Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

Σχέδια παραχώρησης του Ιτζεδίν λίγο πριν τις εκλογές

» Συζήτηση σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Την παραχώρηση στο Δήμο Χανίων του φρουρίου Ιτζεδίν για 40 χρόνια με ετήσιο αντάλλαγμα και με ποσοστιαίο αντάλλαγμα από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) θα συζητήσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Το αντάλλαγμα ισούται με 1200 ευρώ ετησίως συν ένα ποσοστό 10% επί των εισπράξεων του Δήμου για εισιτήριο εισόδου και 50% από την ενοικίαση χώρων για κυλικείο, τραπεζοκαθίσματα κα.
Με βάση την εισήγηση που έχουν λάβει τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου «σκοπός της παραχώρησης είναι η αποκατάσταση, ανάδειξη, και χρήση του ακινήτου με χρήσεις πολιτιστικού, πολιτισμικού, και μουσειακού χαρακτήρα. Για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης θα συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΕΤΑΔ, του Δήμου, του ΥΠΠΟ και της Περιφέρειας Κρήτης, στο οποίο θα συμφωνηθούν οι βασικοί διακανονισμοί μεταξύ των μερών, και ο ρόλος αυτών».

Σύμφωνα με τη σύμβαση:

• –  Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί για άλλα είκοσι (20) έτη εφόσον ο Δήμος είναι συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις, κατόπιν επανεκτίμησης του ανταλλάγματος από δύο (2) πιστοποιημένους εκτιμητές, έναν από κάθε πλευρά, εκ των τηρουμένων στο Υπουργείο Οικονομικών, κατά τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 ή όποιων διατάξεων ισχύουν τότε.
• – Αν σε διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει υλοποιηθεί ο σκοπός της παραχώρησης από το Δήμο, η ΕΤΑΔ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως γι’ αυτήν αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση υπαίτιας εκ μέρους του Δήμου καθυστέρησης . Τα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι δεν θεωρείται υπαίτια η καθυστέρηση που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τρίτες ανεξάρτητες υπηρεσίες και αρχές.
• –  Ο Δήμος δικαιούται να εισπράττει εισιτήριο εισόδου-ξενάγησης στις εγκαταστάσεις του Φρουρίου μετά την αποκατάστασή τους, καθώς και να διοργανώνει βραχυχρόνιες πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις, εισπράττοντας το αντίστοιχο έσοδο.

ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ

• Το αντάλλαγμα που θα καταβάλλει ο Δήμος στην ΕΤΑΔ περιλαμβάνει:
• • (α) πάγιο ετήσιο αντάλλαγμα, στο ποσό των 1.200,00 ευρώ και θα καταβάλλεται ετησίως αρχής γενομένης από την αποδοχή της παρούσας. Το αντάλλαγμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, αρχής γενομένης από 1.1.2024, κατά ποσοστό ίσο με την απλή δωδεκάμηνη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου μήνα δηλαδή του προηγούμενου Δεκεμβρίου, πλέον μιας ποσοστιαίας μονάδας (ΔΤΚ+1%), σε περίπτωση δε που το άνω ποσοστό είναι κατώτερο του 2%, η αναπροσαρμογή ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό αυτό (2% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος).
• • (β) ποσοστιαίο αντάλλαγμα το οποίο ισούται με:
– Ποσοστό 10% επί των εισπράξεων του Δήμου από τα εισιτήρια εισόδου, ξενάγησης στις εγκαταστάσεις του Φρουρίου και βραχυχρόνιες πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και επί πάσης φύσεως εσόδων που θα πραγματοποιεί απευθείας ο Δήμος από ίδια εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ακινήτου μετά την αποκατάστασή του. Το αντάλλαγμα αυτό θα καταβάλλεται ετησίως κατόπιν ελέγχου των σχετικών απολογιστικών στοιχείων που υποχρεούται ο Δήμος να παρέχει στην ΕΤΑΔ.
– Ποσοστό 50% επί των μισθωμάτων που θα συμφωνήσει ο Δήμος από τις μόνιμες ιδιωτικοοικονομικές εκμεταλλεύσεις σε χώρους του ακινήτου που θα προκύψουν μετά την αποκατάστασή τους (πχ. κυλικείο, τραπεζοκαθίσματα ). Για τη σύναψη των υπομισθώσεων αυτών, ο Δήμος υποχρεούται να τις υποβάλλει στην ΕΤΑΔ προς έγκριση προ της υπογραφής τους, η δε ΕΤΑΔ υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από το αίτημα του Δήμου, άλλως θα θεωρείται ότι έχει παράσχει την έγκρισή της. Το αντάλλαγμα αυτό θα καταβάλλεται ετησίως κατόπιν ελέγχου των σχετικών μισθωτηρίων που ο Δήμος θα έχει υποβάλει στην ΕΤΑΔ.
Επίσης ο Δήμος Χανίων: Αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί, να επισκευάζει και να καλύπτει κάθε ανεξαιρέτως δαπάνη, ακόμη και αναγκαία, που αφορά στο ακίνητο. Ο Δήμος θα έχει και την ευθύνη, τις δαπάνες και τη μέριμνά να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση όλων των κατά νόμο απαραίτητων αδειών για την αποκατάσταση, κατασκευή και επισκευή παντός είδους εγκαταστάσεων και κτισμάτων που απαιτούνται ώστε να καταστεί το ακίνητο κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζεται, καθώς και για την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων και πιστοποιήσεων για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, και την διατήρησή τους σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Επιπλέον των παραπάνω, ο Δήμος αναλαμβάνει με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνά του, την θεραπεία όλων των πολεοδομικών προβλημάτων του ακινήτου, για τα οποία έλαβε πλήρη γνώση με ευθύνη του μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του. Ο Δήμος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί εντός του ακινήτου ή σε αυτό, στις εγκαταστάσεις και σε κάθε τρίτο από ενέργειες ή παραλείψεις, ακόμη και ανυπαίτιες, του ιδίου ή των προστηθέντων αυτού, καθώς και από τυχηρά, οφείλει δε να ασφαλίζει το ακίνητο κατά παντός κινδύνου, καθώς και για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, τόσο κατά τη λειτουργία όσο και κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.
Εντός 40 ημερών από την ψήφιση ο Δήμος θα πρέπει με βάση τη σύμβαση να καταβάλλει τα 1200 ευρώ για το πρώτο έτος και επίσης το ποσό των 600 ευρώ ως εγγύηση.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα