Μουσείο Τυπογραφείας

Δράσεις και προγράμματα για τη γειτονιά και τη διεύρυνση – Μέρος 2

Τα δεσμευμένα ποσά για τις δράσεις που αναλύουμε σήμερα είναι αρκετά, όπως στα οριζόντια προγράμματα που ανέρχονται σε 604 εκατ. €. Θα δούμε στο Erasmus+ 32 και 88 εκατ. € στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ) 131 εκατ. €. Για τη μείωση της φτώχειας 654 εκατ. €, για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης 401 εκατ. €, για τη Στήριξη της συνεργασίας με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 251 εκατ. €. Ακόμη και πολιτιστικά έργα που έχουν ως στόχο τη συμφιλίωση των χωρών και των λαών των Δυτικών Βαλκανίων, βάσει των αξιών στις οποίες έχει θεμελιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνονται στο μακρύ κατάλογο . Κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις αυτές που γνωστοποιούνται με προκηρύξεις που θα δημοσιεύουμε ευθύς μόλις ανακοινώνονται.

Μεταξύ των προγραμμάτων που αναμένεται να ωφεληθούν από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, είναι και το Erasmus+ — Συνεισφορά από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), που θα συμφωνήσει σε άνω των 32 εκατ. € τους πόρους που θα το προικοδοτήσουν Σε αυτό το ποσόν αναμένεται να προστεθεί και 1,3 εκατ. € προερχόμενο από τους εν δυνάμει υποψηφίους προς ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Τα ποσά αυτά πρόκειται να καλύψουν την τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια που χορηγείται στο πλαίσιο αυτού του εξωτερικού μέσου προκειμένου να προωθήσει η διεθνής διάσταση της ανώτερης εκπαίδευσης για την εφαρμογή του προγράμματος «Erasmus+».
Ειδική πρόβλεψη έχει ληφθεί για τη Συνεισφορά στην Ενεργειακή Κοινότητα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου θα διατεθούν περίπου 5 εκατ. € για την κάλυψη της συνεισφοράς της Ένωσης στον προϋπολογισμό της Ενεργειακής Κοινότητας.
Σειρά από Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες που αφορούν τη Διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές συρράξεως, και Προπαρασκευαστική ενέργεια στο θέμα των αγνοουμένων μετά τις συγκρούσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία.
Η προστιθέμενη αξία αυτής της ενέργειας θα είναι να διασφαλιστεί ότι το θέμα των αγνοουμένων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα του κράτους δικαίου στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
Μια «οικογένεια» δράσεων καλύπτονται από το μανδύα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ), και αφορά τη Στήριξη της συνεργασίας με τις χώρες της Μεσογείου για τα Ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση και κινητικότητα, για τη Μείωση της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και για την Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, με προίκα περίπου 131 εκατ. €. Που θα καλύψουν δράσεις όπως δικαιώματα του ανθρώπου και θεμελιώδεις ελευθερίες, κράτος δικαίου, αρχές της ισότητας, εγκαθίδρυση ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, χρηστή διακυβέρνηση, ανάπτυξη της ευημερούσας κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δημιουργία των συνθηκών για την ορθή διαχείριση της ανθρώπινης κινητικότητας και την προστασία των πλέον ευπαθών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ασυνόδευτων ανηλίκων, προώθηση διαπροσωπικών επαφών, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή των νέων.
Επίσης στην ίδια «οικογένεια» δράσεων, υπάγεται και η Στήριξη της συνεργασίας με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, για τα ίδια χαρακτηριστικά.
Μια ακόμη δράση αφορά την Εξασφάλιση αποδοτικής διασυνοριακής συνεργασίας (CBC) και υποστήριξη άλλων συνεργασιών με πολλές χώρες, μεταξύ άλλων και στην περιφερειακή πολιτική.
Για τη μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη που έχουν δεσμευθεί 654 227 χιλ. € αναμένεται να καλυφθούν δράσεις διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας για την προώθηση αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων, σε τομείς σταδιακή ενσωμάτωση στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και ενίσχυση της τομεακής και διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω νομοθετικής προσέγγισης και κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα της Ένωσης και άλλα σχετικά διεθνή πρότυπα, οικοδόμησης θεσμών, ίση πρόσβαση σε ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες και εκπαίδευση, επενδύσεων, βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, κοινωνική ένταξη σε κάθε πτυχή, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της κατάρτισης των νέων, μείωση της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ανάπτυξη της υπαίθρου, δράση για το κλίμα, και ανθεκτικότητα σε καταστροφές.
Μεσογειακές χώρες. Η Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων προικοδοτείται με περίπου 401 εκατ. €, για να καλύψει δράσεις διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας για την προώθηση αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων, στους τομείς της οικοδόμηση δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ειρήνης ακόμα και μεταξύ των παιδιών, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, στήριξη προσφύγων και εκτοπισθέντων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, ιδίως δε των ασυνόδευτων παιδιών, των γυναικών και των θυμάτων σεξουαλικής βίας εντός και εκτός περιοχών ένοπλων συγκρούσεων.
Όσον αφορά τη Στήριξη της συνεργασίας με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για τα Ανθρώπινα δικαιώματα, και τη χρηστή διακυβέρνηση και κινητικότητα, η δέσμευση ποσού 251 εκατ. € για να χρηματοδοτήσει δράσεις διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας για την προώθηση αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων, στα δικαιώματα του ανθρώπου και θεμελιώδεις ελευθερίες,, στο κράτος δικαίου,, στις αρχές της ισότητας, στην εγκαθίδρυση ουσιαστικής και βιώσιμης δημοκρατίας, στη χρηστή διακυβέρνηση, κ.ά.
Στα πλαίσια της Διασυνοριακής συνεργασίας για την περιφερειακή πολιτική η προίκα ανήλθε στα 81 εκατ. € και αφορά την υποστήριξη του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης μεταξύ χωρών εταίρων και κρατών μελών προκειμένου να προωθηθεί η ολοκληρωμένη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη μεταξύ γειτονικών παραμεθόριων περιοχών.
Η Στήριξη άλλων μορφών συνεργασίας με πολλές χώρες στην περιοχή γειτονίας χρηματοδοτείται με περίπου 29 εκατ. € για την παροχή γενικής υποστήριξης στη λειτουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο, καθώς και της πρωτοβουλίας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Ο γενικός στόχος είναι η βελτίωση του επιπέδου και η δυνατότητα εφαρμογής της βοήθειας της Ένωσης, καθώς και ενέργειες με στόχο την πληροφόρηση του κοινού και των πιθανών δικαιούχων της βοήθειας και την αύξηση της προβολής.
Επανερχόμενοι στο πρόγραμμα Erasmus+ — Συμβολή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ), η δέσμευση ποσού άνω των 88 εκατ. € για το 2020 προορίζεται να καλύψει την τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια που χορηγείται στο πλαίσιο αυτού του εξωτερικού μέσου προκειμένου να προωθήσει τη διεθνή διάσταση της ανώτερης εκπαίδευσης για την εφαρμογή του προγράμματος «Erasmus+».
Δε συμπεριλαμβάνουμε στο σύνολο των δράσεων που χρηματοδοτεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός άλλες δράσεις που αφορούν περιοχές εκτός Βαλκανίων, δεδομένου ότι η επικαιρότητα απαιτεί τον περιορισμό αυτό, μετά το γαλλικό βέτο δια τη διεύρυνση της ΕΕ με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.