Κυριακή, 20 Ιουνίου, 2021

Η γεωργία μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος

Στο συμπέρασμα αυτό κατάληξαν οι υπουργοί γεωργίας μετά την άτυπη συνεδρίασή τους χθες στο Ελσίνκι, σύμφωνα με ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ.1 Η συζήτηση για τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος επικεντρώθηκε ως κλιματική δράση στη γεωργία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην υποστήριξη της δέσμευσης του άνθρακα μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ (ΚΓΠ). Αν υιοθετηθούν οι προοπτικές αυτές και οι Ευρωπαίοι εγκρίνουν τις σημαντικές χρηματοδοτήσεις που έχουν ανάγκη τα ειδικά αυτά σχέδια, για τη χώρα μας θα σημάνει αυτόματη ανατροπή της λύσης που παρουσίασε ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της χθεσινής ομιλίας του στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, χωρίς όμως να χρεώνεται αυτή η ανατροπή στον ίδιο, αλλά πιστώνεται στις ερευνητικές εξελίξεις. Αυτό θα δώσει μια ανάσα που δεν αναμενόταν στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Η δέσμευση άνθρακα στο έδαφος καθιστά τους αγρότες βασικούς παρόχους λύσεων, διότι η απόσπαση άνθρακα από το έδαφος στις γεωργικές εκτάσεις αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι ορθές γεωργικές τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν τη γεωργική γη να απορροφήσει περισσότερο άνθρακα από την ατμόσφαιρα και αυτές οι τεχνικές μπορούν να υποστηριχθούν μέσω της ΚΓΠ. Σημειώνεται ότι οι σχετικές επιστημονικές μελέτες δείχνουν βελτίωση της δομής και της ποιότητας του εδάφους, γεγονός που βοηθά τη γεωργία να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, με προφανή αύξηση των οικονομικών οφελών για τους αγρότες. Σημειώνεται επίσης ότι εντοπίζονται αρκετές πρακτικές μέθοδοι για τη δέσμευση άνθρακα Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης, οι υπουργοί είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν ένα γαλακτοκομείο και έναν τόπο διαχείρισης δασών. Μεταξύ άλλων, οι επισκέψεις παρουσίαζαν καλές πρακτικές για την προώθηση της υγείας των ζώων, της φινλανδικής παραγωγής τροφίμων και του ρόλου των λειμώνων στην απομόνωση του άνθρακα. Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αποτελεί μια ευκαιρία για τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος και άλλα περιβαλλοντικά μέτρα στη γεωργία μέσω εθνικών μέτρων στήριξης. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει υποχρεωτικές απαιτήσεις για όλα τα κράτη μέλη για την προώθηση, για παράδειγμα, της καλής κατάστασης του εδάφους και της διατήρησης των αποθεμάτων άνθρακα στο έδαφος. Τονίζεται δε, ότι με τις σωστές γεωργικές πρακτικές, η γεωργική γη μπορεί να απορροφήσει περισσότερο άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Τέτοιες πρακτικές περιλαμβάνουν χειμερινή κάλυψη εδάφους, μακροχρόνια λιβάδια και μειωμένη καλλιέργεια. Αυτές οι πρακτικές θα πρέπει να αξιοποιηθούν ευρύτερα και οι επιπτώσεις τους θα πρέπει να μελετηθούν και να παρακολουθούνται. Για να δούμε όμως τη συσχέτιση της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) με τη δέσμευση στο έδαφος, του άνθρακα, υπενθυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη τριών νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για το 2021-2027. Οι προτάσεις ανταποκρίνονται στις μελλοντικές προκλήσεις και χρησιμεύουν στη στήριξη της ανάπτυξης ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα. Βασικοί τομείς εστίασης στις προτάσεις της Επιτροπής είναι οι νέοι γεωργοί, οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, το περιβάλλον, η ανανέωση των γενεών και η επισιτιστική ασφάλεια και ποιότητα. Μεταξύ των νομοθετικών προτάσεων της Κομισιόν, το νέο πρόγραμμα LIFE (μεγαλύτερη επένδυση στο περιβάλλον και στη δράση για το κλίμα – 1 Ιουνίου 2018) αποτελεί μία από τις αιχμές της χρηματοδότησης της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα. Στην πρότασή της για ένα νέο πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να διαθέσει 5,450 δισ. ευρώ σε έργα που αφορούν το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

1. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (2,150 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ) Το υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα» θα προσφέρει υποστήριξη σε τυπικά έργα δράσης για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και σε «στρατηγικά έργα για τη φύση». Αυτά τα νέα έργα αποσκοπούν στην υποστήριξη και την ενίσχυση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για τη φύση, καθώς και των σκοπών της πολιτικής για τη βιοποικιλότητα

2. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (1,350 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ) Οι υποστηριζόμενες δράσεις θα βοηθήσουν στην επίτευξη σημαντικών σκοπών πολιτικής της ΕΕ, όπως η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων της ΕΕ.

3. ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (0,950 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ) Οι υποστηριζόμενες δράσεις θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του πλαισίου πολιτικής του 2030 για την ενέργεια και το κλίμα και στην τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

4. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ) Το νέο υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας» θα ενισχύσει την ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων και στήριξης των δραστηριοτήτων εφαρμογής πολιτικών με επίκεντρο την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και/ή σε περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ παραθέτουμε τις 9 κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύσσονται στην πρόταση

1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
3. ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4. ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
7. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ
8. ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/agrifish-tiedote?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+Agri&utm_term=952.76148.36061.0.76148&utm_content=Press+material

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες