Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

∆ΕΥΑΒΑ: Ας κάνουµε τον απολογισµό µας

Η ∆ηµοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα (∆ΕΥΑΒΑ) είναι µία ∆ηµοτική επιχείρηση του ∆ήµου Πλατανιά που εδρεύει στο Γεράνι.

Έχει την συνολική ευθύνη ύδρευσης του συνόλου του ∆ήµου Πλατανιά, και σε ορισµένα σηµεία την άρδευση και την αποχέτευση.
Η συνολική παροχή ποιότητας υδρεύσιµου ύδατος είναι σε υψηλά στάνταρτ. Ελέγχεται από το εργαστήριο της ∆ΕΥΑΒΑ το οποίο έχει πιστοποιηθεί µε ISO17025:2017. Έχουµε 12.500 παροχές σε όλο τον ∆ήµο. Έχουµε 132 δεξαµενές ύδρευσης, 42 αντλιοστάσια και 26 γεωτρήσεις. Ταυτόχρονα διαθέτουµε 8 υδροµαστεύσεις .
Τα έργα για τα περασµένα 4 έτη που έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη , είναι τα ακόλουθα:
Το εµβληµατικό έργο του εκσυγχρονισµού του Νέου Βιολογικού προϋπολογισµού 8.500.000€ περίπου, είναι σε εξέλιξη µε ορίζοντα του χρόνου το καλοκαίρι να χρησιµοποιείται ο κλειστός θάλαµος πρώτης υποδοµής των λυµάτων µε αποτέλεσµα να περιοριστούν δραστικά οι εκποµπές των οσµών.
Νέα υδροµάστευση στον Σέµπρωνα και νέος αγωγός Κεφαλά-Βουκολιές µε διυλιστήριο για απόλυτα διυλισµένο νερό προϋπολογισµού 2.340.000€.
Νέος αγωγός από Κολένι-Κολυµπάρι προϋπολογισµού 1.830.000€ έχει ολοκληρωθεί. Με τον νέο αγωγό παρακάµπτουµε όλους τους παλιούς υπερεξηκονταετίας αγωγούς Κολυµβαρίου που είχαν πολλά σπασίµατα και επιδιορθώσεις.
Νέος αγωγός Φουρνές-Αλικιανός µε αντικατάσταση του συνόλου των εσωτερικών δικτύων Αλικιανού προϋπολογισµού 1.370.000€
Νέος αγωγός Φουρνές-Μεσκλά ο οποίος θα λειτουργεί αµφίδροµα επιλύοντας χρόνια προβλήµατα ύδρευσης προϋπολογισµού 528.000€
Νέος αγωγός Ασκορδαλού-Λάκοι προϋπολογισµού 451.612€
Νέα γεώτρηση στον Ασκορδαλό προϋπολογισµού 327.419€
Νέο δίκτυο ύδρευσης Καράνου – Ορθούνι- Γιαννουκιανά προϋπολογισµού 720.967€
Νέος αγωγός αποχέτευσης παράκαµψης του Πλατανιά και νέο αντλιοστάσιο προϋπολογισµού 3.000.000€ να µην περνάει µέσα από τον Πλατανιά τα λύµατα του ∆αράτσου – Σταλού- Αγίας Μαρίνας µε συνέπεια να αποφορτιστεί το χωριό Πλατανιάς.
Νέο αντλιοστάσιο και νέα δεξαµενή 1.000 κυβικών στα Πλακάλωνα µε τα συνοδά δίκτυα ύδρευσης προκειµένου να καταστεί πλήρους λειτουργικός ο ήδη τελειωµένος αγωγός Κολένι-Κολυµπάρι προϋπολογισµού 700.000€
Νέες δεξαµενές που οχυρώνουν από τις λειψυδρίες τις ακόλουθες περιοχές που είναι ήδη εγκατεστηµένες:
α)Φουρνές 500 κυβικά
β)Γλώσσα100 κυβικά
γ)Σκορδαλού 20 κυβικά
δ)Καράνου 200 κυβικά
Και νέες που βρίσκονται στην διαδικασία προµήθειας µε εγκεκριµένη χρηµατοδότηση:
ε) Σπηλιά 100 κυβικά
στ) Στο νέο διυλιστήριο στην Κεφάλα 500 κυβικά
ζ)Γαβαλοµούρι 150 κυβικά
η)Πολεµάρχι 700 κυβικά
Ολοκλήρωση γεώτρησης «Χαρέ» περιοχή Ροδωπού, προϋπολογισµού 60.000€
Εφαρµογή Τηλεµετρίας µε επιλογή κόµβων για έλεγχο διαρροών στον άξονα Πλατανιά προϋπολογισµού ποσού 500.000€.
Αντικατάσταση του συνόλου των συµβατικών υδροµέτρων µε ηλεκτρονικά υδρόµετρα στα οποία δεν θα µπορούν να παρεµβαίνουν και θα µεταφέρουν εξ αποστάσεων άµεσα τις µετρήσεις, τις οποίες θα ελέγχει και ο κάθε καταναλωτής από την ηλεκτρονική του καρτέλα από το site της ∆ΕΥΑΒΑ.
Το ανωτέρω έργο είναι προϋπολογισµού 4.898.000€ και έχει ήδη υπάρξει κατακύρωση.
Αλλαγή µίας σειράς αντλιοστασίων µε καινούρια λιγότερο ενεργοβόρα υπολογίζοντας ότι θα υπάρχει εξοικονόµηση ενέργειας 15% αντικαθιστάµενη προϋπολογισµού 1.650.000€. Υπάρχει κατακύρωση και αναµένεται η αντικατάσταση.
Προµήθεια και τοποθέτηση νέου φυγοκέντρου στον Βιολογικό προϋπολογισµού 220.000 ευρώ.
Εγκατάσταση στα Μεσκλά νέας δεξαµενής ύδρευσης 100 κυβικών καθώς και εγκατάστασης νέας δεξαµενής στα Καράνου 200 κυβικών µε κατασκευή νέων αγωγών και καλλωπισµό του περιβάλλοντα χώρου προϋπολογισµού 180.000€.
Επέκταση µε ίδιους πόρους του αποχετευτικού δικτύου Σπηλιάς Μαραθοκεφάλας και Καµισιανών προϋπολογισµού 120.000€.
Στο σύνολο τους έχουν επισκευασθεί όλες οι δεξαµενές και έχουν καθαρισθεί –µονωθεί εσωτερικά. Η ∆ΕΥΑΒΑ έχει 112 δεξαµενές.
Έχουµε προβεί σε επεκτάσεις αρκετών χιλιοµέτρων αγωγών άρδευσης για εξυπηρέτηση των αγροτών.
Προβαίνουµε σε καθηµερνές άµεσες επεµβάσεις σπασιµάτων και αντικαταστάσεις ζηµιών µε τα συνεργεία µας και τους συνεργαζόµενους εργολάβους µας.

Από άποψη τιµολογιακής πολιτικής:
Καθιερώσαµε κοινωνικό τιµολόγιο µε το οποίο ειδικές ευπαθείς οµάδες τιµολογούνται µε πολύ λιγότερες χρεώσεις.
Έχουµε πάγια ρύθµιση 24 δόσεων για τη διευκόλυνση των οφειλετών
Παρέχουµε δωρεάν νερό στους αγρότες για κάθε χωριό για τις ανάγκες ψεκασµάτων και για πολιτική προστασία. Το νερό αυτό πληρώνεται από τον ∆ήµο Πλατανιά.
Οργανώσαµε και λάβαµε τεχνική επάρκεια για την Τεχνική Υπηρεσία µας ώστε να προκηρύσσουµε διαγωνισµούς χωρίς δάνειες δυνάµεις από Ο.Α.Κ κλπ. µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταχύτατη εκτέλεση των έργων και την εξοικονόµηση πόρων.
– Αυτή την στιγµή εκτελούµε νέο έργο αποκατάστασης τµηµάτων της ύδρευσης σε ευπαθή δίκτυα: Βούβες, Βουκολιές, Νιο χωριό, Ραβδούχα, προϋπολογισµού 250.000€.
-Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού στο Συρίλι περιοχή στην οποία συνέβαιναν συνεχή σπασίµατα.
-Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν χάρη στον προγραµµατισµό και την οργάνωση. Μένει να γίνουν ακόµα πολλά. Χρειάζεται όραµα, σχέδιο, πράξη, καθοδήγηση και προπάντων άριστες σχέσεις εργαζοµένων- διοίκησης, γεγονός στο οποίο έχουµε επενδύσει ευθύς εξ΄ αρχής και θεωρούµε ότι το έχουµε επιτύχει.
∆εν είµαστε τέλειοι. Μπορούµε και καλύτερα. Για παράδειγµα την αποκατάσταση των ζηµιών στους δρόµους µετά την επισκευή των ζηµιών. Έχουµε θέµα µε τους εργολάβους. Λίγοι είναι οι συνεπείς.
Όµως το γνωρίζουµε το πρόβληµα και θα το θεραπεύσουµε.
Όλα αυτά τα πετύχαµε µε τις συνεχείς διεκδικήσεις του ∆ηµάρχου Γιάννη Μαλανδράκη, της συνεργασίας του ∆.Σ και όλων των ∆ηµοτικών συµβούλων της συµπολίτευσης.
Ας σηµειωθεί ότι όλα τα παραπάνω αλλά και άλλα που σχεδιάζονται και έχουν υποβληθεί σε προγράµµατα, «Τρίτσης», «Αγροτική Ανάπτυξη», «ΥΠΕΝ», κτλ όπως Νέος αγωγός Ψαθόγιαννου, Ροδωπιανός αγωγός, αγωγός Τιµίου Σταυρού-∆έµπλας, αγωγός Αλικιανός- Βατόλακος, ∆ίκτυο ύδρευσης Κακόπετρου και αλλαγή εσωτερικού δικτύου Σπηλιάς-Μαραθοκεφάλας είναι διεκδικήσεις για την επόµενη µέρα. Έχουµε έτοιµα προγράµµατα και τα έχουµε υποβάλλει για έγκριση χρηµατοδότησης.
Τέλος διεκδικούµε µε τον ∆ήµο Κισσάµου νέα υδροµάστευση και νέο αγωγό από Μεσαύλια – ∆ελιανά.
Με αυτά τα έργα θωρακίζουµε τον ∆ΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ και τους δηµότες από την λειψυδρία, και διασφαλίζουµε υγιεινό και ασφαλές νερό.
Σχεδιάζουµε πολλά. Από ενεργειακή αυτονοµία µέχρι την αποξήρανση της παραγόµενης λάσπης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων.
Ας σκεφτούµε µια στιγµή, ότι όλα τα παραπάνω έγιναν µέσω µίας πανδηµίας: Του κορονοϊού και της σοβαρής ενεργειακής κρίσης, όπου δυστυχώς η κεντρική εξουσία µας άφησε απροστάτευτους ενώ τριπλασιάστηκε το ενεργειακό µας κόστος, χωρίς να προβούµε σε αντίστοιχες χρεώσεις.
Αποδείξαµε στον προδιαδραµόντα χρόνο, ότι, είµαστε δίπλα στον καταναλωτή, µε ενσυναίσθηση και κατανόηση.
Είµαστε όµως αµείλικτοι στους κατ΄ επάγγελµα οφειλέτες και σε κλοπές όπου εντοπίζονται.
Με την ελπίδα και την πίστη ότι πράξαµε το σωστό, σάς κοιτάζουµε στα µάτια και ζητάµε µε αυτοπεποίθηση την στήριξη του συνδυασµού του ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗ.

*Ο Ευτύχης Μαυρογένης είναι Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΒΑ, δικηγόρος Χανίων


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα