Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Μάθε και επένδυσε

Τα κοινοτικά ταµεία προσφέρουν δυνατότητες επενδύσεων που δεν είναι γνωστές στον τόπο µας. Συνθέσαµε έναν Ο∆ΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ που µπορεί πλέον να αποκτηθεί από τον κάθε ένα στη γλώσσα µας, µε πλήρεις οδηγίες για το πώς µπορεί να αντλήσει κονδύλια από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Στο σηµείωµα που ακολουθεί παραθέτουµε µερικές βασικές αρχές για τον τρόπο, αλλά και τις διαδικασίες που ισχύουν, ώστε να προετοιµάζεται µε κάθε σύνεση ο ενδιαφερόµενος είτε ιδιώτης, είτε φορέας ή οργανισµός, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, συνεταιρισµός, ΜΚΟ, µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, κάθε είδους δραστηριότητα, κοινωνικές οµάδες και κάθε µυαλό που γεννά και ενδιαφέρεται να υλοποιήσει µια ιδέα καλή για το σύνολο της κοινωνίας µας. Τα προγράµµατα που υλοποιεί ο κοινοτικός προϋπολογισµός είναι κοµµένα και ραµµένα στα µέτρα των Ευρωπαίων πολιτών και θεσµών.

Αν θέσει κανείς το απλό ερώτηµα τι είναι ο Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (εφεξής «Ο∆ΗΓΟΣ») , θα λάβει ως απάντηση ότι πρόκειται για ένα βοήθηµα που στοχεύει στη διευκόλυνση των επενδυτικών αποφάσεων των φυσικών και νοµικών προσώπων που επιθυµούν να βρουν χρηµατοδοτήσεις για τις δράσεις που θέλουν να πραγµατοποιήσουν.
Είναι λογικό λοιπόν να είναι ενδιαφερόµενοι ως υποψήφιοι επενδυτές το σύνολο των οικονοµούντων προσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό οδήγησε σταδιακά στην υιοθέτηση σειράς κανόνων και οδηγιών για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν να απολαµβάνουν των κοινοτικών επιδοτήσεων, δανειοδοτήσεων, εγγυήσεων και άλλων συναφών περιπτώσεων χρηµατοδοτήσεων.
Πολλά συστήµατα επιτρέπουν τις χρηµατοδοτήσεις και πρέπει να συγκεντρώνει και να αναπτύσσει ο ενδιαφερόµενος τους απαραίτητους µηχανισµούς, που θα τον βοηθήσουν στην ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας. Στον Ο∆ΗΓΟ που αναφερόµαστε στο παρόν σηµείωµά µας, παραθέτουµε τις πληροφορίες αυτές, τις οποίες αναλύουµε όπου χρειάζεται, εξαιρετικά διεξοδικά ώστε να δώσουµε την ευκαιρία να συνδυάζονται, µε όλα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος επενδυτής µιας µεγάλης, ή ακόµη και εξαιρετικά µικρής επένδυσης. Και βέβαια, το πρώτο και βασικό µέληµα είναι να εξετάζονται οι ∆υνατότητες χρηµατοδότησης, µέσα από τα κανάλια που διαθέτουν την πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για κάθε δράση, που θα περικλείνει κοινωνικό ή ατοµικό όφελος..
Οι δυνατότητες χρηµατοδότησης¹ µπορούν να αφορούν σειρά δράσεων, από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χρηµατοδότησης, έως πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα προγράµµατα χρηµατοδότησης. Για να έχει κανείς τη δυνατότητα χρηµατοδότησης πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία υποβολής προσφορών και τις δυνατότητες επιχειρηµατικής συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για να µπει κάποιος στη σειρά να χρηµατοδοτήσει ένα σχέδιο που επιθυµεί να υλοποιήσει, πρέπει να ετοιµάσει σχετικό φάκελο. Συνιστούµε σε όλους τους αναγνώστες µας, πριν ετοιµάσουν το σχετικό φάκελο για να υποβάλουν αίτηση χρηµατοδότησης, να γνωρίζουν ορισµένες αρχές και διαδικασίες όπως αυτές που θα περιγράψουµε στη συνέχεια:

Τύποι χρηµατοδότησης

Οι χρηµατοδοτήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισµό υπακούουν σε διάφορους τύπους, όπως επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτικά µέσα (δάνεια, εγγυήσεις και µετοχικό κεφάλαιο), επιδοτήσεις, καταπιστευµατικά ταµεία, βραβεία και προµήθειες (δηµόσιες συµβάσεις) . Οι κανόνες εφαρµογής για όλα τα είδη χρηµατοδότησης διέπονται από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό. Ο κανονισµός αυτός είναι ένας αναλυτικός νόµος υπεράνω των εθνικών νόµων των κρατών µελών, µε εξαιρετικές αναλύσεις που µπορούν να βοηθήσουν κάθε Ευρωπαίο πολίτη.
Οι Επιχορηγήσεις είναι άµεσες χρηµατοδοτικές συνεισφορές από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες χορηγούνται ως δωρεά σε τρίτους δικαιούχους που συµµετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες εξυπηρετούν πολιτικές της ΕΕ. Οι δαπάνες αυτές υπόκεινται ως επί το πλείστον σε κεντρική διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε άµεσα από τις υπηρεσίες της είτε έµµεσα µέσω οργανισµών της ΕΕ, εκτελεστικών οργανισµών ή εθνικών οργανισµών. Σηµειώνεται ότι οι επιχορηγήσεις αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µέρος των ετήσιων δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Τα Χρηµατοδοτικά Μέσα είναι µέτρα για χρηµατοδοτική ενίσχυση, σε συµπληρωµατική βάση, από τον προϋπολογισµό µε σκοπό την υλοποίηση ενός ή περισσότερων συγκεκριµένων στόχων πολιτικής της Ένωσης. Τα µέσα αυτά είναι δυνατόν να έχουν τη µορφή, επενδύσεων µετοχικού ή οιονεί µετοχικού κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή άλλων µέσων επιµερισµού κινδύνου, και να συνδυάζονται, εφόσον ενδείκνυται, µε επιχορηγήσεις.
Τα χρηµατοδοτικά µέσα αυτά, όταν εφαρµόζονται σε συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς, αντιµετωπίζουν τις ελλείψεις της αγοράς στα θέµατα της παροχής εξωτερικής χρηµατοδότησης (για παράδειγµα σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ) και αποφεύγουν κάθε πιθανό παραγκωνισµό της ιδιωτικής χρηµατοδότησης.
Το Καταπιστευµατικό Ταµείο είναι µηχανισµός οµαδικής χρηµατοδότησης, στο πλαίσιο του οποίου αρκετοί δωρητές χρηµατοδοτούν από κοινού µια ενέργεια µε βάση από κοινού συµφωνηµένους στόχους και µορφοτύπους υποβολής εκθέσεων.
Σηµειώνεται µεταξύ άλλων, ότι τα πλεονεκτήµατα της χρήσης καταπιστευµατικών ταµείων αφορούν την ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων και µπορούν να οδηγήσουν σε µόχλευση πρόσθετων πόρων.
Το Βραβείο είναι η χρηµατοδοτική συµµετοχή που δίδεται ως ανταµοιβή µετά από διαγωνισµό. Μέσω βραβείων, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, αναγνωρίζουν το εξαιρετικό έργο καθώς και τα επιτεύγµατα παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις — τα βραβεία παροχής κινήτρων προορίζονται για την τόνωση των επενδύσεων σε δεδοµένη κατεύθυνση και χρησιµοποιούνται κυρίως από το πρόγραµµα «Ορίζων Ευρώπη». Τα βραβεία απονέµονται απευθείας από την Επιτροπή, συνήθως σε άτοµα τα οποία ασχολούνται µε έργα που προωθούν την κοινωνική ανάπτυξη.
Στο επόµενο σηµείωµά µας θα αναφερθούµε σε τρία πρόσθετα σηµεία που αφορούν τις Επιδοτήσεις, τις ∆ηµόσιες συµβάσεις, αλλά και ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο που αφορά την Εύρεση εταίρου για σχέδιό φορέα.
Όλοι πρέπει να µάθουµε και να προσπαθήσουµε. Γι αυτό επιλέξαµε αυτόν το ιδιόρρυθµο τίτλο: Μάθε και επένδυσε.

1. https://commission.europa.eu/funding-tenders_el


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα