Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

1957: Να προστατευθή ο χώρος των Απτέρων ζητεί το γραφείον τουρισµού Κρήτης

Για την ανάγκη προστασίας της αρχαίας Απτέρας διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 21ης Σεπτεµβρίου 1957.

∆ιαβάζουµε στο ρεπορτάζ της εποχής «Ὑπὸ τοῦ Γραφείου Τουρισµού Κρήτης έκοινοποιήθη πρὸς τὸν τῶν. «Κήρυκα» έγγραφόν του απευθυνόµενον πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδειας (∆ιεύθυσιν Αρχαιοτήτων) καὶ ἀναφεράµενον εις το περὶ ἐκποιήσεως τῶν κτηµάτων τῆς περιοχῆς τῆς ἀρχαίας πόλεως “Απτερα σχόλιόν µας.
Το έγγραφον τοῦ Γραφείου Τουρισµού έχεει ὡς ἀκολούθως: «Λαµβάνοµεν τὴν τιµὴν νὰ ὑποβάλωµεν συνηµµένως ἀπόκοµµα τῆς ἐφηµερίδος «Κήρυξ» τῶν Χανίων ένθα καταχωρείται σχόλιον σχετικῶς µὲ τὴν ἐκποίησιν τῶν κτηµάτων τῆς περιοχῆς ἔνθα έκειτο ἡ ἀρχαία πόλις «Απτερα», ζήτηµα διὰ τὸ ὁποῖον ἡ εφηµερίς ἐπικαλείται τὴν ἐπέµβασιν ὑµῶν ἵνα µὴ αἱ ὑπάρχουσαι εἰς αὐτὰ ἀρχαιότητες καταστραφῶσιν ὑπὸ τῶν καλλιεργη των.
Καίτοι βεβαίως, βάσει ίσχυουσών διατάξεων προστατεύονται αἱ ἀρχαιότητες ἐν τούτοις ένδεδειγµένη λύσις θὰ ἦτο ἡ ἀπαλλοτρίωσις τοῦ πλέον ἐνδιαφέροντος χώρου ὁ ὁποῖος θὰ δύναται οὕτω νὰ προστατευθῇ καλλίτερον δεδοµένου ὅτι ἐφ’ ὅσον δὲν ἐγένοντο εἰσέτι ἀνασκαφικαὶ ἔρευναι εἶναι ἐνδεχόµενον ἀντικείµενα άρ χαιολογικῆς ἀξίας ἀνευρισκόµενα κατὰ τὴν καλλιέργειαν νὰ καταστραφούν ἢ νὰ περιέλθωσιν εἰς χείρας ἀδαῶν ἢ ἀρχαιοκαπήλων. Σηµειωτέον ὅτι ἡ ἀρχαία πό λις «Απτερα κειµένη πλησιέστα τα τῆς πόλεως τῶν Χανίων καὶ τοῦ λιµένος τῆς Σούδας ἔχει άρχίσει ἤδη νὰ ἀξιοποιήται τουριστικώς».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα