Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, 2020

Ειδήσεις από το παρελθόν

Παρελαύνουν στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» ανελέητοι ληστές του παρελθόντος, οι οποίοι τρομοκρατούν την ύπαιθρο του μικτού ελληνικού βασιλείου.

Ένα θύμα των «εκλογικών παθών» της εποχής. Ένας Τούρκος Μπέης των Φαρσάλων σκοτώνει τον γιο του οφειλέτη του! Έλληνες της διασποράς συνδράμουν γενναίως το ελληνικό Βασίλειο! Θάνατοι διακεκριμένων Ελλήνων της διασποράς ως και διακεκριμένων Ελληνιστών, και μία απαγωγή Έλληνος στη Βουλγαρία. Τέλος μία «είδηση», λίαν ενδιαφέρουσα, είναι η γενναία ενίσχυση Ελλήνων της διασποράς στην ενέγερση στην Αθήνα, του Αμαλίειου Ορφανοτροφείου θηλέων.
Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται ο Πέτρος Καβάφης ο πατέρας του διασημότερου Έλληνα ποιητή του νεώτερου ελληνισμού, Κων/νου Καβάφη και ο συνέταιρος του Εμμανουήλ Πιταρίδης άνδρας της αδελφής του Μαρίας Καβάφη.  Η κόρη τους Αμαλία Πιταρίδου, αργότερα κ. Πάππου, είναι η νονά του ποιητή. Μεταξύ των δωρητών περιλαμβάνεται και ο κορυφαίος των Ελλήνων Ευεργετών ο Μετσοβίτης Γεώργιος Αβέρωφ, σε μία εποχή, κατά την οποίαν προφανώς δεν είχε ακόμα καταστή ο μέγιστος των Ελλήνων επιχειρηματιών εν Αιγύπτω.

Οι ειδήσεις
Αθηνά, 22.5.1856 – Γράφουν εκ Λεβαδείας από 17 Μαΐου τα ακόλουθα: «Την 14 του ισταμένου μηνός περί την δείλην. Λησταί οκτώ ελθόντες εις τι ποιμνιοστάσιον απέχον μίαν ώραν της κώμης Διστόμου ηχμαλώτησαν τους αδελφούς Ανδρέαν και Παναγήν Γεωργίου Παπαθωμά κατοίκους Διστόμου, χθες ελθών ο γέρων πατήρ των ενταύφθα εξέθεσεν, εις εκούσιον πλειστηριασμόν άπαντα τα κτήνη του όπως διά του εκπλειστηριάσματος δυνήθη να σώση τους υιούς του. Ο κήρυξ εκραύγαζεν ότι το εκπληστηρίασμα θέλει χρησιμεύσει δια την απολύτρωσιν των αιχμαλώτων υιών του πωλούντος».
Αθηνά, 11.8.1856 – Και ήδη μετά πλείστης ευχαριστήσεως δημοσιεύομεν, ότι μεταξύ προξένων, οίτινες απέδειξν μέγα ζήλον και προθυμίαν υπέρ του καθιδρύματος του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου πρέπει να συγκατάξομεν και τον εν Καΐρω γενικόν πρόξενον κύριον Κωνστ. Σ. Χαραλάμπους, όστις ενήργησεν να εγγραφώσιν συνδρομαί…
Ενεγράφησαν μεν ευεργέται
Η. Α. Μακαριότης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας
Κ. Ιερόθεος δρ. 4.324,00
Αδελφοί Κασαβέτη δρ. 528,60
Καβάφης – Πιταρίδης και Συντρ. δρ. 529,60
Γεώργιος Αβέρωφ δρ. 500,00
Το όλον δρ. 8.106,28
Αθηνά, 17.8.1856 – Την παρελθούσαν Τετάρτη ετέλεσε το Πανεπιστήμιον εν τω… Ναώ της Αγίας Ειρήνης αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Βαρώνου Γεωργίου Σινά καθιδρυτού του ενταύφθα Αστεροσκοπείου και Ευεργέτου του Ελληνικού Πανεπιστημίου και του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου.
Αθηνά 14.9.1857 – Εις των αρχαιοτέρων του Ινστιτούτου των Παρισίων, ο πατριάρχης των Γάλλων Ελληνιστών, κ. Βοασονάδ, απεβίωσεν εις ηλικίαν 84 ετών.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, 5.11.1860 – Εσχάτως απεβίωσεν εις την Αγγλίαν πλήρης ημερών (85 ετών) ο διάσημος φιλέλλην ναύαρχος Κόχραν, ο ανήρ ούτος… προσήνεγκεν, ως γνωστόν, μεγάλας εκδουλεύσεις και εις την Ελληνικήν Επανάστασιν, ότε η Ελλάς… προσείλκυσε το σέβας και την αγάπην των λαών και των εξόχων ανδρών της Ευρώπης. […]
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, 10.11.1860 – Μετά εξάμηνον απουσίαν επανελθών εις Αθήνας προτίθεμαι να μετέλθω την φωτογραφικήν τέχνην ήν εσπούδασα εις Παρισίους και την οποίαν και άλλοτε μετήλθον και εδίδαξα ενταύφθα. […]
Α.Κ. ΚΑΛΦΑΣ και Σ.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, 16.11.1860 – Επροξένησε χειρίστην εντύπωσιν εις το κοινόν και εις την νομικήν τάξιν εν γένει ο διορισμός του κ. Αλεξανδρόπουλου, συγγενούς του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης από Ειρηνοδίκου Α. Τάξεως (εις ην εσχάτως μόλις είχε διορισθή εις Πρωτοδίκην Χαλκίδος). Αν επί του κ. Ποτλή δεν εκτιμήθη η παιδείας, η ικανότης και η τακτική της Νομικής εκμάθησης, δεν ηξεύρομεν πότε θα εκτιμηθή.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, 25.1.1861 – …Εις εκ των φιλησύχων πολιτών, ο Νικόλαος Γαύρος 28 ετών νέος απέθανε θύμα των εκλογικών παθών, άτινα ήναψαν εις την πολύπαθή μας κοινωνίαν. Κατά την 13 Ιανουαρίου… κτυπηθής εις την κεφαλήν υπό τίνος στρατιώτου, κατέπεσεν εν κλίνη, και σήμερον 25 τ.μ. εξέπνευσεν εις τας αγκάλας της θρηνούσης αυτόν οικογενείας του!
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, 22.2.1861 – Επίσης εις το χωρίον Μπεκρηλέρη πλησίον των Φαρσάλων οθωμανός τις ιδιοκτήτης είχε λαμβάνειν δύο χιλιάδες γρόσια από ενοικιαστήν του μύλου του, και επειδή ζητήσας ταύτα δεν τα έλαβε, παρευθής έστειλε άνθρωπόν του τινά εις τον μύλον και εφόνευσε τον υιόν του οφειλέτη μυλωνά, όστις ουδεμίαν εύρε δικαιοσύνην καταφυγών εις την εξουσίαν, διότι έπρεπε να υπάρχουσιν Τούρκοι μάρτυρες διά να μαρτυρήσωσι περί του φόνου, των δεν χριστιανών η μαρτυρία, όσοι και αν ευρέθησαν παρόντες, είναι απαράδεκτος.
ΗΜΕΡΑ, 16.7.1893 – Επειδή κατά την αιχμαλωσίαν του κ. Τράκα εγνώσθη ότι η αιχμαλωτίσασα αυτόν συμμορία Τσούλη – Παπακυριτσοπούλου περέμεινεν εγγύτατα της Λαμίας, μεθ’ όλην την κίνησιν των εκεί στρατιωτικών αποσπασμάτων, το υπουργείον των Στρατιωτικών διέταξεν αυστηράς ανακρίσεις, εξ ων απεδείχθη, ότι οι λησταί δεν συνελήφθησαν, […]
ΗΜΕΡΑ, 26.4.1893 – Ο αποπειραθής να φονεύση τον ανθυπολοχαγόν κ. Σπυράκον, Δ. Σπανός προσήλθε και παρεδόθη εις τας αρχάς της Λαμίας. Η κατάστασις του τραυματισθέντος ανθυπολοχαγού είναι αρκούντος ευάρεστη.
ΗΜΕΡΑ, 10.5.1893 – Έξωθεν του Ρίου η θάλασσα εξέβρασε προχθές το πτώμα του εκ Ναυπάκτου Ανδρέου Ροντήρη. Ανακρίσεις διενεργούνται όπως γνωσθή αν αυτοκτόνησε ή εγένετο θύμα δολοφονίας μολονότι δεν φαίνονται επί του πτώματος ίχνη βίας.
Ήλιος, 21.11.1904 – Ηγεμονική δωρεά υπέρ του Εθνικού Στόλου. Εκ της «Αστραπής» εκ Καΐρου ανηγγέλθη ότι οι δύο μεγάλοι έμποροι και επιχειρηματίαι Καΐρου αδελφοί κ.κ. Γεώργιος και Δημήτριος Σπετσερόπουλοι ανήγγειλαν τας εξής δωρεάς υπέρ του Εθνικού Στόλου. […] Τα εκ των προσφορών αυτών ποσόν υπολογίζεται κατ’ έτος εις 700 τουλάχιστον αγγλικάς λίρας, ήτοι 24-30 χιλ. δρχ. τακτικάς, […] Ας ελπίσωμεν ότι ταχύτατα θα μιμηθούν και άλλοι το πατριωτικότατον παράδειγμα των δύο ευγενών τέκνων της Τριπόλεως, […]
ΗΛΙΟΣ, 3.3.1905 – Αναγιγνώσκομεν εις τον «Αστέρα του Σικάγου» οτι εν Βοστώνη εδόθη υπό των εκεί διαμενόντων Ελλήνων ο «Αθανάσιος Διάκος» και συνελέγησαν 500 περίπου δολ. Άτινα απεστάλησαν εις την Εν. Αθήναις επιτροπήν των Μακεδόνων υπέρ των Ελλήνων μαχητών, άτινα καταδιώκουσι εν Μακεδονία Βουλγαροκομιτατζήδες.
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 22.5.1885 – Ο Έλλην έμπορος Τσιτσινιάς εκ Πύργου Μαύρης Θαλάσσης συλληφθείς υπό βουλγάρων ληστών απελύθη, πληρώσας λύτρα δισχιλίας λίρας Οθωμανικάς.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες