Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 2020

Από την Κρήτη του 1888

Ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου αθηναϊκές εφημερίδες του 19ου αιώνα, βρήκα και “ειδήσεις” αναφερόμενες στην Κρήτη. Η πρώτη εξ αυτών αναφέρεται σ’ ένα Κρητικό που έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1821 και πέθανε πλήρης ημερών το 1888.
Η δεύτερη και η τρίτη αναφέρονται εις τον θάνατον ενός “βαθύπλουτου τραπεζίτου” εγκατεστημένου εις την Πετρούπολη της Τσαρικής Ρωσίας, ο οποίος ίδρυσε το Βρεφοκομείο Αθηνών.
Η τελευταία “είδηση” αναφέρεται σ’ έναν υπερήφανο Κρητικό ιερωμένο, ο οποίος απεβίωσε εξ ασιτίας εις την Αθήνα…
Παραθέτω λοιπόν τις σχετικές “ειδήσεις” του παρελθόντος, των οποίων η (ανα)δημοσίευση ασφαλώς αποτελεί για μια Κρητική εφημερίδα έναν οφειλόμενο φόρο τιμής στη μνήμη τους.
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 12.3.1888 – …απεβίωσεν προ τινών ημερών ο Αντώνιος Π. Βασιλάκης, πατριώτης Κρης γεννηθείς το 1787 και μετασχών εις όλας τας από του 1811 και εντεύθεν επαναστάσεις. Το 1811 επολέμησεν υπό τον ανδρείον Τσολήν και έλαβε μέρος εις πάσας τας μάχας εν ταις ανατολικαίς επαρχίαις, τω δε 1821 ηγείτο μικρού σώματος μετά των τριών αδελφών του, αποθανόντων προ πολλού. Ην τύπος φιλοπάτριδος και χριστιανού ανδρός. Μέχρι τελευταίας στιγμής διετήρει πλήρεις αισθήσεις και δεν έπαυεν να ερωτά περί της καταστάσεως της φιλτάτης του Κρήτης, καθ’ ης διηνεκώς εφοβείτο κατάληψιν υπό της Αγγλίας· κατά την στιγμήν του θανάτου του κατηράσθη τους συνηγμένως περί αυτόν εγγονούς του και λοιπούς συγγενείς αν μη, υπερασπισθώσιν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός των την υπ’ αυτού τόσον γενναίως υπερασπισθείσαν Κρήτην του.
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 16.3.1888 – Τηλεγραφικώς ηγγέλθη χθες εκ Πετρουπόλεως ο θάνατος του Κοντογιαννάκη, πενθερού του υπουργού των Εξωτερικών κ. Δραγούμη, προξένου της Ελλάδος από μακρών ετών, τραπεζίτου βαθυπλούτου, ανδρός διακεκριμένην κατέχοντος θέσιν εν τη μεγαλουπόλει του βορρά, όπου τον βίον αυτού διήνυσε, πολλαπλώς ωφελίμου εις την πατρίδα του, ην θερμώς ηγάπα.
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 17.3.1888 – Δαπάναις του εν Πετρουπόλει αποβιώσαντος Ιωάννου Κοντογιαννάκη, ως γνωστόν, ιδρύθη το εν Αθήναις βρεφοκομείον.
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 12.5.1888 – Χθες… ευρέθη νεκρός εν τω δωματίω του επί της οδού Σόλωνος… ο ανά την πόλιν ημών και ιδίως εις τον κύκλον των διδασκάλων γνωστότατος γηραιός κληρικός Νίκανδρος Ζαννούβιος, διδάσκαλος των ιερών μαθημάτων… απέθανεν ο τάλας εξ ασιτίας, διότι άνευ θέσεως προ ενός και επέκεινα έτους ουδένα πόρον είχεν προς εξοικονόμησιν της τροφής του τουλάχιστον […]
Το 1866 ότε η μητρίς αυτού ηρωοτρόφος Κρήτη εζήτει ενόπλως την ένωσιν αυτής μετά της μητρός Ελλάδος, δεν έπαυσεν γράφων εν τη “Αληθεία” υπέρ των δικαίων αυτής […]

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες