Μουσείο Τυπογραφείας

Τραγωδία στη Ρωσία: 14 νεκροί από φωτιά σε υποβρύχιο

RUSSIA - JUNE 8, 2019: An AS-28 Priz-class deep-submergence rescue vehicle involved in submarine rescue operation exercises held by the Russian Northern Fleet in the Barents Sea and led by the Georgy Titov rescue vessel with the assistance of the naval aviation. Lev Fedoseyev/TASS

Ðîññèÿ. Ñïàñàòåëüíûé ãëóáîêîâîäíûé àïïàðàò ïðîåêòà 1855 øèôð "Ïðèç" âî âðåìÿ ó÷åíèé ñèë ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÏÑÎ), íà êîòîðûõ îòðàáàòûâàåòñÿ ñïàñåíèå ýêèïàæåé ïîäâîäíûõ ëîäîê â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.  Áàðåíöåâî ìîðå âûøëè ñóäà èç ñîñòàâà àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà óïðàâëåíèÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò (ÓÏÀÑÐ) Ñåâåðíîãî ôëîòà âî ãëàâå ñî ñïàñàòåëüíûì ñóäíîì "Ãåîðãèé Òèòîâ", â õîäå ó÷åíèé áûëà çàäåéñòâîâàíà àâèàöèÿ Ñåâåðíîãî ôëîòà. Ëåâ Ôåäîñååâ/ÒÀÑÑΦωτιά σε ερευνητικό υποβρύχιο σκάφος είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Χάρη στις ανιδιοτελείς ενέργειες της ομάδας, η πυρκαγιά κατασβέστηκε. Αυτή τη στιγμή, το υποβρύχιο σκάφος μεταφέρεται στη ναυτική βάση του Σεβερομόρσκ», σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Σύμφωνα με ρωσικα πρακτορεία ειδήσεων, η πυρκαγιά ξέσπασε ενώ το υποβρύχιο βρισκόταν σε ρωσικά χωρικά ύδατα, στην Θάλασσα του Μπάρεντς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 ναύτες από δηλητηρίαση λόγω αναθυμιάσεων.

Τη στιγμή του ατυχήματος εκτελούσε επιχείρηση βιομετρικών μετρήσεων για λογαριασμό του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας.

Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα με επικεφαλής τον αρχηγό του ρωσικού Ναυτικού.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.