Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Η συµβολή του Ελ. Βενιζέλου στην ίδρυση του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων

Από το δελτίο του Ορειβατικού Αθηνών του 1930 αντιγράφω:

«Αναβάσεις εις τά Κρητικά Βουνά (1-13 Αυγούστου 1930)

Εν συνεχεία των εκτελεσθεισών κατά το 1928 και 1929 πολυήµερων ορειβασιών εις Όλυµπον και Πίνδον υπό των Ορειβατικών Συνδέσµων Αθηνών και Πατρών, ο Ε.Ο.Σ. οργάνωσε διά τον Αύγουστον 1930 δεκαήµερον ορειβασίαν εις τα Κρητικά Βουνά µε ανάβασιν κορυφών Λευκών Ορέων και Ψηλορείτη.
Αι ορειβασίαι αύται έδωσαν την πρώτην ώθησιν εις την έκτοτε σπουδαιοτάτην ορειβατικήν κίνησιν των Κρητών νέων και διά τούτο έτυχον και εκ των προτέρων του ενδιαφέροντος και αυτού του πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου, όστις διά τηλεγραφήµατός του συνέστησε εις τον τότε Γενικόν ∆ιοικητήν Κρήτης υπουργόν κ. Κατεχάκην την υποστήριξιν και διευκόλυνσιν των ορειβατών διά την συµµετοχήν και Κρητών. Πράγµατι δε η συµµετοχή υπήρξε σηµαντική, ιδίως από τα Χανιά, όπου τώρα δρα ένα από τα ζωτικώτερα τµήµατα του Ε.Ο.Σ.

Κατά την αποβίβασιν εις Χανιά οι ορειβάται έτυχον εγκαρδιωτάτων εκδηλώσεων εκ µέρους των αρχών και των Συλλόγων. Ο Γενικός ∆ιοικητής Υπουργός κ. Κατεχάκης τους εδεξιώθη εις το ∆ιοικητήριον και τους διεβεβαίωσε περί της συµπαθείας και της υποστηρίξεώς του διά την διάδοσιν και εις την Κρήτην της πράγµατι εθνοφελούς ασκήσεως της ορειβασίας.

Εις το παρατεθέν υπό του ∆ήµου Χανίων γεύµα παρεκάθησαν ο αντιπρόσωπος του Γενικού ∆ιοικητού, ο Μέραρχος Χανίων, ο ∆ήµαρχος, ∆ιευθυνταί εφηµερίδων, Αντιπρόσωποι Συλλόγων, εν όλω περί τα πεντήκοντα άτοµα. Εις τους εκφωνηθέντας λόγους τόσον αι επίσηµοι αρχαί όσον και οι αντιπρόσωποι των Κρητικών συλλόγων εξέφρασαν την ζωηράν χαράν των διά την πρώτην οµαδικήν επίσκεψιν των Κρητικών βουνών και ύµνησαν την ωραίαν άσκησιν της ορειβασίας.

Οι ορειβάται, εικοσιπέντε τον αριθµόν, εκ των οποίων εξ εκ Χανίων, µετέβησαν δι’ αυτοκινήτων εις χωρίον Λάκκοι, και ανήλθον εις το οροπέδιον Οµαλός (υψ. 1000 µ.) όπου η κοινότης Λάκκων παρέθεσε πλούσιον γεύµα και επανηγύρισε µε αθάνατα Κρητικά τραγούδια και χορούς την επίσκεψιν των ορειβατών της Παλαιάς Ελλάδος εις τα µέρη εκείνα τα ιστορικά από τους πολυετείς ηρωικούς αγώνας διά την ελευθερίαν της Κρήτης.
Ολόκληρος η διαδροµή είχε εξαιρετικήν επιτυχίαν και ήτο πλουσιωτάτη εις ορεινήν ευµορφίαν και εις ενδιαφερούσας αρχαιολογικάς και λαογραφικάς γνώσεις».

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Το παραπάνω κείµενο µας δίδει το δικαίωµα να κατατάξουµε και τον µεγάλο Κρητικό πολιτικό σαν ένα από τους πρωτοπόρους της ορειβατικής ιδέας, και της αγάπης για τα βουνά µας, στην Κρήτη. Και όχι µόνο από αυτό. Είναι γνωστό πόσο ο Βενιζέλος θελγόταν να πραγµατοποιεί διαδροµές στα ορεινά των Χανίων, τα Κεραµιά, στο Θέρισο αλλά και, καθώς φαίνεται, και στην περιοχή του Ψηλορείτη. Ηλικιωµένος βοσκός µου διηγήθηκε πως ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε περάσει από την περιοχή ανεβαίνοντας στον Ψηλορείτη από το οροπέδιο της Νίδας και εκεί γεροβοσκός του µιτάτου του µπάλωσε το στιβάνι του που είχε ξηλωθεί.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα