Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

1957: Τοποθετείται ωρολόγιον εις τον ∆ηµοτικόν Κήπον

Για το ξεκίνηµα των εργασιών για την τοποθέτηση του ρολογιού στο ∆ηµοτικό Κήπο Χανίων διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 24ης Ιανουαρίου 1957.

∆ιαβάζουµε σχετικά «χθὲς τὴν πρωΐαν ἤρχισαν αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν τοποθέτησιν τοῦ ὡρολογίου εἰς τὴν παρὰ τὸν ∆ηµοτικόν Κηπον εἰδικὴν στήλην.
Τὸ τοποθετούµενον ώρολόγιον, ἐκκρεµές, κατεσκευάσθη εἰς Αθήνας ὑπὸ τοῦ γνωστοῦ ἐργοστασίου κατασκευῆς ὡρολογίων πόλεων τοῦ κ. Καραµάνου, τῆς τοποθετήσεώς του δὲ ἐπιµελεῖται ὁ ἴδιος ὁ ἐργοστασιάρχης ἐπιβλέποντος τοῦ κ. Νικ. Μουντάκη.

Η συναφθεῖσα µεταξὺ τοῦ ∆ήµου καὶ τοῦ κ. Καραµάνου συµφωνία προβλέπει ὅτι οὗτος θὰ εἰναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐπὶ 30 ἔτη ὁµαλὴν λειτουργίαν τοῦ ὡρολογίου, ἂν καὶ ἡ και τασκευὴ τοῦ ὡρολογίου εἰναι τοιαύτη ὥστε νὰ ἐγγυᾶται τὴν ἐπὶ 100 ἔτη ὁµαλὴν λειτουργίαν του.
Τὸ ὡρολόγιον θὰ εἶναι ὁ· ρατὸν καὶ κατὰ τὴν νύκτα φωτιζόµενον ἔσωθεν καὶ οὐ ἐκ τῶν ἔξω ὡς ἦτο τὸ παλαιόν, θὰ σηµαίνῃ δὲ τὰς ὁλοκλήρους καὶ τὰς ἡµισείας ὥρας, καὶ θὰ ἀκούγεται εἰς ἀκτῖνα δύο χιλιοµέτρων.

Η τοποθέτησις τοῦ ὡρολογίου, εἰς τὴν ὁποίαν συνεργάζεται καὶ τὸ προσωπικὸν τοῦ χρυσοχοείου Στυλ. Μπαµπουνάκη, τὸ ὁποῖον ἀντιπροσωπεύει ἐν Χανίοις τὸ Εργοστάσιον Καραµάνου, θὰ χη περατωθή µέχρι τοῦ ἀπογεύµατος τοῦ Σαββάτου.
Οὕτω ἀπὸ τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, ἔπειτα άπο 17 ἔτη ἡ στήλη τοῦ ∆ηµοτικού Κήπου θά ἀρχίση καὶ πάλιν ἐκπληρούσα τον προορισµόν της.

• Η ὅλη δαπάνη τῆς προµηθείας καὶ τοποθετήσεως τοῦ ὡρολογίου θὰ ἀνέλθη εἰς 33.000 δρ.
Χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι ὁ ∆ήµαρχος κ. Μουντάκης, εἰς την προσπάθειαν τοῦ ὁ ποίου ὀφειλεται ἡ τοποθέτησις τοῦ ὡρολογίου, ἐπέτυχεν ὥστε ἡ ἐξόφλησις τοῦ ὡρολογίου νὰ γίνῃ δι’ ἐτησίων δόσεων, πρᾶγµα τὸ ὁποῖον ἐβοήθησεν ἀποτελεσµατικῶς εἰς τὴν τοποθέτησίν του, διότι ὁ ∆ῆµος δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ καταβάλη ἀµέσως όλον τὸ ποσόν».

X.»


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα