Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023

Λιγότερες περιοχές ειδικής προστασίας στο Ακρωτήρι

Στη μείωση των περιοχών ειδικής προστασίας τοπίου στο Ακρωτήρι συνηγορεί το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χανίων (Β.1 Φάση) καθώς θεωρεί ότι οι περισσότερες εξ αυτών έχουν πάρει καθαρά τουριστικό χαρακτήρα.

Αντίθετα σε ό,τι αφορά το παραλιακό μέτωπο της Νέας Κυδωνίας (Κλαδισος, Άπτερα, Αγ. Απόστολοι) προτείνεται επέκταση των περιοχών ειδικής προστασίας.
Σημειώνεται ότι ο περιοχές ειδικής προστασίας τοπίου ορίζουν σημεία που θεωρούνται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της (περιοχές ή στοιχεία σημειακού χαρακτήρα), που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, γεωλογική ή γεωμορφολογική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων.

ΑΚΡΩΤΗΡΙ

Με βάση την εισήγηση που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο προκρίνεται στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου να μην συμπεριληφθούν στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας τοπίου η αμμώδης παραλία, η βραχώδης ζώνη και η θάλασσα σε:
• Άγιο Ονούφριο.
• Καλαθάς.
• Λειβάδια και Παραλία Τερσανά.
• Σταυρό -Βάρδιες.
• Μαράθι και Λουτράκι.
Η αιτιολόγηση είναι πως « αποτελούν οργανωμένες παραλίες του Δήμου και σε διαφορετική περίπτωση δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα στις ενέργειες του Δήμου, όσον αφορά στον καθαρισμό τους και στην παραχώρηση τμημάτων τους για ομπρελοκαθίσματα, καντίνες κλπ, εξαιτίας των επιπλέον εγκρίσεων που θα απαιτούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Ήδη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο προστασίας για τον αιγιαλό, την παραλία και το θαλάσσιο περιβάλλον. » Στο νέο ΓΠΣ προτείνεται να μην συμπεριληφθούν στις ανωτέρω Περιοχές Ειδικής Προστασίας Τοπίου οι μικροί λιμενίσκοι που εξυπηρετούν τους αλιείς των περιοχών αυτών (Αγ. Ονούφριος, Τερσανάς, Σταυρός, Μαράθι), καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούνται επιπλέον εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για εργασίες συντήρησης-επισκευής των λιμενίσκων αυτών, γεγονός το οποίο θα δυσχεράνει την πραγματοποίησή τους. »

Επιπλέον των παραπάνω, ανά περιοχή προστασίας να ισχύσουν τα εξής:

• Περιοχής Προστασίας Τοπίου Καλαθά: Να μειωθεί η ζώνη της Περιοχής Προστασίας Τοπίου Καλαθορέματος, μόνο στο δυτικό τμήμα του κοντά στον Καλαθά, στην περιοχή σύγκλισης των δύο φαραγγιών, ώστε η ΠΕΠ να ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους .

• Υψώματα ανατολικής ακτογραμμής, Σεϊτάν Λιμάνια και Κουρουπητός : Να ενταχθεί στην ΠΕΠ Φυσικού Περιβάλλοντος τμήμα της περιοχής Μεσομούρι. Σε συνεννόηση με την ΤΚ Χορδακίου να γίνει αυτοψία από τους μελετητές για την αποτύπωση της περιοχής αυτής επί χάρτου.

• Μαράθι : Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα εξαίρεση της αμμώδους παραλίας και της θάλασσας από την Περιοχής Ειδικής Προστασίας Τοπίου καθώς και τις αναπτυξιακές τάσεις της περιοχής, να περιοριστεί η Περιοχής Ειδικής Προστασίας Τοπίου στα όρια της νησίδας Παλαιά Σούδα.

• Βόθωνας: Να συμπληρωθεί στην Περιοχής Ειδικής Προστασίας Τοπίου ότι «επιτρέπεται η κατασκευή νέων κτισμάτων για γεωργική- κτηνοτροφική χρήση».

• Ύψωμα Σκλόκας : Να επεκταθεί το όριο της Περιοχής Ειδικής Προστασίας Τοπίου έως το όριο του οικισμού Χορδάκι.

ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ

Σε ότι αφορά τη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας η Β.1 φάση προβλέπει για την:

• Περιοχή Ειδικής Προστασίας Τοπίου στην Παραλιακή Ζώνη από Κλαδισό έως Άπτερα : «Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη δόμηση και τις αναπτυξιακές τάσεις της περιοχής που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής των προτάσεων του Β1 Σταδίου της μελέτης, έγινε αποδεκτή από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης νέα πρόταση των Αναδόχων (συνημμένος χάρτης), να διευρυνθούν τα όρια της περιοχής προστασίας προς τα δυτικά (μέχρι το όριο της ΠΕΠ-Τ2), ώστε η νέα ΠΕΠ-Τ1 να περιλαμβάνει και την περιοχή των Απτέρων, η οποία στην πρόταση του Β1 Σταδίου της μελέτης αποτελούσε ΠΕΠΔ-Τ (Τουρισμού – Αναψυχής – Β ́ κατοικίας). Νότια η νέα ζώνη ΠΕΠ-Τ1 να εκτείνεται έως το όριο του σχεδίου πόλης Παρηγοριάς. Η περιοχή περιλαμβάνει τον προστατευόμενο υγρότοπο «εκβολή Κλαδισού» (Y434KRI188, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/.2012) και την παραποτάμια ζώνη του Κλαδισού. Η νέα ΠΕΠ-Τ1 διαχωρίζεται σε δύο υποπεριοχές:

▪ την ΠΕΠ-Τ1Α η οποία περιλαμβάνει το παραλιακό μέτωπο με τις αμμοθίνες, τον Κλαδισό ποταμό, τις κορυφές των λόφων καθώς και διαδρόμους σύνδεσης τους. Στην ΠΕΠ-Τ1Α απαγορεύεται πλήρως η δόμηση.

▪ την ΠΕΠ-Τ1Β, η οποία περιλαμβάνει την υπόλοιπη έκταση και αποτελεί περιοχή ελεγχόμενης δόμησης.
Για τον υγρότοπο «εκβολή Κλαδισού» ισχύουν οι περιορισμοί που προέρχονται από την θεσμοθέτηση του, και αντιμετωπίζεται ως τμήμα της περιοχής πλήρους απαγόρευσης της δόμησης.
Όσον αφορά στα μέτρα προστασίας της περιοχής, στο σύνολο της ζώνης ΠΕΠ-Τ1 απαγορεύονται οι περιφράξεις και επιπλέον ανά περιοχή ισχύουν τα εξής:

• Στην ΠΕΠ-Τ1Α: Απαγορεύεται η δόμηση και η οποιαδήποτε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, επιτρέπεται η συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων κτισμάτων χωρίς δυνατότητα επέκτασης των., επιβάλλεται η προστασία και ο εμπλουτισμός της φυσικής βλάστησης και η προστασία των αμμοθινών. Στο τμήμα της ΠΕΠ-Τ1Α που περιλαμβάνει τις κορυφές των λόφων και τους διαδρόμους σύνδεσης των να εκπονηθεί φυτοτεχνική μελέτη που θα περιλαμβάνει και περιπατητική διαδρομή. Στο παραλιακό τμήμα να οριοθετηθούν μονοπάτια για αποκλειστική πρόσβαση στην παραλία, έτσι ώστε να μην καταστρέφεται η βλάστηση των αμμοθινών και οι αμμοθίνες. Επίσης επιτρέπεται η διάνοιξη ποδηλατόδρομου που θα συνδέει τον Κλαδισό με τους Αγίους Αποστόλους και η διαμόρφωση θέσεων θέας και ανάπαυσης, σύμφωνα με την δασική νομοθεσία. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδικών αξόνων. επιτρέπονται μη μόνιμες κατασκευές για αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής – πολιτισμού και για την εξυπηρέτηση των λουομένων.

• Στην ΠΕΠ-Τ1Β: Ισχύουν οι όροι της εκτός σχεδίου δόμησης με τις χρήσεις που ισχύουν για την ΠΕΠΔ-Τ (Τουρισμού – Αναψυχής – Β ́ κατοικίας) και τους εξής περιορισμούς: Το μέγιστο ύψος των κτιρίων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραμμή των λόφων της ΠΕΠ-Τ1Α .Η διαμόρφωση του ακαλύπτου χώρου των γηπέδων να αποτελεί συνέχεια της φυτοτεχνικής μελέτης διαμόρφωσης των κορυφών των λόφων και να περιλαμβάνει μονοπάτια ελεύθερης επικοινωνίας. Στόχος είναι οι ακάλυπτοι χώροι των γηπέδων μαζί με την ΠΕΠ-Τ1Α να λειτουργούν ως ενιαίος χώρος πρασίνου. Προς τον σκοπό αυτό στα πλαίσια της ΜΠΕ ή της έκδοσης οικοδομικής άδειας των γηπέδων (όπου δεν απαιτείται ΜΠΕ) να υποβάλλεται φυτοτεχνική μελέτη. Η επιτρεπόμενη δόμηση των γηπέδων της ΠΕΠ-Τ1 δεν μειώνεται από την ύπαρξη ζώνης απαγόρευσης δόμησης (ΠΕΠ-Τ1Α) μέσα στην έκταση των. Η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση του γηπέδου περιορίζεται στις περιοχές ΠΕΠ-Τ1Β μέσα στην έκταση του.

• Ζώνη μεταξύ Απτέρων. Παρηγοριάς και Μακρύ Τοίχου : Δεν διαφοροποιείται, ως προς τις προτεινόμενες χρήσεις, από την πρόταση του Β1 Σταδίου της μελέτης. Να διαφοροποιηθούν τα όρια της ζώνης αυτής στο νοτιο-ανατολικό τμήμα αυτής, ώστε να συμπεριληφθεί στη νέα ΠΕΠ-Τ1Β περιοχή που εν μέρει είναι ήδη δομημένη.

•Περιοχή Αγ. Αποστόλων : Να προστεθούν στα προτεινόμενα από τη μελέτη “μέτρα προστασίας” (πίνακας Π.2-5, σελ 67), τα εξής: «οποιαδήποτε δραστηριότητα να συνοδεύεται από μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης» καθώς και σχετικών προβλέψεων για την απαραίτητη δόμηση.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα