Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Αποκτούν χρώμα τα ευρωομόλογα

Με πράσινο χρώμα τα ευρωομόλογα, λέει η Κομισιόν παρουσιάζοντας μια νέα στρατηγική για να καταστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ πιο βιώσιμο.

Στο πλαίσιο της βιωσιμότητας αυτής προτείνει ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων. Η ίδια η Κομισιόν δεν παραλείπει να μιλά για «Μια νέα στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση», που εντάσσεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο έτσι αναμένεται να ανακάμψει η ΕΕ από την πανδημία της COVID-19, και βέβαια, και ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάκαμψη αυτή1, που περιλαμβάνει:

• Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μετάβασης
• Βελτίωση της συμμετοχικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των καταναλωτών, μέσω της παροχής των κατάλληλων εργαλείων και κινήτρων για πρόσβαση σε χρηματοδότηση μετάβασης
• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος,
• Αύξηση της συμβολής του χρηματοπιστωτικού τομέα στη βιωσιμότητα
• Διασφάλιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και παρακολούθηση της ομαλής μετάβασής του προς τη βιωσιμότητα
• Ανάπτυξη διεθνών πρωτοβουλιών και προτύπων στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης και στήριξη των χωρών εταίρων της ΕΕ

Τι είναι όμως το ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων (EUGBS); Στην ουσία μιλούμε για ένα εθελοντικό ευρωπαϊκό πρότυπο διαθέσιμο σε όλους τους εκδότες (ιδιωτικούς και κρατικούς) με σκοπό να συμβάλει στη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων. Τα πράσινα ομόλογα χρησιμοποιούνται ήδη για την άντληση χρηματοδότησης σε τομείς όπως η παραγωγή και διανομή ενέργειας, η αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων στέγαση και οι υποδομές μεταφορών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Αναμένεται ότι οι επενδυτές θα αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία αυτή, ώστε να αντλήσουν κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές με σκοπό τη χρηματοδότηση φιλόδοξων επενδύσεων, τηρώντας παράλληλα αυστηρές απαιτήσεις βιωσιμότητας και προστασίας των επενδυτών, πράγμα που ενεργοποιεί να ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή όλα τα πράσινα ομόλογα της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό και η ευθυγράμμιση των χρηματοδοτούμενων έργων με την ουσία της επένδυσης.

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Με αφετηρία τις 19 Ιουνίου, ξεκίνησε επίσημα η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης που είναι μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων πολιτών, για να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Εξ αρχής τονίζουμε ότι η δράση αυτή παρά το ότι μπορεί να υποσχεθεί πολλά και κυρίως τη διάδοση ιδεών που μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες μας, εκφράζουμε περιορισμένη αντίληψη του θέματος δεδομένου ότι ακριτικοί πληθυσμοί και πληθυσμοί με ασθενή δίκτυα και ηλεκτρονικά δεδομένα δε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν μέσω της ειδικής πλατφόρμας που στήθηκε για το σκοπό αυτόν.

Πρόκειται για ένα δημόσιο φόρουμ για μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανή συζήτηση με τους πολίτες σχετικά με ορισμένες βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις.
Από την επίσημη έναρξη μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές η κατάσταση της

Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης δείχνει την ακόλουθη κατάσταση1:

19.032 Συμμετέχοντες
5.337 Iδέες
10.491 Σχόλια
1.405 Εκδηλώσεις
29.334 Εγκρίσεις

Η πλατφόρμα «Το μέλλον είναι στα χέρια σου», μεταξύ άλλων είναι και στα ελληνικά και δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος μια εκδήλωση, να μοιραστεί τις ιδέες του ή ακόμη και να διοργανώσει μια εκδήλωση.

Η θεματολογία στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες:

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον2 .

Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:

• Αποδοτική χρήση των πόρων για μια κυκλική οικονομία
• Αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και μείωση της ρύπανσης
• Εξασφάλιση δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης

Υγεία

Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:
• Κορονοϊός
• Υγειονομική περίθαλψη
• Προώθηση υγιεινών τρόπων διαβίωσης

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας.

Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:
• Ανάκαμψη από τον κορονοϊό
• Τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων
• Μια δικαιότερη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς

Η ΕΕ στον κόσμο.

Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:
• Εξωτερική πολιτική
• Ασφάλεια και άμυνα
• Εμπορική πολιτική
• Πολιτική γειτονίας και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Αναπτυξιακή συνεργασία
• Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια.

Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:
• Ευρωπαϊκά δικαιώματα και αξίες
• Δικαιώματα των καταναλωτών
• Ασφάλεια

Ψηφιακός μετασχηματισμός

• Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:
• Τεχνολογία για τους ανθρώπους
• Ψηφιακή οικονομία
• Βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία

Ευρωπαϊκή δημοκρατία .

Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:
• Πείτε την άποψή σας για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Προστασία των δημοκρατιών μας
• Μέσα μαζικής ενημέρωσης
• Παραπληροφόρηση

Μετανάστευση.

Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:
• Άσυλο και μετανάστευση
• Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
• Εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας
• Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός.

Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:
• Εκπαίδευση
• Πολιτισμός
• Νεολαία
• Αθλητισμός

Το θέμα της Διάσκεψης, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ξεφεύγει από τα πλαίσια του συνηθισμένου και εντάσσεται στη φλόγα της δημιουργίας. Η φλόγα μπορεί να δημιουργήσει αλλά πρέπει να της δώσεις τη δυνατότητα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ισορροπία των κατοίκων της ΕΕ στο γνωστικό επίπεδο, για να δημιουργηθεί η φλόγα εκείνη που φουντώνει και δίνει παραπέρα ζωή.
Πως μπορεί να επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα; Μόνο αν το εντάξουν στη λογική τους οι ταγοί της Ευρώπης.

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3405
2 https://futureu.europa.eu/?locale=el
3 https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα