Δευτέρα, 14 Ιουνίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΕΣ

Αθήνα
Τις πιλοτικές δράσεις των κοινωνικών εταίρων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013”, που βασικό στόχο έχουν την προώθηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος.
Οπως τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, η π­ροσπάθεια του ΥΠΕΣ για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση που στοχεύει σε μία ριζική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σε στενή συνεργασία με αναγνωρισμένης αξιοπιστίας ΜΚΟ, όπως π.χ. η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», η ΕΣΑμεΑ, καθώς και με ευρείας νομιμοποίησης κοινωνικούς εταίρους, όπως η ΑΔΕΔΥ και ο ΣΕΒ.
Μεταξύ άλλων, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις για:
– Διαμόρφωση μηχανισμού ταχείας παρέμβασης (fast track) για την ανίχνευση, επεξεργασία και αξιολόγηση διοικητικών εμποδίων, ιδίως μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων, ανάδειξης των προβλημάτων, καθώς και δράσεων αμφίδρομης επικοινωνίας τους με τη Διοίκηση για την ταχεία αντιμετώπιση του προβλήματος.
– Δημιουργία βαρομέτρου ποιότητας σχέσεων κράτους-επιχείρησης μέσω της διεξαγωγής ερευνών γνώμης.
– Καταγραφή και αποτίμηση της εθνικής νομοθεσίας που άπτεται της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή της.
– Μελέτη και αξιοποίηση πολιτικών της ΕΕ για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες.
– Διενέργεια εθνικής έρευνας για τη διαφθορά, σταθμισμένης σε μηνιαία κύματα μεγάλου αριθμού βάσης (πάνω από 12.000 άτομα), με αντικείμενο την ποιοτική εκτίμηση της μικροδιαφθοράς στα νοικοκυριά, την ανάλυση και χαρτογράφηση των κοινωνικών χώρων της διαφθοράς «Χάρτης Διαφθοράς», τη διαμόρφωση ενός αναλυτικού «τιμοκαταλόγου» διαφθοράς, την ποσοτική εκτίμηση και το οικονομικό μέγεθος της εγχώριας διαφθοράς.
– Αναβάθμιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της κεντρικής και της περιφερειακής διοίκησης.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες