Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 2020

Δύο αγωνιστές του 1821: Κρητικός και Άγγλος

Ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου την αθηναϊκή εφημερίδα “ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, βρήκα δύο “ειδήσεις” αναφερόμενες στην εκδημία δύο αγωνιστών του 1821, κατά το έτος 1881, του Κρητικού Συνταγματάρχη Νικολάου Τριτάκη, αποβιώσαντος στην Πάτρα και του φιλέλληνος Άγγλου, Εδουάρδου Τρελώνη, συνεργάτου του μέγιστου των Άγγλων Φιλελλήνων Λόρδου Βύρωνος αποβιώσαντος στην Πάτρα και του φιλέλληνος Άγγλου, Εδουάρδου Τρελώνη, συνεργάτου του μέγιστου των Άγγλων Φιλελλήνων Λόρδου Βύρωνος, αποβιώσαντος το ίδιο έτος εις την Αγγλίαν.
Για τον σχεδόν άγνωστο εκ Κρήτης Συν/ρχη Ν. Τριτάκη, ο συντάκτης του κειμένου τονίζει ιδίως την συμμετοχή αυτού εις την διείσδυσιν, υπό τον γνωστό φιλέλληνα Κάρολο Φαβιέρον ( 1782 – 1855) εις την πολιορκημένην υπό των Τούρκων Ακρόπολιν των Αθηνών.
Εν όψει λοιπόν του εορτασμού των 200 ετών από της Εθνικής Παλογγενεσίας του 1821, η διαμνημόνευση αγωνιστών του 1821, αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στην ιερά μνήμη τους.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 18.6.1881 – Την 13 μεσούντος απεβίωσεν εν Πάτραις ο Συνταγματάρχης του Πεζικού Νικόλαος Τριτάκης, λείψανον της ενδόξου γενεάς του 1821 και τέκνον γνήσιον της ηρωίδος της Μεσογείου, Κρήτης. Ο μακαρίτης πλην των πολλών ανδραγαθημάτων, άτινα καθ’ άπαντα τον ιερόν αγώνα διεπράξατο, έσχε το ευτύχημα να ανήκει εις την χορείαν των ευγενών εκείνων, οίτινες υπό τον φαβιέρον διασχίσαντες νύκτωρ τας περικυκλούσας την Ακρόπολιν τάξεις των εχθρών, απετόλμησαν το όπλον ανά χείρας και σάκκον πυρίτιδος επί των ώμων να ανέλθωσι μέχρι της κορυφής του ευκλεούς τούτου βράχου και να διαχύσωσι το θάρρος και τας ελπίδας εις τους εν αυτώ κεκλεισμένους γενναίους προμάχους της ελευθερίας.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 31.8.1881 – Εν ΒΙΡΜΙΓΧΑΜ τη 23/4 Σεπτ. 1881. Ουχί μόνον εν Ελλάδι, αλλά και παρ’ ημίν υπάρχουν μέχρι τούδε λείψανα του ιερού αγώνος της ελληνικής ανεξαρτησίας. Το τελευταίον τούτο ήτο ο Εδουάρδος Τρελώνης, ος απεδήμησε κατ’ αυτάς εις τας αιωνίου μονάς. Ο γηραιός ούτος απόμαχος ετελεύτησε την παρελθούσαν εβδομάδα εις την επαρχίαν Lussex άγων το 89ον έτος αυτού, επολέμησε δε προ 60 ετών υπέρ της Ελλάδος υπό τον αείμνηστον λόρδον Βύρωνα. Κατά το 1821 ο φιλέλλην Τρελώνης… κατά πρόσκλησιν του Βύρωνος κατήλθε… εις Κεφαλληνίαν, όπου συναντήσας αυτόν… εκείθεν εστάλη έκτακτος απεσταλμένος προς την ελληνικήν κυβέρνησιν δια την συνομολόγησιν ελληνικού δανείου τη συνεργεία του τότε εν Λονδίνω ελληνικού κομιτάτου, τούτο επιτυχόντος, μετέβησαν κατά Ιανουάριον του 1824 εις Μεσολόγγιον. Μεταξύ των άλλων αποστολών ο Τρελώνης εχρημάτισεν επί τινα καιρόν ως υπασπιστής του Οδυσσέως Ανδρούτσου. Ιδίως η αποστολή του Τρελώνη εσκόπει την ανεξαρτησίαν της Ηπείρου.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες