Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

1966: Μόσχοι εξ ΗΠΑ µετεφέρθησαν δι’ αεροσκάφους είς Ελλάδα

Για τη µεταφορά βοοειδών µε αεροπλάνο από την Αµερική στην Ελλάδα για την αύξηση παραγωγής κρέατος διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Παρατηρητής” της 9ης Νοεµβρίου 1966. Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ συνοδεύεται από φωτογραφία η οποία αναφέρει στην λεζάντά της «ανωτέρω στιγµιότυπον από την άφιξιν του γιγαντιαίου αεροσκάφους Μπόινγκ 707 είς το αεροδρόµιον της Θεσσαλονίκης και την εκφόρτωσιν των µόσχων».

∆ιαβάζουµε αναλυτικά στο ρεπορτάζ της εποχής «Τριακόσιοι ἑξήκοντα µόσχοι ράτσας Χολστάιν ἦσαν οἱ ἐπιβάται ἑνὸς γιγαντιαίου ἀεριωθουµένου αεροσκάφους Μπόινγκ 707, ποὺ ἔφθασε στην Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὴν Νέα Υόρκην. Οἱ µόσχοι αὐτοὶ θὰ ἐκτραφοῦν παρὰ τῆς Αµερικανικής Γεωργικῆς Σχολῆς, ἐν συνεχεία δὲ ὑπὸ Ἑλλήνων ἀγροτῶν, ἐπὶ ἔτος καὶ πλέον, πρὸς παραγωγήν κρέατος καὶ πρὸς ἀντίστοιχον ἐξοικονόµισιν ξένου συναλάγµατος. Οἱ µόσχοι ἡγοράσθησαν ἐξ Ηνωµένων Πολιτειῶν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν δὲ φροντίδα τῆς παραλαβῆς καὶ τῆς συντηρίσεώς των ανέλαβεν ἡ Αµερικανική Γεωργική Σχολή, ἡ ὁποία ἐν συνεχεία θὰ τοὺς παραδώση εἰς τὴν Αγροτικὴν Τράπεζαν πρὸς πώλησιν εἰς κτηνοτρόφους, οιτινες θὰ τοὺς ἐκθρέψουν ἐπὶ ἔτος καὶ πλέον διὰ νὰ διατεθοῦν ἀκολούθως εἰς τὴν ἀγορὰν διὰ κρέας.
Οἱ µόσχοι κατὰ τὴν ἄφιξίν των ἔχουν βάρος περί που 45 χιλιογράµµων έκαστος, καταλλήλως δὲ ἐκτρεφόµενοι τὸ βάρος των αυξάνει κατὰ ἐν χιλιόγραµµον ἡµερησίως. Ἡ αὔξησις τοῦ βάρους καλύπτει ἅπαντα τα έξοδα τῆς ἀγορᾶς, τῆς µεταφορᾶς καὶ τῆς ἐκτροφής, παρέχει δὲ σηµαντικόν κέρδος εἰς τὸν κτηνοτρόφον, ενώ ταυτοχρόνως συντελεῖ εἰς τὴν ἐξοικονόµησιν ξένου συναλλάγµατος. Κατὰ τοὺς ὑπολογισµούς τῶν ἁρµοδίων, ἡ Ἑλλὰς διαθέτει κατ’ έτος περίπου 70 Εκατοµµύρια δολλαρίων διὰ τὴν προµήθειαν κρεάτων καὶ προϊόντων κρέατος ἐκ τοῦ ἐξωτερικού.
Ἐκ τῶν κοµισθέντων 360 µόσχων, οἱ 300 εἶναι ἀρσενικοὶ καὶ θὰ ἐκτραφοῦν διὰ κρέας, οἱ δὲ 60 είναι θηλυκαὶ καὶ θὰ χρησιµοποιηθούν δι’ ἀναπαραγωγὴν. Βασικός σκοπὸς τῆς µεταφοράς των εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶναι νὰ διαπιστωθοῦν τὰ προβλήµατα τὰ ὁποῖα προκύπτουν κατὰ τὸ ταξίδιον καθὼς καὶ κατὰ τὴν ἐκτροφήν των, ὁπότε καὶ θὰ ὑπολογισθῆ λεπτοµερῶς τὸ κόστος.
Ἐὰν ἐπιτύχη ἡ δοκιµὴ αὕτη, ἡ ὁποία πραγµατοποιεῖται χάρις εἰς τὴν πρωτοβουλίαν τῶν ὑπουργείων Συντονισµοῦ καὶ Γεωργίας, ὑπολογίζεται ὅτι θὰ καταστῆ δυνατὸν νὰ προσκοµίζωνται κατ’ Έτος ἐξ ΗΠΑ περὶ τοὺς 10. 000 παροµοίους µόσχους, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐκτρέφωνται εἰς πολλὰ εἰδικὰ κέντρα ἀνὰ τὴν Ελλάδα, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἐξοικονοµοῦνται σηµαντικαὶ ποσότητες ξένου συναλλάγµατος


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα