Παρασκευή, 14 Μαΐου, 2021

280 εκ. ευρώ για τη φύση και το περιβάλλον

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “LIFE”

Η Κομισιόν ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 280 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για περισσότερα από 120 νέα έργα του προγράμματος Life, τα οποία επιλέχθηκαν μεταξύ περισσότερων από 1250 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Life 2019, η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2019.
Aυτή η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους σχεδόν 590 εκατ. EUR που θα βοηθήσουν να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι των εν λόγω έργων όσον αφορά το περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 37 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Από το συνολικό ποσό των 280 εκατ. ευρώ, περίπου 220 εκατ. θα διατεθούν για ένα ευρύ φάσμα έργων στους τομείς του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των πόρων, της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης, και περισσότερα από 60 εκατ. για τη στήριξη έργων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογής καθώς και διακυβέρνησης και πληροφόρησης

Το πρόγραμμα LIFE
Το πρόγραμμα Life είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5 500 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ανά πάσα στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 1 100 έργα. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές. Η Επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος Life κατά σχεδόν 60 % στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.
Τα έργα θα βοηθήσουν να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στηρίζοντας τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας στην πράσινη ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού και βοηθώντας, μεταξύ άλλων, την Ευρώπη να καταστεί μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Πολλά από τα νέα έργα είναι διακρατικά, στα οποία συμμετέχουν διάφορα κράτη μέλη.
Τα έργα LIFE στηρίζουν επίσης τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα νέα κτίρια, σύμφωνα με την πρόσφατα δρομολογηθείσα στρατηγική της ΕΕ για το κύμα ανακαινίσεων. Θα διατεθούν κονδύλια για την ανάπτυξη καθολικής και οικονομικά προσιτής λύσης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας σε όλα τα νέα κτίρια έως και κατά 40 %.
Θα διατεθούν επίσης κονδύλια για έργα πρόληψης της σπατάλη τροφίμων που συνεπάγονται τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.
Επίσης, διατίθενται χρηματοδοτικοί πόροι για πολυάριθμα έργα που θα βοηθήσουν τις ενεργοβόρες βιομηχανίες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το φιλόδοξο σχέδιο κλιματικών στόχων της Επιτροπής και τον στόχο μας για κλιματική ουδετερότητα.

Πόσα και ποια έργα Life θα διατεθούν
• 34 έργα Life για τη φύση και τη βιοποικιλότητα θα στηρίξουν την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, καθώς και της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 221 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 133 εκατ. EUR.
• 47 έργα για το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων θα κινητοποιήσουν 208 εκατ. ευρώ , από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 76 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε τομείς: αέρας, περιβάλλον και υγεία, αποδοτικότητα των πόρων και κυκλική οικονομία, απόβλητα και ύδατα.
• 8 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και την πληροφόρηση, ύψους σχεδόν 17 εκατ. ευρώ, με συνεισφορά της ΕΕ λίγο μεγαλύτερη από 9 εκατ. ευρώ, θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και θα βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές όσον αφορά την προώθηση, την παρακολούθηση και την επιβολή της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.
• 16 έργα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 86 εκατ. ευρώ, από τα οποία σχεδόν 32 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την ΕΕ.
• 15 έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα κινητοποιήσουν 50 εκατ. ευρώ , από τα οποία 26 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από κονδύλια της ΕΕ.
• 3 έργα για την κλιματική διακυβέρνηση και την πληροφόρηση θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με συνολικό προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ συνεισφέρει σχεδόν 4 εκατ.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες