Δευτέρα, 14 Ιουνίου, 2021

Ως ανοικτό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ  αποτελεί την κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει μια σειρά από Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου τα οποία είναι ανοιχτά σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Στο φωτόδεντρο μπορείτε να βρείτε μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τρισδιάστατους χάρτες, ασκήσεις και άλλα. Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων.
Το Φωτόδεντρο περιέχει πάνω από 5,000 μαθησιακά αντικείμενα, ενώ συνεχώς δημοσιεύονται νέα αντικείμενα. Οι μεγαλύτερες συλλογές περιλαμβάνουν: Μαθηματικά (1800), Θρησκευτικά (1400), Γεωγραφία-Γεωλογία (750), Αγγλική Γλώσσα (400), Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ (350), Γαλλική Γλώσσα (320), Χημεία (300), Βιολογία (280), Φυσική (260) και Αισθητική αγωγή (140). Ακόμα περιέχει πάνω από 800 εκπαιδευτικά βίντεο με την συλλογή με τα μικρής διάρκειας βίντεο από παραγωγές της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης (700), την συλλογή του έργου EnergyBits με ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
Το Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ είναι ένα περιβάλλον για την υποστήριξη της συσσώρευσης στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» ψηφιακού περιεχομένου από εξωτερικές πηγές
Αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και περιλαμβάνει λειτουργίες επιλογής ψηφιακού περιεχομένου από εξωτερικές πηγές, αντιστοίχισης των μεταδεδομένων τους σύμφωνα με το Πρότυπο Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων του Φωτόδεντρου και κυρίως, πρόσθετου παιδαγωγικού μετασχολιασμού. Στόχος είναι η «μετατροπή» των αντικειμένων από εξωτερικές πηγές σε μαθησιακά αντικείμενα που πληρούν τις προδιαγραφές του Φωτόδεντρου και η σημασιολογική ενοποίησή τους ώστε να συσσωρευτούν στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο».
Το Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ αξιοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την επιλογή και τον πρόσθετο παιδαγωγικό μετασχολιασμό αντικειμένων πολιτισμικού περιεχομένου από συλλογές της Ευρωπαϊκής Πύλης “Europeana”.
Το αποτέλεσμα της διαδικασίας περιλαμβάνει μερικές χιλιάδες μαθησιακά αντικείμενα πολιτισμικού περιεχομένου και είναι διαθέσιμο στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο Πολιτισμός.
Το περιεχόμενο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο μέσα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο»
Ως “µαθησιακό αντικείµενο” (learning object) ορίζεται κάθε «οντότητα» ή «µονάδα» που µπορεί να (επανα)χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει µαθησιακές διαδικασίες. Ο όρος «µαθησιακό αντικείµενο» προσιδιάζει και αναφέρεται κυρίως σε εκπαιδευτικό υλικό αποτελούµενο από επιµέρους αυτοτελή «τµήµατα» (modules) µε σκοπό την χρήση και ενσωµάτωσή τους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά / µαθησιακά πλαίσια (educational/learning context), για να εξυπηρετήσει, δηλαδή, την επίτευξη διαφορετικών (πολλαπλών) µαθησιακών στόχων (learning objectives).
Η όλο και µεγαλύτερη ζήτηση για διάχυση της γνώσης και για ευέλικτες µορφές µάθησης δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστους και τους πολιτιστικούς οργανισµούς, γενικότερα τους φορείς που διαθέτουν και διαχειρίζονται µεγάλα αποθέµατα γνώσης και πολιτισµού (µουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, κλπ.).
Η εξάπλωση της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορίας και των δικτύων έχει δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που αξιοποιούν το πολιτισµικό απόθεµα για εκπαιδευτικούς / µαθησιακούς στόχους. Οι λόγοι που οδηγούν σήµερα τους πολιτιστικούς οργανισµούς στην ψηφιοποίηση και στη συνέχεια στην αξιοποίηση του πολιτισµικού αποθέµατος ως πηγή γνώσης και µάθησης θα πρέπει να αναζητηθούν (α) γενικότερα στις συντελούµενες αλλαγές και εξελίξεις στις σύγχρονες κοινωνίες που έχουν διευρύνει σηµαντικά την παραγωγή προϊόντων και την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης, ενηµέρωσης, µάθησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, (β) στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας που έχει διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τη διαχείριση και ανταλλαγή των πληροφοριών σε ψηφιακή µορφή, (γ) στις τάσεις που διαµορφώνονται στον τοµέα διατήρησης και παραγωγής του πολιτισµού και οι οποίες επηρεάζουν τον ρόλο και τη λειτουργία των πολιτιστικών οργανισµών.
Η δυνατότητα αξιοποίησης του πολιτισµικού αποθέµατος για την υποστήριξη µαθησιακών δραστηριοτήτων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, έχει οδηγήσει πολλούς πολιτιστικούς οργανισµούς στον σχεδιασµό «µαθησιακών αντικειµένων» που µπορεί να αναζητηθούν µέσω του ∆ιαδικτύου. Με τα σηµερινά δεδοµένα ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δικτύων στις προηγµένες τεχνολογικά χώρες, αν ένα «µαθησιακό αντικείµενο» δεν µπορεί να αναζητηθεί και να εντοπισθεί από τους εν δυνάµει ενδιαφερόµενους µέσω του ∆ιαδικτύου, είναι σαν να µην υφίσταται.
Οι πολιτιστικοί οργανισµοί αποτελούν µεγάλες δεξαµενές τεκµηρίων της πολιτισµικής κληρονοµιάς τα οποία µπορεί να αξιοποιηθούν και ως «αντικείµενα µάθησης». Σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα τους πολιτιστικούς οργανισµούς, ο ρόλος τους στην παραγωγή υλικού για µαθησιακή χρήση περιλαµβάνει, εκτός από την επιλογή του κατάλληλου υλικού, τον σχεδιασµό και την παραγωγή (σύνθεση) «µαθησιακών αντικειµένων», αλλά και τη δηµιουργία του συστήµατος τεκµηρίωσης τους, δηλαδή την ανάπτυξη δοµών µεταδεδοµένων για την εύκολη και φιλική προς τον χρήστη αναζήτηση και ανάκτηση των µαθησιακών αντικειµένων.
Η µετατροπή όµως του πολιτισµικού αποθέµατος σε υλικό χρήσιµο για µαθησιακές δραστηριότητες προϋποθέτει την κατάλληλη αξιοποίηση και µορφοποίησή του καθώς και την ένταξη του σε παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς.
Αυτό έχει γίνει στο πλαίσιο έργου της ομάδας επιστημόνων του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ με την εποπτεία του ΙΕΠ που έχει αξιοποιήσει προτάσεις εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες για την μετατροπή των πολιτισμικών τεκμηρίων σε μαθησιακά αντικείμενα σε σύνδεση με παιδαγωγικούς στόχους
Η δεξαμενή του  ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ εμπλουτίζεται συνεχώς και αξίζει να αξιοποιείται αποτελεσματικά στη σύγχρονη παιδαγωγική πράξη ως δυναμικό και  πολύτιμο αποθετήριο ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που συνδέονται δημιουργικά  με όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού αλλά και των επιστημών.
ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΑ  στις διευθύνσεις:
http://dschool.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/cultural/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.europeana.eu/portal/en

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες