Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

Προγράμματα – Δράσεις & Χρηματοδοτήσεις για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή

Οι δράσεις και τα προγράμματα που περιγράφονται στη συνέχεια χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του 2020 και οι χρηματοδοτήσεις αυτές ακολουθούν προκηρύξει και διακηρύξεις διαγωνισμών είτε για ανάληψη έργου, είτε για εκδήλωση ενδιαφέροντος είτε για προμήθεια. Η επιλεξιμότητα θα αναφέρεται σε κάθε ανακοίνωση θα καταβάλουμε προσπάθεια να παραθέτουμε και συμπληρωματικά στοιχεία, όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Σημειώνεται ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις δεν εντάσσονται στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, και ως εκ τούτου είναι μια πρωτότυπη δουλειά για λογαριασμό των αναγνωστών της εφημερίδας.
Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020
Από 1,8 δις € μέχρι 2,2 δις € είναι προικοδοτημένος ο κοινοτικός προϋπολογισμός για το ερχόμενο έτος για δράσεις συμπλήρωσης σε σχέση με τον τομέα της ενέργειας. Οι σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει κατά τις τελευταίες δεκαετίες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση έφεραν θετικό αποτέλεσμα, στη μείωση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους. Η ευημερία μας και το υγιές περιβάλλον προέρχονται από μια καινοτόμο, κυκλική οικονομία όπου δεν χάνεται τίποτα και όπου οι φυσικοί πόροι διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο και η βιοποικιλότητα προστατεύεται, αποτιμάται και αποκαθίσταται με τρόπους που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η ανάπτυξή μας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα έχει συνδεθεί με μια βιώσιμη παγκόσμια κοινωνία,

Τρεις βασικοί στόχοι παίρνουν σάρκα και οστά για την πολιτική στον τομέα της ενέργειας:

✓ για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης,
✓ προκειμένου να μετατραπεί η Ένωση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτική από πλευράς πόρων , πράσινη και ανταγωνιστική,
✓ για τη διαφύλαξη των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία.
Τέσσερις «μηχανισμοί» θα βοηθήσουν την Ευρώπη να επιτύχει αυτούς τους στόχους:
✓ καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας
✓ καλύτερες πληροφορίες με τη βελτίωση της βάσης γνώσεων
✓ περισσότερες και πιο σοφές επενδύσεις για την περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική
✓ πλήρης ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και προβληματισμών σε άλλες πολιτικές

Δύο επιπλέον οριζόντιοι στόχοι προτεραιότητας συμπληρώνουν το πρόγραμμα:

✓ για να καταστούν οι πόλεις της Ένωσης πιο βιώσιμες
✓ να βοηθήσει την Ένωση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις διεθνείς περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις .

2030 πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια
Οι βασικοί στόχοι για το 2030:

✓ Τουλάχιστον 40% περικοπές των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (από τα επίπεδα του 1990)
✓ Τουλάχιστον 32% για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
✓ Τουλάχιστον 32,5% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Το πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014 αναθεωρήθηκε ανοδικά το 2018.
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου – μείωση κατά τουλάχιστον 40%
Ένας δεσμευτικός στόχος για μείωση των εκπομπών στην ΕΕ τουλάχιστον κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2030. Αυτό σημαίνει μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Οι τομείς των συστημάτων εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) προβλέπουν μείωση εκπομπών κατά 43% (σε σύγκριση με το 2005) – για το σκοπό αυτό, το ΣΕΔΕ αναθεωρήθηκε για την περίοδο μετά το 2020. Οι τομείς εκτός του ETS θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές κατά 30% (σε σύγκριση με το 2005) – αυτό έχει μεταφραστεί σε μεμονωμένους δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη .
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – αύξηση σε μερίδιο τουλάχιστον 32%
Ο δεσμευτικός στόχος της ΕΕ για την ανανεώσιμη ενέργεια για το 2030, τουλάχιστον στο 32% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας.
Ενεργειακή απόδοση – αύξηση κατά τουλάχιστον 32,5%
Ένας πρωταρχικός στόχος τουλάχιστον 32,5% για την ενεργειακή απόδοση να επιτευχθεί συλλογικά από την ΕΕ το 2030.
Σύστημα διακυβέρνησης
Μια διαφανής και δυναμική διαδικασία διακυβέρνησης θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης.
Εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα
Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υιοθετήσουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια (NECP) για την περίοδο 2021-2030. Η νέα κυβέρνηση της χώρας έχει στα σχέδιά της την υποβολή του ελληνικού σκέλους μέχρι το τέλος του χρόνου.

Οφέλη
Μέχρι το 2030 τα αναμενόμενα οφέλη είναι:

✓ εξασφαλίζει την προσιτή ενέργεια για όλους τους καταναλωτές,
✓ αυξάνει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ,
✓ μειώνει την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές ενέργειας,
✓ δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση και
✓ φέρνει οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία – π.χ. μέσω μειωμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

2050 μακροπρόθεσμη στρατηγική
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια Ευρώπη που θα είναι ουδέτερη για το κλίμα μέχρι το 2050. Η στρατηγική δείχνει πώς η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί της ουδετερότητας του κλίματος επενδύοντας σε ρεαλιστικές τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας τους πολίτες και ευθυγραμμίζοντας τις δράσεις σε βασικούς τομείς όπως η βιομηχανική πολιτική, η χρηματοδότηση ή η έρευνα.
Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η συμφωνία του Παρισιού για διατήρηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο των 2° C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να διατηρηθεί σε 1,5 ° C.

Προγράμματα τομέα ενέργειας και χρηματοδότηση τους
Ο τομέας της ενέργειας περιλαμβάνει σειρά προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτούνται, ή συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στις επιμέρους δράσεις μπορεί να βρει κανείς  επιστρεπτέες και μη επιστρεπτέες ενισχύσεις.

Ο Προϋπολογισμός 2020 στην ενέργεια ανέρχεται σε 2.220 εκ. € και σε Πληρωμές 1.818 εκ. € μεταξύ άλλων για Συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

Πώς κατανέμονται τα ποσά που έχουν εγκριθεί:

Επιλέξιμες δαπάνες:
✓σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ενέργεια»
✓στήριξης για δράσεις και προγράμματα στον τομέα πολιτικής «Ενέργεια»
✓στήριξης για το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Ενέργεια
✓στήριξης για το πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων
✓στήριξης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα πολιτικής «Ενέργεια»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Ο στόχος αφορά την περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς .Η πίστωση αυτή, (395 εκ. €) προορίζεται να καλύψει το κόστος συγχρηματοδότησης των μελετών και των έργων για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία συμβάλλουν κυρίως στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε διασυνοριακό επίπεδο.

Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Eνωσης
Η πίστωση, (395 εκ. €)  προορίζεται να καλύψει το κόστος συγχρηματοδότησης των μελετών και των έργων για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία συμβάλλουν κυρίως στην ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, της ανθεκτικότητας του συστήματος και της ασφάλειας των λειτουργιών του συστήματος.
Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
Με συνολική προικοδότηση, που ανέρχεται σε 128 εκ. € τίθεται στόχος να καλύψει το κόστος συγχρηματοδότησης των μελετών και των έργων για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία συμβάλλουν κυρίως στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων μέσω της ένταξης της ενέργειας από ΑΠΕ στο δίκτυο μεταφοράς και μέσω της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών δικτύων.

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί περισσότερο τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ενεργειακά έργα
Δεν έχουν εγκριθεί εισέτι, χρήματα, αλλά έχουν εγγραφεί και προορίζονται να καλύψουν το κόστος της συνεισφοράς της Ένωσης στα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» με σκοπό να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ή πόρους ιδιωτών επενδυτών.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα