Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

Ο Αδαμάντιος Κοραής για τους Σουλιώτες…

Ο κορυφαίος εκπρόσωπος του ελληνικού διαφωτισμού, ο Χιώτικης καταγωγής, διδάσκαλος του γένους, ο περιώνυμος Αδαμάντιος Κοραής (Σμύρνη 1748 – Παρίσι 1833), με επιστολή του το 1803 εκφράζει όχι μόνο την εκτίμησή του για τους ατελεύτητους αγώνες των Σουλιωτών, αλλά, θα έλεγα και τον θαυμασμό του για τους επικούς αγώνες τους κατά του Αλή Πασσά.
Την επιστολή ανεύρον δημοσιευμένη σε αθηναϊκή εφημερίδα του 1850 την οποίαν και παραθέτω εν μέρει:
Αθηνά, 13-3-1850. «Προς τους ακαταμαχήτους ήρωας και θερμούς της ελευθερίας υπερμάχους, τους κατά το Σούλιον ευρισκομένους ταξιάρχας χαράν, υγείαν, κράτος και δύναμιν από τον υψηλόν του θεού βραχίονα.
Φίλοι και αδελφοί
Έλαβον το αγαπητόν σας γράμμα, γραμμένον κατά την πρώτην Ιουλίου έτους παρελθόντος, και έβρεξα αναγινώσκων με δάκρυα της ελπίδος και της χαράς. Εθαύμασα την γενναιότητα και την μεγαλοψυχίαν σας, και εξ αυτής της επιστολής και εξ ακοής αρχήτερα μαθών τα ηρωικά σας ανδραγαθήματα. Εκείνο δε, διά το οποίον, φίλοι και αδελφοί, είσθαι μάλιστα αξιοθαύμαστοι, και διά το οποίον ευλογεί και η αόρατος του Θεού δύναμις τα όπλα σας, είναι ότι έχετε έμφυτον εις την καρδίαν σας την ευτυχίαν όλης της Ελλάδος. […]
Και πάλιν σας μεταλέγω, φίλοι και αδελφοί, ο ελεύθερος άνθρωπος είναι το πλέον πολύτιμον πράγμα αφ’ όσα σκεπάζει ο ουρανός και βλέπει ο ήλιος· […] Ελπίζεται εις του Θεού την βοήθειαν· έχετε και ενθυμείσθαι πάντοτε ότι ο Θεός ποτέ δεν αφίνει αβοηθητους εκείνους, όσοι πολεμούν υπέρ της πατρίδος των, και προτιμούν τον θάνατον παρά την δουλείαν. Υγιαίνετε, φίλτατοι ήρωες και αδελφοί, και σώζεσθαι έως να φθάση της Ελλάδος η κοινή σωτηρία, η οποία δεν είναι μακράν».
Ο μέγας επαινέτης και επιθυμητής της δόξης των Σουλιωτών
Ο ΚΟΡΑΗΣ
27 Νοεμβρίου 1803».

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες