Κυριακή, 25 Ιουλίου, 2021

Πώς κατανέμονται οι επιδοτήσεις με την νέα ΚΑΠ

Εξίσωση των επιδοτήσεων ανά στρέμμα μέσα σε κάθε μια από τις τρεις περιφέρειες στις οποίες θα χωριστεί η χώρα, αλλά και μείωσή τους, εκτός από τον δημοσιονομικό περιορισμό τους από πλευράς ΕΕ κατά 5,7%, κατά ποσοστό 14% επί πλέον που θα διατεθεί σε αλλά μετρά, αποτελούν τα βασικά σημεία της πρότασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που παρουσίασε προ ήμερων ο απερχόμενος Υπουργός κ. Αθαν. Τσαυτάρης.
Κύριο σημείο της πρότασης, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κρήτη, είναι οι Περιφέρειες μέσα στις οποίες προτείνεται να υπάρξει εξίσωση των επιδοτήσεων ανά στρέμμα, οι οποίες σύμφωνα με την πρόταση Τσαυτάρη, θα είναι: οι “πολυετείς καλλιέργειες” στις οποίες περιλαμβάνεται και η ελαιοκαλλιέργεια που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κρήτη, οι “ετήσιες καλλιέργειες” και “βοσκότοποι”.
Τα άλλα σημεία της πρότασης, τα πλείστα των όποιων υπαγορεύονται από τις γενικές κατευθύνσεις σχετικών κανονισμών της ΕΕ αφορούν τους ενεργούς γεωργούς, τη σύγκλιση των ενισχύσεων, το Εθνικό απόθεμα, το ανώτατο όριο ενισχύσεων, την πράσινη ενίσχυση, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, τους νέους γεωργούς και τους μικρούς γεωργούς.
Με την πρόταση το 14% που θα περικοπεί από το σύνολο των ενισχύσεων θα διατεθεί για Νέους Γεωργούς 2%, για Φυσικούς Περιορισμούς 3%, για Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 7%, για Συνδεδεμένη Ψυχανθών 2% και για Εθνικό Απόθεμα Δικαιωμάτων 2%
Το υπόλοιπο 86% που θα αφόρα κατά 50% την ενιαία ενίσχυση και κατά 30% το “πρασίνισμα”  θα εξισώνεται προοδευτικά προς μία ενιαία τιμή ανά στρέμμα μέσα σε κάθε περιφέρεια η οποία θα ολοκληρωθεί το έτος 2019.
Πάντως η πρόταση η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 16 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο δεν είναι γνωστό εάν θα υποβληθεί ως έχει από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου που πρόεκυψε μετά τον χθεσινό ανασχηματισμό ή θα υποστεί τροποποιήσεις και σε ποια σημεία.
Μετά την υποβολή της πρότασης, το ΥπΑΑΤ θα πρέπει να τη θέση σε διαβούλευση, προκειμένου στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί και να προχωρήσει σε τελική έγκριση και εφαρμογή της.
Οπωσδήποτε για μια σωστή και αποτελεσματική διαβούλευση απαραίτητο είναι το ΥπΑΑΤ να δημοσιοποιήσει πλήρη στοιχεία για τις εκτάσεις κατά καλλιέργεια και το ύψος των σημερινών επιδοτήσεων ώστε με βάση αυτά, οι Φορείς του Αγροτικού χώρου να παρουσιάσουν τις δικές τους θέσεις και προτάσεις.

Θετικά και αρνητικά της πρότασης για την Ελαιοκαλλιέργεια
Οπωσδήποτε, η πρόταση είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα περίεργα σενάρια που είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν, το επικρατέστερο απο τα οποία προέβλεπε τον διαχωρισμό της χώρας σε δυο Περιφέρειες “Γεωργικές εκτάσεις” και “Βοσκοτόπους”. Το σενάριο αυτό θα ζημίωνε κατάφορα την Ελαιοκαλλιέργεια αφού με βάση αυτό η μέση επιδότηση για τους ελαιώνες από 152,9 ευρώ/στρ. που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι σήμερα θα μειωνόταν σε μόνο 38,5 ευρώ/στρ.!!  Ωστόσο και η πρόταση που γίνεται τώρα αφήνει αρκετά ερωτηματικά για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τους ελαιοπαραγωγούς που δεν μπορούν να απαντηθούν αν δεν δοθούν περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία από το ΥπΑΑΤ ώστε να εξαχθούν πιο ακριβή συμπεράσματα.
Οπωσδήποτε ασθενές σημείο της πρότασης είναι η ορολογία “πολυετείς καλλιέργειες” η οποία επιτρέπει να υπαχθούν σε αυτή εκτός από τις ελιές και άλλες πολυετείς καλλιέργειες όπως Οπωροφόρα, Ακρόδρυα, Αμπέλια, Μπανάνες, όποτε η ενίσχυση ανά στρέμμα για τις ελιές θα μειωθεί κατά πολύ.
Άλλο αρνητικό σημείο, ειδικά για την Κρήτη, είναι ότι η μέση ενιαία επιδότηση ανά στρέμμα που στην Κρήτη ήταν γενικά μεγαλύτερη, λόγω υψηλότερης παραγωγικότητας των ελαιώνων, με την ενιαιοποίησή της με τις άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, θα  υποστεί μείωση. Πάντως, θετικό σημείο της πρότασης θα είναι ότι με την ανά στρέμμα επιδότηση οι διογκωμένες λόγω “πανωγραψιμάτων” επιδοτήσεις θα εξισωθούν με εκείνες των συνεπών παραγωγών.

Βασικά σημεία της Πρότασης
Τα βασικά σημεία για την διαμόρφωση της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ έχουν ως εξής:

1. Ενεργός Γεωργός
• Ενεργοί γεωργοί, με βάση τον Κανονισμό, θεωρούνται:
– Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή τους εφόσον οι άμεσες ενισχύσεις τους αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων τους.
– Όσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις έως 4.000 € ετησίως και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.
– Άμεσες ενισχύσεις κάτω των 250€ ετησίως καταργούνται και δεν καταβάλλονται για λόγους λειτουργικούς και κόστους για ελέγχους και τις πληρωμές.

2. Διαίρεση σε Περιφέρειες
Προτείνεται η διαίρεση της χώρας σε τρεις Περιφέρειες Βασικής Ενίσχυσης (ΠΕ.Β.Ε.) με βάση τον κύριο τύπο των αγροτικών συστημάτων. (α) Βοσκότοπους, (β) Πολυετείς καλλιέργειες και (γ) Ετήσιες καλλιέργειες. Ο διαχωρισμός αυτός είναι συμβατός τόσο με το παραγωγικό δυναμικό των εκτάσεων όσο και με την αξία της γης.

3. Σύγκλιση ενισχύσεων
Προτείνεται η εφαρμογή εσωτερικής σύγκλισης με σταδιακή γραμμική εξίσωση της αξίας των δικαιωμάτων των γεωργών σε μία ενιαία τιμή εντός κάθε περιφέρειας που θα επιτευχθεί στο έτος 2019. Η πράσινη ενίσχυση δεν υπόκειται σε σύγκλιση. Η ετήσια προσαρμογή γίνεται γραμμικά, ισόποσα ανά έτος. Με το σενάριο αυτό, η αρχική αξία δικαιώματος του 2015 υπολογίζεται αφού προσαρμοστούν οι αξίες δικαιωμάτων του 2014 στο νέο εθνικό φάκελο, την αρχιτεκτονική και την κατανομή των κονδυλίων στις περιφέρειες. Η τελική αξία του 2019 υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των επιδοτήσεων της Περιφέρειας με τις εκτάσεις που αντιστοιχούν σε αυτή.

4. Εθνικό απόθεμα
Προτείνεται η δέσμευση ποσοστού 2% του εθνικού φακέλου (προβλεπόμενο ανώτατο 3% από τον Κανονισμό) για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος δικαιωμάτων που θα καλύπτουν τους νεοεισερχόμενους στη γεωργική δραστηριότητα.

5. Ανώτατο όριο ενισχύσεων
– Προτείνεται περικοπή των ενισχύσεων πάνω από 150.000 € σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 1307/13 που δίνει τη δυνατότητα στο Κ-Μ να μειώσουν τις ενισχύσεις άνω των 150.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση κατά 5% το ελάχιστο.
– Τα ποσά που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία θα αναδιανεμηθούν στις μικρές εκμεταλλεύσεις.

6. Πράσινη ενίσχυση
Σύμφωνα με τον κανονισμό, το 30% του συνόλου των ενισχύσεων μιας χώρας θα αποτελεί την πράσινη ενίσχυση η οποία πρακτικά θα είναι ενσωματωμένη στα δικαιώματα της βασικής ενίσχυσης και θα παρέχεται με την τήρηση τριών υποχρεωτικών μέτρων (προϋποθέσεων) η μη τήρηση των οποίων θα συνεπάγεται πρόστιμα που θα κυμαίνονται μεταξύ 50% – 100% της συνολικής ενίσχυσης.
Τα μέτρα αυτά που αφορούν αρόσιμες εκτάσεις άνω 100 στρ. και εκμεταλλεύσεις άνω των 150 στρ. για την Κρήτη δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού λόγω της φύσεως των καλλιεργειών και του μικρού κλήρου μάλλον πληρούνται από όλους.

7. Συνδεδεμένες ενισχύσεις
Προτείνονται συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν κυρίως του κτηνοτρόφους και ανέρχονται σε 7% του εθνικού φακέλου και για τα ψυχανθή επί πλέον 2% (προβλεπόμενα μέγιστα από τον κανονισμό 8% και 2%).

8. Μικροί Γεωργοί
Προτείνεται οι γεωργοί με ποσό ενίσχυσης (το 2015) έως 1.250 € να ενταχθούν αυτόματα στο καθεστώς των Μικρών Γεωργών όποτε θα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του πρασινίσματος και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης.

9. Νέοι Γεωργοί
Σε γεωργούς κάτω των 40 ετών, προτείνεται η εφαρμογή προσαύξησης 25% στην αξία των ενισχύσεων για μια πενταετία. Προϋπολογίζεται 2% του εθνικού φακέλου για το συμπλήρωμα αυτό το οποίο θα καλύψει περίπου 88.000 εκτάρια.

10. Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς
Προτείνεται ενίσχυση για αναπλήρωση του εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε περιοχές που το 2015 έχουν απώλειες μεγαλύτερες από 40% των άμεσων ενισχύσεων που είχαν το 2010.

Ανθρακες οι θησαυροί με τις αποζημιώσεις
της περυσινής καταστροφής!

» Μόνο 65 εκ. ευρώ απο τα ΠΣΕΑ για τις ζημιές όλων των καλλιεργειών του 2013
» Ενώ οι ζημιές μόνο της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη ήταν πάνω από 160 εκ. ευρώ!

Δυστυχώς επαληθεύτηκαν όλοι οι φόβοι ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ υπεκφεύγουν τεχνηέντως να καλύψουν τις ζημιές που προκληθήκαν στην περσινή ελαιοπαραγωγή της Κρήτης.
Μετά από ένα χρόνο περίπου, αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες αυτή την φορά το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε ότι διαβίβασε στο Υπουργείο Οικονομικών τον φάκελο του προγράμματος των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, ύψους 65 εκ. ευρώ, για τις συνολικές ζημιές που προκλήθηκαν στη γεωργία από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες το έτος 2013 και περιλάμβαναν κυρίως: Ζημιές από ισχυρές ανεμοθύελλες και πλημμύρες καθώς και ζημιές από μη ομαλή καρποφορία της ελιάς και των οπορωφόρων δέντρων.
Οι αποζημιώσεις αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένεται να διατεθούν κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, δηλαδή μέσα στο 2015 και το 2016!
Βέβαια στην ανακοίνωση αποφεύγεται να γίνει λόγος με ποια “επιστημονική” μέθοδο η Ομάδα των Επιστημόνων αποτίμησε τις ζημιές εξ αποστάσεως και πώς βρήκε το ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές της Ελαιοκαλλιέργειας ειδικά στην Κρήτη αλλά και πώς κατανέμονται οι ζημιές αυτές ανά παραγωγό! Ενδιαφέρον θα ήταν επίσης να ανακοινωθεί ποιες ήταν οι αμοιβές της Επιτροπής αυτής.
Πάντως, μετά από αυτά, οι ελαιοπαραγωγοί… μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι! Σύντομα, δηλαδη μετά απο 2-3 χρόνια θα αποζημιωθούν για την ολοκληρωτική καταστροφή της περσινής σοδειάς τους και μάλιστα ότι είναι θωρακισμένοι από τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές!

Αρκετά καλά εξελίσσεται η νέα σοδειά

» Περιορισμένες οι προσβολές από Καλόκορη αλλά σοβαρός ο κίνδυνος από τον Δάκο!
» Κρίσιμο σημείο η έγκαιρη έναρξη της Δακοκτονίας

Μετά την περσινή καταστροφή της καρποφορίας τα λιόδεντρα της Κρήτης σε μια προσπάθειά τους να αποζημιώσουν αυτά, τους μη αποζημιωθέντες από τον ΕΛΓΑ παραγωγούς, δείχνουν φέτος να προετοιμάζουν μια αρκετά πλούσια καρποφορία που μέχρι σήμερα εξελίσσεται αρκετά ομαλά.
Σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες περιοχές του νησιού, η καρπόδεση ολοκληρώθηκε σχεδόν παντού ικανοποιητικά. Υπήρξαν βέβαια μερικές περιοχές, ιδίως στη Δυτική Κρήτη, όπου παρουσιάστηκαν έντονες προσβολές από Καλόκορη αλλά η έκτασή τους  ήταν σχετικά περιορισμένη.
Έτσι, εκτός απρόοπτου και υπό την προϋπόθεση ότι, η Δακοκτονία θα εφαρμοστεί φέτος έγκαιρα και σωστά, η σοδειά πρέπει να εξελιχθεί καλά μέχρι τέλους και έτσι θα έχουμε μια αρκετά μεγάλη παραγωγή που εκτιμάται να φθίση πάνω από τον μέσο όρο των 100.000 τόνων που έχουμε στο νησί τα τελευταία χρόνια.
Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση προβλημάτων ή καθυστερήσεων της δακοκτονίας, πράγματα που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, οι παραγωγοί θα πρεπει να επαγρυπνούν, αλλά να μην πανικοβάλλονται και να καταφεύγουν σε ψεκασμούς κάλυψης αν δεν συμβουλευτούν τις δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης οι οποίες από την πλευρά τους θα πρέπει κατά καιρούς να εκδίδουν σχετικές ανακοινώσεις.

Σταθερές οι τιμές στην Ελλάδα αυξητικά στην Ισπανία και Ιταλία

Σε σταθερή πορεία φαίνεται να κινούνται οι τιμές στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες ενώ ελαφρά αυξητικά κινήθηκαν στην Ισπανία και Ιταλία καίτοι η ζήτηση ήταν αρκετά περιορισμένη, προφανώς σε αναμονή της ολοκλήρωσης της καρπόδεσης και εκτίμησης της νέας σοδειάς.
Στην Κρήτη στις 10/6 κυμανθήκαν μεταξύ 2,45 έως 2,70 καίτοι σε δυο επιχειρήσεις (ΕΑΣ Σελίνου και ΑΒΕΑ ) παρουσίασαν κάποια ελαφρά πτώση 0,05€/κιλό. Στην Πελοπόννησο κυμανθήκαν μεταξύ 2,55-2,75, στη Λέσβο στα 2,55 και στην Κύπρο στα 2,5-2,7. Στην Ιταλία στα 3,48 και στην Ισπανία στα 1,86-2,45€/κιλό.

*Ο Δρ. Νίκος Μιχελάκης, είναι Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ και πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων.  Τα άρθρα του, που εκφράζουν προσωπικές του απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ, δεν επιτρέπεται να αναδημοσιευτούν χωρίς γραπτή άδεια του ίδιου. nmixel@otenet.gr

2 Comments

  1. Ο αρμοδειος γεωπονος καλο θα ηταν να ελεγχη αν πραγματι πραγματοποιηται η δακοκτονια και οτι τα φαρμακα δεν καταληγουν στα χαντακια πραγμα που συχνοτατα συμβαινει.Ασχοληθειται ρε παιδια λιγο ποιο σοβαρα με το θεμα.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες