιλοξενία
Θα υπάρχει πλαφόν τιµών στην πώληση των προϊόντων και στην ενοικίαση οµπρελοκαθισµάτων διασφαλίζοντας την φήµη της περιοχής και τη φιλοξενία των επισκεπτών
Οι πληρωµές των επισκεπτών Θα γίνονται ηλεκτρονικά. Είτε αφορά το χώρο των αναψυκτηρίων, είτε το χώρο των οµπρελοκαθισµάτων
Το προσωπικό θα είναι ασφαλισµένο και µε όλα τα σχετικά έγγραφα που ορίζουν οι υγειονοµικοί κανονισµοί και η επιθεώρηση εργασίας
Με σωστή ενδυµασία που θα παρέχεται από το ∆ήµο.
Οι προµήθειες σε αγαθά οφείλουν να γίνονται µε τρόπο τέτοιο, ώστε τα χρήµατα να µένουν στην Κίσσαµο στους επιχειρηµατίες της και στον ευρύτερο νοµό Χανίων, µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.
Με εγκατάσταση εµπορικού προγράµµατος διαχείρισης, που θα δίνει τη δυνατότητα να καταχωρούνται όλα τα προϊόντα και όλες οι προµήθειες που αγοράζει η επιχείρηση. Με τακτικές απογραφές προϊόντων, µε ισοζύγια πωλήσεων, που θα διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των προµηθειών στην αγορά και στην πώληση

∆εύτερος άξονας

∆ιαχείριση των εσόδων από τις παραπάνω δραστηριότητες
Το 50% Των καθαρών εσόδων Θα διαµοιράζεται στα τοπικά διαµερίσµατα των δύο παραπάνω των περιοχών, σύµφωνα µε τα έσοδα που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Είναι οι περιοχές µε την µεγαλύτερη επιβάρυνση περιβαλλοντική, κυκλοφοριακή, άρδευσης και ύδρευσης Και για τους παραπάνω λόγους θα ενισχύονται οι περιοχές αυτές µε το ποσοστό που προαναφέρθηκε από τα καθαρά έσοδα.
Το 15% Των καθαρών εσόδων Θα παραµένει στην επιχείρηση για την καλύτερη λειτουργία των αναψυκτηρίων, θα επενδύετε σε εξοπλισµό για την ενίσχυση και την οµαλή λειτουργία αυτών αλλά και για ανανέωση σε ξαπλώστρες και οµπρέλες και όπου αλλού χρειάζεται
Το 35% Των καθαρών εσόδων Θα διανέµεται σε κοινωφελείς σκοπούς, για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Κισάµου όπως:
Εκπαίδευση
Εφοδιασµός εξοπλισµού για κάλυψη των αναγκών των σχολικών µονάδων
Καλλωπισµός και δηµιουργία παιδικών πάρκων
Βοήθεια από εξειδικευµένο προσωπικό για επιπλέον ώρες µαθητείας όπου υπάρχει ανάγκη
Υγεία
Ενίσχυση του εξοπλισµού των αγροτικών ιατρείων όπου υπάρχει ανάγκη
∆ιαµόρφωση και εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων αγροτικών ιατρείων
Βοήθεια στο σπίτι
Πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού που θα µπορεί όπου υπάρχει ανάγκη να παρέχει βοήθεια σε συµπολίτες µας που την έχουν ανάγκη.
Εφοδιασµός προϊόντων πρώτης ανάγκης όπως ιατροφαρµακευτικά προϊόντα υγιεινής και καθαριότητας.
Όλα αυτά είναι ένα µέρος των προτάσεων και των λύσεων που προτείνονται σε σχέση µε τα συγκεκριµένα προβλήµατα αλλά και συνολικά σε σχέση µε τον τουρισµό και το πως θα έχουµε µία σωστή και επιτυχηµένη διαχείριση.
Οι προτάσεις είναι όλες εφαρµόσιµες και πιστεύω ακράδαντα ότι µπορούµε να έχουµε ένα καλύτερο αύριο, ένα αύριο που πραγµατικά θα αξίζει στους Κισαµίτες και στις Κισαµίτισες.

Ι∆ΟΜΕΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΕ∆ΑΚΗΣ
Υποψήφιος
∆ηµοτικός Σύµβουλος
«Κίσαµος Ενωµένοι Πολίτες»


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα