Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής/μετεγγραφής σε ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ.

Ξεκίνησαν στις 18 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 2 Ιουλίου 2020 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών/μετεγγραφών μαθητών /-τριών σε ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr από τον κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Μyschool (στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών) ή από τους ίδιους τους μαθητές αν είναι ενήλικες. Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του αιτούντος. Κατά την υποβολή της αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα μεταξύ άλλων και
• Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis).
• Το e-mail,το μητρώνυμο και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή.
• Το σχολείο και η τάξη τελευταίας φοίτησης του/της μαθητή/τριας καθώς και ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) από το σχολείο τελευταίας φοίτησης (αναγράφεται στον έλεγχο προόδου ή ζητείται από το σχολείο τελευταίας φοίτησης).
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την οριστική κατάταξη των μαθητών/τριών σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ./ΓΕΛ. (η ενημέρωση γίνεται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ) οι ενδιαφερόμενοι/ες και οφείλουν –λόγω των προληπτικών μέτρων κατά της διάδοσης του COVID-19- να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά* ή να παρουσιαστούν, κατόπιν συνεννόησης, για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους :
α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων
β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από την 6η Ιουλίου 2020 έως τη 10η Ιουλίου 2020

* Απαιτούμενα δικαιολογητικά (Y.A. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 άρθρο 9):
• Η Ηλεκτρονική Δήλωσης Προτίμησης που υποβλήθηκε στο e-eggrafes
• Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή/και πτυχίου για την εγγραφή αποφοίτου σε τομέα/ειδικότητα του ΕΠΑΛ.
• Επιπλέον, για την εγγραφή στην Α’ Τάξη καθώς και για τη μετεγγραφή από άλλο σχολείο
• το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) το οποίο έχει διάρκεια ισχύος τρία (3) σχολικά έτη. Αν δεν κατατεθεί, ο μαθητής δεν μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του ΑΔΥΜ είναι:
◦ Έως και την ηλικία των δεκαέξι ετών οι παιδίατροι.
◦ Για μεγαλύτερες ηλικίες των δεκάξι ετών δυνατότητα συμπλήρωσης των παραπάνω εγγράφων έχουν οι ειδικότητες των παθολόγων ή καρδιολόγων.
◦ Κατ’ εξαίρεση συμπληρώνονται από παιδιάτρους εφόσον οι μαθητές παρακολουθούνται από ειδικές παιδιατρικές μονάδες για ασθένειες ειδικών νοσημάτων ή η βιολογική τους ωρίμανση αντιστοιχεί σε παιδική ηλικία.
• Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
• Γνωμάτευση για περιπτώσεις Δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών (από ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥ, ΙΠΔ).
• Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για τον τόπο μόνιμης κατοικίας του μαθητή, σε περίπτωση μετακίνησής του με μέσα μαζικής μεταφοράς. Με την υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται και απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ για την επαλήθευση των αναγραφόμενων.
• Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.

Γιατί να επιλέξω ΕΠΑ.Λ.;
Η θεσμοθέτηση αλλαγών στην Ελληνική Επαγγελματική Εκπαίδευση από τον Απρίλιο του 2016 (πρόσβαση σε ΑΕΙ, τάξη μαθητείας), όταν και ξεκίνησε η υλοποίηση του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης», είχε σαν αποτέλεσμα το ποσοστό εγγραφής των αποφοίτων Γυμνασίου στο Επαγγελματικό Λύκειο να ανέβει το σχολικό έτος 2018-19 για πρώτη φορά λίγο πάνω από το 30% με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού των μαθητών που επέλεξαν Γενικό Λύκειο (σύμφωνα με στοιχεία τουΥΠΠΕΘ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ). Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία του Cedefop (2011) ο αντίστοιχος μέσος όρος των μαθητών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι 50%, στη Γερμανία 57%, στην Ολλανδία 68% και την Ελβετία 64%.
Μετά και τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων στα βασικά χαρακτηριστικά των Επαγγελματικών Λυκείων περιλαμβάνονται:
α) η απονομή Απολυτηρίου και Πτυχίου.
Στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη φοίτησή τους απονέμεταιτόσο απολυτήριο Λυκείου απόλυτα ισότιμο με το αντίστοιχο του Γενικού Λυκείου, όσο και Πτυχίο επιπέδου 4 της αντίστοιχης παρακολουθείσης ειδικότητας το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί προαπαιτούμενο για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
β) η αλλαγή της δομής των ΕΠΑ.Λ. και η πλήρης αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.
• Στην Α’ Τάξη προσφέρεται στους μαθητές ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών αποτελούμενο από μαθήματα γενικής παιδείας και ομάδων προσανατολισμού.
• Στη Β΄ Τάξη γίνεται επιλογή ανάμεσα σε εννέα τομείς σπουδών και διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας (12 ώρες) και εργαστηριακών μαθημάτων (23 ώρες).
• Στη Γ΄ Τάξη γίνεται διαχωρισμός των τομέων σπουδών σε επιμέρους ειδικότητες, με μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικοτήτων (θεωρητικά και εργαστηριακά).
γ) η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Με την ψήφιση, στις 23.04.2019, από την Ελληνική Βουλή του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας (ν. 4610/2019) βάσει του οποίου έχουμε την πανεπιστημιοποίηση όλων των ΤΕΙ, τα νέα ποσοστά διαθέσιμων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:
• 5% για Πολυτεχνικές Σχολές, Τμήματα Ιατρικής-Οδοντιατρικής-Κτηνιατρικής-Φαρμακευτικής-Φυσικής-Βιολογίας-Γεωλογίας,
• 10% για τα υπόλοιπα τμήματα των Πανεπιστημίων και
• 20% για Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.. (ν. 4610/2019-άρθρο 241)
Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί κοινή ομάδα σχολών σε Πανεπιστήμια και Στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι απόφοιτοι. Αν και τα αναφερόμενα ποσοστά διαθέσιμων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με τα ποσοστά για αποφοίτους των Γενικών Λυκείων φαντάζουν αρκετά μικρά, είναι αρκετά ικανοποιητικά αν ληφθεί υπόψιν
• το πολύ μικρό ποσοστό μαθητών ΕΠΑ.Λ. της Γ’ τάξης που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.
• ότι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. είναι , κατά γενική ομολογία, σαφώς μικρότερου βαθμού δυσκολίας έναντι του βαθμού δυσκολίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου.
με αποτέλεσμα η πρόσβαση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση να χαρακτηρίζεται ευκολότερη σε σχέση με την πρόσβαση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.
δ) η εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας».
Ακολουθώντας το γερμανικό πρότυπο της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2016-2017 ξεκίνησε η λειτουργία μιας προαιρετικής Τετάρτης Τάξης για τους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. στην οποία εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με συνολική διάρκεια (9) μήνες που περιλαμβάνει:
• αμειβόμενη, με 75% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, και με ασφαλιστική κάλυψη μαθητεία και εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (4 ημέρες/εβδομάδα) και
• μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα (1 ημέρα/εβδομάδα)
Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ. Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις απονέμεται πτυχίο επιπέδου 5 το οποίο και μοριοδοτείται με εκατό πενήντα (150) μόρια στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ κατηγορίας ΔΕ (ν. 4521/2018-άρθρο 28).
Ποιοι εγγράφονται/μετεγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ.
Οι κυριότερες περιπτώσεις εγγραφών/μετεγγραφών στα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την Υ.Α 79942/ΓΔ4/21.5.2019 (ΦΕΚ Β 2005/31.5.2019) είναι:
Α’ τάξη
• Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου.
Β’ τάξη
• Οι προαχθέντες της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ.
• Απόφοιτοι ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. διαφορετικού τομέα από αυτόν τον οποίο παρακολούθησαν κατά την αποφοίτησή τους, παρακολουθώντας ΜΟΝΟ τα μαθήματα του τομέα που επιθυμούν (23 ώρες/εβδομάδα) ώστε να αποκτήσουν πτυχίο της ειδικότητας που θα επιλέξουν και να δοκιμάσουν μια δεύτερη ευκαιρία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. στην αντίστοιχη ειδικότητα.
Γ’ τάξη
• Οι προαχθέντες της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. συνεχίζοντας σε ειδικότητα του τομέα που ολοκλήρωσαν στη Β’ τάξη.
• Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄τάξη ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση και 2ου πτυχίου της ειδικότητας του τομέα που παρακολούθησαν. παρακολουθώντας ΜΟΝΟ τα μαθήματα της ειδικότητας που επιθυμούν (23 ώρες/εβδομάδα).

 

1Στους απόφοιτους χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2Το Οικονομικό Επιμελητήριο χορηγεί στους απόφοιτους Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Τάξης Δ΄ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στους απόφοιτους όλων των τμημάτων χορηγείται Πτυχίο ειδικότητας ΔΕ που είναι απαραίτητο προσόν για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Δημοσίου για την πλήρωση θέσεων κατηγορίας ΔΕ αντίστοιχης ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΕΠΑ.Λ. Κισάμου (τηλ. 28220 22275)


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα