Μουσείο Τυπογραφείας

Ειδήσεις από το παρελθόν

Ποικίλης φύσεως και οι δημοσιευόμενες “ειδήσεις”. Η πρώτη 18-10-1865 σχολιάζει ότι «αφ’ ότου ο τόπος διατελεί σχεδόν χωρίς Κυβέρνησιν», παρά ταύτα σπανίως υπήρξε τόση ευταξία στην ελληνική κοινωνία!
Eτσι την περίοδο εκείνη ο χρόνος θητείας των κυβερνήσεων ήταν σχεδόν μια εβδομάδα! Έτσι από 20-10-1865 μέχρι 3-11-1865 πρωθυπουργός είναι ο Επαμεινώνδας Δεληγιώργης, τον διαδέχεται από 3-11-1865 μέχρι 6-11-1865 ο Δημήτριος Βούλγαρης, από 6-11-1865 μέχρι 13-11-1865 ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, κλπ. Αυτές οι αλλεπάλληλες κυβερνητικές μεταβολές κατασπαταλούν και το ταμείο των συντάξεων και οι συνταξιούχοι στερούνται των αποδοχών τους. Παρά ταύτα οι Έλληνες της διασποράς βοηθούν ποικιλοτρόπως το μικρό Ελληνικό βασίλειο και οι πολυάριθμες Ελληνικές κοινότητες της διασποράς διατηρούν άσβεστη την Ελληνική ιδιοπροσωπία τους.
Οι ειδήσεις
ΑΛΗΘΕΙΑ, 18-10-1865. Είναι μοναδικόν και αξιάγαστον θέαμα η φυσιογνωμία της Αθηναϊκής κοινωνίας. Είναι ήδη τόσαι ημέραι, αφ’ ότου ο τόπος διατελεί σχεδόν χωρίς κυβερνήσεως, και εν τούτω σπανίως παρετηρήθη τόση ευταξία, και τοιαύτη ήρεμος και ευχάριστος κατάστασις. Είναι και τούτο απόδειξις αλάνθαστος, ότι αφ’ ού ο λαός, άπαξ διά των αντιπροσώπων του απεκήρυξε το τέως κυβερνητικόν σύστημα, επαναπαύεται και περιμένει πεποιθότως την βελτίωσιν της θέσεώς του διά μέσων εννόμων και συμφώνως πος τους θεσμούς του. Είθε οι κρατούντες να συνάδωσι το καθήκον των, και να εισακούσωσι εν καιρώ τας δικαίας ευχάς και τας νομίμους αξιώσεις του έθνους.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 21-10-1865. Ευχαρίστως αναγγέλομεν ότι ο εν Πετρουπόλει κ. Δημήτριος Μπεναρδάκης προσέφερε διά του πρώην πρυτάνεως κ. Κωνστ. Φρεαρίτου εις τον ιερόν ναόν του δήμου Αδάμαντος της νήσου Μήλου φρ. 2.500, άτινα να χρησιμεύσωσι προς αποπεράτωσιν αυτού.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 9-11-1865. Από του μηνός Ιουνίου στερούνται οι ενταύθα συνταξιούχοι των συντάξεών των· το πεσόν υπουργείον κατεσπαταλήσαν όλα τα δημόσια χρήματα, όπως θρέψη τας καταβόθρας, κατεπόντισε και το ταμείον των συντάξεων. Η νέα κυβέρνησις πρέπει να λάβη πρόνοιαν και περί της αποκαταστάσεως του ταμείου των συντάξεων (Εύριπος).
ΑΛΗΘΕΙΑ, 3-1-1866. Απεβίωσεν σήμερον ο εκ Σουλίου γηραιός αγωνιστής Σπύρος Μπενούκας και ετάφη διά της ανηκούσης τιμής.
-Ωσαύτως απεβίωσεν εις Πάτρας ο εξ Ηπείρου Δημ. Ν. Πράτζικας, εις των αρχαιοτέρων και τιμιωτέρων εμπόρων της Αχαΐας.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 28-1-1866. Απόσπασμα επιστολής… εν Καΐρω. Προ τριών ημερών απεβίωσεν ενταύθα… ο μεγαλόπλουτος υπήκοος Ρώσσος Ραφαήλ Αμπέτ. Ο μακαρίτης ζων ανήγειρε σχολήν δια την οποίαν εδαπάνησεν 150.000 τάλληρα και της οποίας την διεύθυνσιν ανέθεσεν εις τον εξ Ελευσίνος της μεγαρίδος Έλληνα διδάσκαλον κύριον Βιολέτην. Ο θάνατος τούτου είναι εθνικόν δυστύχημα. […] Εκ της διαθήκης όμως του αδελφού του, της οποίας ελπίζω να λάβω αντίγραφον και την οποίαν φαίνεται διατεθειμένος να εκτελέση ο κληρονόμος τούτου κύριος Αντώνιος Αμπέτ, υπήκοος έλλην μανθάνω ότι κληροδοτείται εις το έθνος ποσόν 45.000 ταλλήρων. […]
ΑΛΗΘΕΙΑ, 28-1-1866. Απεβίωσεν εν Γαλαζίω ο γυμνασιάρχης Ιωαννίνων Σακελλάριος (Αναστάσιος) αφ’ ού επί τεσσαρακονταετία όλην εδίδαξεν εν Ιωαννίνοις, εν Σμύρνη και συνέγραψε και διδακτικά τινά βιβλία… Του αοιδίμου μαθηταί εχρημάτισαν και οι καθηγηταί του πανεπιστημίου κ.κ. Μαυροφρύδης και Σεμιτέλος […]
ΑΛΗΘΕΙΑ, 3-2-1866. Εν τη Κορσική υπάρχει μικρά τις πόλις κειμένη παρά την δυτικήν όχθην της νήσου και κατοικουμένη σχεδόν υπό μόνον Ελλήνων. Η αποικία αύτη έλκει την καταγωγήν εκ χρόνων αρχαιοτάτων και ετήρησεων, ουχί μόνον τα πάτρια ήθη, αλλά και την θρησκείαν την ορθόδοξον. […] Ο ιερεύς του ελληνικού δόγματος του Καρτεσου (ούτως ονομάζεται η περί ής ο λόγος κωμόπολις). […]
ΑΛΗΘΕΙΑ, 16-4-1866. Μας γράφουσιν εκ Λειψίας τη 27/8 Απριλίου 1866 τάδε· «Η εορτή του Πάσχα ετελέσθη ενταύθα λαμπρώς· πάντες οι ενταύθα ευρισκόμενοι Έλληνες σπουδασταί τε και μη, εκτός των διαρκώς διαμενουσών ενταύθα οικογενειών, προσεκλήθησαν μετά την εκκλησίαν εις την οικίαν του Προξένου της Ελλάδος κυρίου Π. Ναούμ, όστις κατά την συνήθειαν του έδωσε και εφέτος γεύμα λαμπρότατον. […] Επίσης δε άξιαι επαίνου είναι και οι αδελφοί Ρίζου, οίτινες δείκνυνται ευπροσήγοροι και ευεργετικοί προς τους αυτούς προστρέχοντας Έλληνας».
ΑΛΗΘΕΙΑ, 18-4-1866. Ο φιλόκαλος ομογενής κύριος Ζαρείφης έδωκεν εσχάτως νέον δείγμα του περί τα καλά έρωτός του αποστείλας εις Παρισίους, δι’ ιδίας δαπάνας προς εκπαίδευσιν τον χρηστόν, ευφυά και φιλόπονον νέον, κύριον Αθ. Βερναρδάκην, αδελφόν του εν τω ημετέρω πανεπιστημίω καθηγητού της γεν. ιστορίας κυρίου Δημ. Βερναρδάκη. […]
ΑΛΗΘΕΙΑ, 1-7-1866. Την 16/28 Ιουνίου ετελεύτησεν εν Γλεϊχελβέργη πλήρης ημερών ο ομογενής βαρώνος Ζηνόβιος Πωπ, μέλος της εν Βιέννη βουλής των ευπατριδών και διευθυντής της αυτόθι Εθνικής Τραπέζης. Ο μακαρίτης ήτο μαθητής Λάμπρου του Φωτιάδου… συνέγραψε ελληνιστί το γνωστόν εις το Πανελλήνιον θεωρίαν της Μετρικής.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 18-7-1866. Εις την πόλιν Χαλέπιον της Συρίας, την αρχαίαν Βέρροιαν υπάρχει κοινότης ελληνική, εις το εμπόριον επιδιδομένη. […] Εσχάτως τέλος η Ελληνική Κυβέρνησις απεφάσισε…, να αναθέση τα της εκεί ελληνικής κοινότητος εις πράκτορα έλληνα, και δη διώρισε τον πεπαιδευμένον και χρηστόν και λίαν αξιοσύστατον ομογενή τον κ. Περδικίδην. […]
Στοά, 19-12-1879. …απεβίωσεν εν Πειραιεί ο σεβαστός γέρων Λουκάς Ράλλης εν ηλικία ογδοήκοντα και πλέον ετών. Ανήρ χρηστός, ευπαίδευτος και νοήμων, εγένετο χρήσιμος πολλαχώς εις τους συμπολίτας αυτού, οίτινες τιμώντες τας αρετάς του εξελέξαντο αυτόν Δήμαρχον Πειραιώς.
Στοά, 1-1-1880. Η λίμνη των Ιωαννίνων επάγωσεν εις βαθμόν ώστε οι εν τη νήσω οικούντες, διά πελέκεων θραύσαντες τους πάγους, εκοινώνησαν προς την πόλιν.
ΑΛΗΘΕΙΑ,28-1-1866. Προ ημερών η λαιμητόμος μετά των δημίων ευρίσκετο εις Πειραιά. Σήμερον ο εις των δημίων ο Σπετσιώτης εφόνευσε διά πελέκεως τον σύντροφόν του, τον Μωραΐτην.
Στοά, 27-10-1879. Η ευάριθμος αλλά φιλόπατρις και εκ πάσης απόψεως, διαπρεπής ελληνική κοινότης της Λειψίας απώλεσε κατ’ αυτάς αιφνιδίως χρηστότατον και αγαπητότατον αυτής μέλος, τον κ. Πέτρον Ρίζον. Ο μακαρίτης κατήγετο εξ εγκρίτου οικογενείας της Μακεδονίας· εις τον οίκον του πάππου του εχρημάτισε θεράπων ο Μεχμέτ Αλής, ο περίδοξος ιδρυτής της αιγυπτιακής δυναστείας. Τυχών επιμελούς αγωγής και παιδεύσεως, ο Ρίζος εγκατεστάθη εκ νεαράς ηλικίας εις την λειψίαν, ένθα διά της κοινότητος και τιμιότητος αυτού τε και του αδελφού του Ιωάννου το εμπορικόν αυτού κατάστημα αρίστης έχαιρε φήμης.
Στοά, 9-11-1879. Ο εν Τεργέστη εθνοφιλέστατος ομογενής Ιωάννης Οικονόμου μαθών ότι τα εν Θεσσαλία τουρκικά κτήματα εξεποιούντο και θέλων να περιέλθωσιν εις ελληνικάς χείρας, ηγόρασεν εν εξ αυτών αντί 15 χιλ. Λιρών αγγλικών. Το κτήμα τούτο, ανήκεν τέως εις την σουλτάνα Βελιδέ, έχει έκτασιν 40.000 στρεμμάτων, κείται δε εις γραμμήν ου μακράν της Λαρίσσης.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.