Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2021

“Αδειάζει” το υπ. Εσωτερικών την ΔΕΥΑΧ για την μη πρόσληψη των 2 ΑμεΑ

” Η επίκληση από πλευράς της ΔΕΥΑ Χανίων των οριζομένων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της περί μη πρόσληψης ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50 % εφόσον καταλαμβάνουν θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού δεν ευσταθεί, καθότι ο ΟΕΥ σε καμία περίπτωση δεν είναι ισχυρότερος της κείμενης νομοθεσίας”. Αυτό απαντά ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος σε Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ. Συντυχάκης Μανώλης, Κομνηνάκα Μαρία και Μανωλάκου Διαμάντω με θέμα: «Να προσληφθούν οι δύο εργαζόμενοι με αναπηρία στην ΔΕΥΑ Χανίων».

Συγκεκριμένα στην απάντηση του ο Υπουργός λαμβάνοντας υπόψη τα επισυναπτόμενα έγγραφα της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αριθ πρωτ. 65989/677/1-10-2019 και της ΔΕΥΑ Χανίων μεαριθ.πρωτ. 7498/1-9-2019, αναφέρει τα εξής: ” Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1γ του ν.3812/2009 προβλέπεται ότι οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ, επομένως και οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), υπάγονται στο σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις τουιδρυτικού του νόμου 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28Α΄), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Επίσης από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. εξαντλείται με την κύρωση των πινάκων διοριστέων και την αποστολή τους στους οικείους φορείς διορισμού.
Περαιτέρω, ο ίδιος ως άνω νόμος ορίζει ότι ο διορισμός είναι υποχρεωτικός, και πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκμέρους των διοριστέων των σχετικών δικαιολογητικών [άρθρα 17 (παρ. 15 και 16), 18 (παρ.9)].
Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4479/2017 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να προσλάβουν τακτικό προσωπικό για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η προκήρυξη 3Κ/2018 για την πλήρωση θέσεων με τη διαδικασία και τους όρους των άρθρων 16 και 18 του ν.2190/1994, στην οποία  συμπεριελήφθησαν και εβδομήντα εφτά (77) θέσεις για τη ΔΕΥΑ Χανίων. Μεταξύ των
ανωτέρω θέσεων περιλαμβάνονται δεκατέσσερις (14) θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Χανίων (κωδικός θέσεων: 1670), εκ των οποίων οι δύο (2) αφορούν την ειδική κατηγορία πρόσληψης ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. (παρ.6 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν.4440/2016, σύμφωνα με την οποία «ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία με ποσοστό
αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50 %), τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ».)
Η επίκληση από πλευράς της ΔΕΥΑ Χανίων των οριζομένων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της περί μη πρόσληψης ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50 % εφόσον καταλαμβάνουν θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού δεν ευσταθεί, καθότι ο ΟΕΥ σε καμία περίπτωση δεν είναι ισχυρότερος της κείμενης νομοθεσίας και ρυθμίζει συμπληρωματικά και μόνο τα θέματα πρόσληψης προσωπικού, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με το ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις συναφείς ρυθμίσεις.
Το δε άρθρο 84 του ν.4604/2019, το οποίο επίσης επικαλείται η ΔΕΥΑ, έχει έναρξη ισχύος τις 26-3-2019,,αφορά προκηρύξεις που θα εκδοθούν στο εξής και προφανώς δεν περιλαμβάνει το προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018.
Εφόσον ο φορέας διαπιστώσει ότι οι διοριστέοι δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους, παρέχεται η δυνατότητα λύσης της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο ΟΕΥ και την εργατική νομοθεσία”.

Υπενθυμίζεται πως το θέμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία με διαμαρτυρίες από συλλόγους και φορείς και τον δήμαρχο Χανίων Π. Σημανδηράκη να απαντά πως θα προχωρήσει στην αλλαγή του κανονισμού της δημοτικής επιχείρησης.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες