Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Ειδήσεις από το Παρελθόν

Παρελαύνουν στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» μείζονες και ελάσσονες ευεργέτες της ελληνικής διασποράς και του Ελλαδικού χώρου.

Η αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ επισκέπτεται την Αθήνα. Ένας διακεκριμένος ελληνιστής φιλόλογος της Αγγλίας. Μια γνωστή στην εποχή της συγγραφέας, η Κάρλα Σερένα πεθαίνει στην Αιδηψό, και ένας Γερμανός ποιητής κι ένθερμος φιλέλληνας στη Γερμανία. Παρασημοφορούνται Έλληνες της διασποράς, μεταξύ των οποίων και ο ζωγράφος Θεόδωρος Ράλλης και ένας Χιώτης την καταγωγή, ο οποίος διετέλεσε και βουλευτής στην Αγγλία, επισκέπτεται το νησί των προγόνων του. Αυτές είναι οι «ειδήσεις» που αλίευσα από την Τεργεσταία εφημερίδα «ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ».

Οι ειδήσεις

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 21/2 Αυγούστου 1884 – Η περιηγούμενη την Ελλάδα γνωστή συγγραφεύς Κάρλα Σερένα προσβληθείσα υπό τυφοειδούς πυρετού απεβίωσαν εις τα λουτρά της Αιδηψού. Η κυβέρνησις μαθούσα τηλεγραφικώς το λυπηρόν γεγονός, διέταξε να ταφή μετά πάσης τιμής δημοσία δαπάνη.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 28/9 Αυγούστου 1884 – Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΓΑΪΒΕΛ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Έξοχος ποιητής, ου τον θάνατον εθρήνησε προ μηνών η Γερμανία, διήλθεν ως γνωστόν τα έτη της νεότητος εν Ελλάδι, αξιανάγνωστον δ’ αφήγησιν του αυτόθι βίου εδημοσίευσεν εν τη «Γεν Εφημερίδι» του Μονάχου ο κλεινός ιστορικός Ερνέστ Κούρτιος, φίλος του Γάϊβελ εκ παιδικής ηλικίας και συμμερισθείς μετ’ αυτού προ πεντηκονταετίας της συγκινήσεως της εν Ελλάδι διατριβής. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 28/9 Αυγούστου 1884 – Απενεμήθη ο χρυσούς σταυρός των Ιπποτών του τάγματος του Σωτήρος εις τον καλλιτέχνην, Θεόδωρον Ράλλην και εις τον εν Μασσαλία ομογενή κ. Στέφανον Βλαστόν, όστις υπερασπίζει ευγλώττως δια του καλάμου τα εθνικά συμφέροντα.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 25/7 Μαΐου 1892 – Ο πρώην βουλευτής εν Αγγλία Παντελής Θ. Ράλλης, επισκεφθείς προ μικρού την Χίον, απέστειλεν εις τον Κ. Χωρέμην χιλίας λίρας, όπως διανείμη αυτάς εις τα εθνικά καταστήματα της νήσου, ης έλκει το γένος.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 9/21 Μαρτίου 1891 – Ο γέρων Βασίλειος Σταθόπουλος, πρώην θυρωρός του τραπεζίτου Γεωργίου Σκουζέ, αποθανών, κατέλιπε περιουσίαν 800 χιλιάδων δρχ. Ζων ο μακαρίτης διακρίνετο επί παροιμιώδη φιλαργυρία. Θανών όμως εποιήσατο αγαθήν του πλούτου χρήσιν, διότι εκληροδότησεν 25 μετοχάς της Εθν. Τραπέζης, ήτοι υπέρ τας 100 χιλιάδας δρχ. εις τον Ευαγγελισμόν, 10.000 δρχ. εις τον ναόν του χωρίου του, εις την Σχολήν των απόρων παίδων 5.000 δρχ., 2500 δρχ. εις την Εταιρίαν των φίλων του λαού.

NEA HMERA, 16/28 Μαρτίου 1891 – Ο Φιλόπατρις και βαθύπλουτος ομογενής Κ. Αχιλλόπουλος ανέλαβε την δαπάνην της ανεγέρσεως ελληνικού νοσοκομείου εν Καΐρω.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 16/28 Μαρτίου 1891 – Η αυτοκράτειρα της Αυστρίας μετά της θυγατρός της Βαλερίας και του γαμβρού της αρχιδουκός Σαλβατόρος αφίχθη την Δευτέραν όλως ανεπισήμως διά του Πελοποννησιακού σιδηροδρόμου και κατέλυσεν εις το «Ξενοδοχείον των Ξένων». […] Είτα η Α.Μ. επεσκέφθη υπό το φέγγος της σελήνης την Ακρόπολιν και τον οίκον του Σλήμαν. […] Και η Α.Μ. απεκόμισεν ευαρέστους εντυπώσεις εκ της εν Αθήναις βραχείας διατριβής.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 16/28 Μαρτίου 1891 – Επιστέλλουσιν εκ Σερρών. «Νέον παράδειγμα της τιμώσης εν γένει τους Έλληνας πατριωτικής αυταπαρνήσεως παρέσχε κατ’ αυτάς ο Γρηγόριος Κωνσταντίνου υιός της πόλεως ταύτης, αποφασίσας την ανέγερσιν Παρθεναγωγείου εκ της περιουσίας, ην εκτήσατο διά μόχθων πολυετών και εντιμοτάτης εργασίας. Ο θεμέλιος λίθος, κατετέθη ήδη εν επιβλητική εορτή υπό του αρχιερέως, υπολογίζεται δ’ ότι η δαπάνη θα υπερβή τας δισχιλίας λίρας. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 1/13 Ιουνίου 1891 – Ο εν Αλεξανδρεία θανών φιλόπατρις Μακεδών Θεοχάρης Δημητρίου εκληροδότησεν λίρας 2.000 εις τον Σύλλογον προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων, 1.000 εις την ελληνικήν κοινότητα Αλεξανδρείας και 100 εις το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 13/25 Ιουλίου 1891 – Ο εν Σμύρνη εγκατεστημένος Κρης Παναγ. Θεοδουλάκης αφιέρωσε πάσαν αυτού την κινητήν περιουσίαν εξ 9.000 λιρών εις την Ευαγγελικήν Σχολήν, το Νοσοκομείον και Ορφανοτροφείο Σμύρνης, την δε μεγάλην ακίνητον περιουσίαν τους εις τα Εθνικά και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα της Κρήτης.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 5/17 Οκτωβρίου 1891 – Ο ονομαστότατος των εν Αγγλία φιλολόγων καθηγητής Ζέβ εξελέχθη εσχάτως βουλευτής του Πανεπιστημίου Κανταβριγίας. Ο Ζεβ είναι οπαδός της συντηρητικής μερίδος αλλά σφόδρα φιλέλλην άλλως δε και άλλοι συντηρητικοί βουλευταί διέπρεψαν επί φιλελληνισμώ ουχ ήττον των φιλελευθέρων. […] ο νυν αντιπρόσωπος του προμνημονευθέντος πανεπιστημίου είναι ως έγγιστα πεντηκοντούτης την ηλικίαν, απολαύει δε εικότως επιζήλου φήμης εξόχου φιλολόγου ελληνιστού. Εκ των πολλών αυτού εκδόσεων μνημονεύομεν τους «χαρακτήρας» του Θεοφράστου και τας τραγωδίας του Σοφοκλέους… τεκμήριον δεν του ειλικρινούς φιλελληνισμού του Ζέβ είναι αι προ τινών ετών εκδοθείσαι διαλέξεις αυτού περί της καθ’ ημάς Ελλάδος, ης περιέγραφε λίαν ευστόχως τας πολιτικάς και φιλολογικάς περιπετείας.

 


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Κρητικά πανηγύρια

Πολλά είναι τα παραδοσιακά κρητικά πανηγύρια που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες στα Χανιά, τραβώντας το ενδιαφέρον ντόπιων και επισκεπτών των Χανίων στην ενδοχώρα του...

Υπερφυσικά… φαινόμενα στα Χανιά

Μέρες της Παναγιάς και πολλοί είναι αυτοί που προσδοκούν θαύματα που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Κατά πως φαίνεται, σε θαύμα ή μάλλον σε...

Έρχεται η «Λευκή Νύχτα» στα Χανιά από τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων διοργανώνει για πρώτη φορά τη «Λευκή Νύχτα» στην πόλη των Χανίων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022...

Ουρές ταλαιπωρίας σε δρόμους του Καστελίου

Ουρές ταλαιπωρίας στο Καστέλι Κισσάμου, καθώς η "εκρηξη" επισκεψιμότητας τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα τον Αύγουστο επιδεινώνει το πρόβλημα που παρατηρείται διαχρονικά. Ντόπιοι κι...

Άλλο ένα τροχαίο στον Κατσαμπά στα Χανιά

Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Χανιά και μάλιστα στη διασταύρωση Δαγκλή και Κωνταντίνου Μητσοτάκη, ένα σημείο που έχει βρεθεί...

Μουσικό φινάλε για τις “Γιορτές Ρόκκας” στην αυγουστιάτικη Πανσέληνο

Με τις μουσικές της Ευανθίας Ρεμπούτσικα κατακλύστηκε το βράδυ της Παρασκευής ο αρχαιολογικός χώρος της Ρόκκας στο πλαίσιο των "Εορτών Ρόκκας", που συνεχίστηκαν για...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα