Κυριακή, 20 Ιουνίου, 2021

Επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δέσμη ανάκαμψης1

Το χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 1 824,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια αποτελεί γεγονός. Το πακέτο αυτό συνδυάζει το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο – 1 074,3 δισεκατομμύρια ευρώ – και ένα μέσο προσωρινής ανάκαμψης 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, (Next Generation EU σε τιμές 2018).

Επιπρόσθετες δράσεις περιλαμβάνει η συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου και στο σχετικό δελτίο τύπου τονίζονται τα εξής:

• στοχοθετημένη ενίσχυση των προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων «Ορίζοντας Ευρώπη», EU4Health και Erasmus +, κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω πρόσθετων μέσων (12,5 δισεκατομμύρια ευρώ) και ανακατανομές (2,5 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά την επόμενη οικονομική περίοδο, τηρώντας παράλληλα τα όρια δαπανών στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17-21 Ιουλίου

• μεγαλύτερη ευελιξία για να επιτρέψει στην ΕΕ να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες ανάγκες

• μεγαλύτερη συμμετοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στην εποπτεία των εσόδων στο πλαίσιο της επόμενης γενιάς ΕΕ

• υψηλότερη φιλοδοξία για τη βιοποικιλότητα και ενισχυμένη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, του κλίματος και των δαπανών που σχετίζονται με το φύλο

• ενδεικτικός χάρτης πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων

Η συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στα κράτη μέλη για έγκριση μαζί με τα άλλα στοιχεία του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του πακέτου ανάκαμψης. Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα της συναπόφασης θεωρούνται πενιχρά, γιατί μόλις 16 δις € προστέθηκαν στις αρχικές αποφάσεις του συμβουλίου, για μερικές ενισχύσεις των προγραμμάτων έρευνας, Erasmus, διαχείριση των συνόρων, ή 1 δισεκατομμύριο για το InvestEU (για την υποστήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης).

Η εφημερίδα μας θα δημοσιεύσει στο ερχόμενο διάστημα τις βασικές πληροφορίες για κάθε δράση που χρηματοδοτεί το πακέτο αυτό, με αναφορές στα ετήσια στοιχεία κάθε προϋπολογισμού που αποφασίζεται.

Περιφέρειες με καθυστέρηση στην Ε.Ε.: κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις
Στις 15-10-2020 δημοσιεύθηκε μελέτη του Κοινοβουλίου, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Αυτή η μελέτη αναλύει τις καθυστερημένες περιοχές της ΕΕ και προτείνει μια αναθεωρημένη τυπολογία για τον εντοπισμό εκείνων που είναι πιο ευάλωτες, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες οικονομικές μεταβάσεις. Διερευνά επίσης τη δέσμευση περιφερειών που υστερούν στις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής, και προτείνει ορισμένες συστάσεις για τη βελτίωση της μελλοντικής υποστήριξής τους σε επίπεδο ΕΕ. Στο χάρτη που παραθέτουμε φαίνονται οι περιφέρειες με καθυστέρηση και όπως εξάγεται, ολόκληρη η χώρα, με εξαίρεση την Αττική είναι μέσα στις περιφέρειες αυτές.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ2
Στην ουσία δίνεται η ευκαιρία στις κυβερνήσεις της χώρας το επόμενο διάστημα να δράσουν με στόχο την ενδυνάμωση εισροής κοινοτικών κονδυλίων στις περιφέρειες υστέρησης, ώστε να υπάρξει σύγκλιση και συνοχή στο εσωτερικό της χώρας, που αποτελεί το ύστατο μέσο απερήμωσης και το στοίβαγμα στις μεγαλουπόλεις.

Τριάντα χρόνια ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
Στις 11-11-2020το Κοινοβούλιο κοινοποίησε το ιστορικό της εδαφικής συνεργασίας στην ΕΕ3 που σηματοδότησε την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το 1990, με το πρόγραμμα Interreg I, τη διεθνική συνεργασία, και τη διαπεριφερειακή συνεργασία.
Αυτά τα τρία σκέλη αποτελούν μαζί την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ETC), που είναι ένας από τους δύο κύριους στόχους της πολιτικής συνοχής σήμερα και εορτάζει την 30ή επέτειό του φέτος. Η μελέτη αυτή αποκαλύπτει και την επίπτωση από την πανδημία κορανοϊού που αποκάλυψε ότι η εδαφική συνεργασία πρέπει αναμφισβήτητα να προστατεύεται περισσότερο από ποτέ. Διότι το ξαφνικό κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ δίνει μια έντονη υπενθύμιση ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Τονίζεται μάλιστα, ότι επειδή οι πόροι του προγράμματος Interreg έχει μειωθεί πρέπει να αναστραφεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Νέα Βιομηχανική Στρατηγική για την Ευρώπη
Έκθεση σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη έρχεται σε μια δραματική στιγμή για τις οικονομικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Οι οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού οδήγησαν σε έναν συμμετρικό κλονισμό της ζήτησης και της προσφοράς χωρίς προηγούμενο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η οικονομική κατάσταση των ευρωπαϊκών εταιρειών έχει επιδεινωθεί δραματικά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ικανότητά τους να επενδύουν.

Βρεθήκαμε αντιμέτωποι στην πρώτη πανδημία της σύγχρονης εποχής, τη στιγμή που η Ένωση ετοιμαζόταν να επιταχύνει δύο μείζονες μεταβάσεις που απαιτούν σημαντικότατες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις: την ψηφιακή και την περιβαλλοντική μετάβαση. Για το λόγο αυτό, η έκθεση προτείνει δύο σαφώς διακριτές φάσεις της βιομηχανικής πολιτικής: η πρώτη είναι η βιομηχανική ανάκαμψη και η δεύτερη η ανασυγκρότηση και ο μετασχηματισμός.

Για να έχουμε μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική απαιτείται ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ανάλογος με το ύψος και με τους πρόσθετους πόρους από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και την έκδοση ευρωπαϊκών τίτλων. Έχει παρέλθει πια η εποχή των λόγων χωρίς έργα. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλες άκυρες εκκινήσεις. Η έκθεση θα ταρακουνήσει τις τελματωμένες διοικήσεις να παρατηρούν τα φαινόμενα που οδηγούν σε μείωση των εισοδημάτων των πολιτών. Απαιτούνται αποφάσεις που θα ενισχύουν τις δράσεις ανάπτυξης της οικονομίας και η βιομηχανία είναι παρούσα να πάρει το δικό της κομμάτι ευθύνης4.

1. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/10/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-presidency-reaches-political-agreement-with-the-european-parliament/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Next+multiannual+financial+framework+and+recovery+package%3a+Council+presidency+reaches+political+agreement+with+the+European+Parliament

2. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=IPOL_ATA(2020)652219

3. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659340

4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, A9-0197/2020 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη
(2020/2076(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Εισηγητής: Carlo Calenda

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες