Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Ενημέρωση για την ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων

Η  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ενημερώνει, μέσω σχετικής ανακοίνωσης,  για την ορθή εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το δελτίο αφορά τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη όσον αφορά την προστασία του από την χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 9269/246316/21-09-2020 (ΦΕΚ 4032 Β΄) που αφορά στον καθορισμό πλαισίου για την ορθολογική χρήση γεωργικών είναι υποχρέωση του/της επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων η ελαχιστοποίηση της δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους και η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης των ανθρώπων σε αυτό και για τον λόγο αυτό πρέπει να λάβει τουλάχιστον τα παρακάτω μέτρα:
1. Να διερευνήσει την δυνατότητα και οικονομικότητα της εφαρμογής μη χημικών μεθόδων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καλλιέργειάς του καθώς και της εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων με ψεκαστικά μέσα που δεν δημιουργούν μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.
2. Να διενεργεί τον ψεκασμό σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.
3. Τα χρησιμοποιούμενα ακροφύσια να συντελούν στην μείωση του ψεκαστικού νέφους (ειδικού τύπου ακροφύσια ή επαρκώς ρυθμισμένα ή συντηρημένα)
4. Να μην διενεργείται ψεκασμός όταν πνέει δυνατός άνεμος. Όταν ο άνεμος αυξάνεται κατά την διάρκεια του ψεκασμού, ο ψεκασμός θα πρέπει να σταματάει. Στην περίπτωση μεταβαλλόμενης έντασης ανέμων ο ψεκασμός ξεκινά μετά την σταθεροποίηση των ανέμων χαμηλής έντασης.
5. Να ακολουθεί τους κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίδεται κατά την χρήση νεφελοψεκαστήρων (τουρμπίνες). Ο ψεκασμός των γεωργικών φαρμάκων με τουρμπίνες ευνοεί την δημιουργία ψεκαστικού νέφους. Συνίσταται οι τουρμπίνες να χρησιμοποιούνται μόνο όταν τα αγροκτήματα είναι μεγάλα και η καλλιέργεια έχει μεγάλο ύψος ενώ δεν θα πρέπει να επικρατούν καιρικές συνθήκες (αέρας) που να ευνοούν την μεταφορά του ψεκαστικού νέφους.

Σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους προσωρινά διαμένοντες στην περιοχή όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τον ψεκασμό. Όταν μόνο περαστικοί δύναται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, η ενημέρωση γίνεται πριν τον ψεκασμό.

Όταν η ενημέρωση αφορά τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους προσωρινά διαμένοντες στην περιοχή που ενδέχεται να εκτεθούν στο ψεκαστικό νέφος τότε θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού
2) Την θέση της καλλιέργειας που θα γίνει ο ψεκασμός
3) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (εμπορική ονομασία)
4) Τα εικονογράμματα κινδύνου που αναγράφονται στην συσκευασία και τις αντίστοιχες δηλώσεις επικινδυνότητας.

Όταν η ενημέρωση αφορά τους επαγγελματίες (κυρίως μελισσοκόμους, σαλιγκαροτρόφους και κτηνοτρόφους) εκτός των ως άνω θα πρέπει να αφορά και τις επιδράσεις στην δραστηριότητά τους, που τυχόν αναγράφονται στην συσκευασία του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Η μορφή του χρησιμοποιούμενου για την ενημέρωση εντύπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ
(http://w2.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Entypo_Enimerosis_Psekasmou.pdf) ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας και να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. Συνιστάται η ανάρτησή του σε σημεία όπου θα είναι ορατό από τους κατοίκους, επαγγελματίες, επισκέπτες που ενδέχεται να εκτεθούν στο ψεκαστικό νέφος (οικίες, κολώνες, πασσάλους, φράχτες κ.ά.)

Όσον αφορά στις κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και χώρων προστασίας, ορίζονται ως εξής (ΚΥΑ 9269/246316/21-09-2020, ΦΕΚ 4032 Β΄):

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην ετικέτα κάθε χρησιμοποιούμενου γεωργικού φαρμάκου οι παραπάνω αποστάσεις δεν εφαρμόζονται
1) Σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (ιδίως θερμοκήπια) εφόσον κατά την διάρκεια εφαρμογής και μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό τα παράθυρα που γειτνιάζουν με τους χώρους προστασία των παραπάνω πινάκων, παραμένουν κλειστά.
2) Στην περίπτωση δολωματικών ψεκασμών που διενεργούνται με την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3) Στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός ωραρίου λειτουργίας εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων των χώρων προστασίας ή κατά την διάρκεια απουσίας των κατοίκων για όσο διάστημα διαρκεί η εφαρμογή.
4) Κατά την εφαρμογή με ψεκασμό ζιζανιοκτόνων καθώς και στις περιπτώσεις ψεκασμού λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων όταν η απόσταση του ακροφυσίου ψεκασμού από το έδαφος είναι μικρότερη των σαράντα εκατοστών (40cm).
5) Εφόσον προς την πλευρά γειτνίασης με την προστατευόμενη περιοχή υπάρχει συμπαγής σειρά μη ψεκαζόμενης φυτικής βλάστησης (δέντρα ή ψηλοί θάμνοι) ή δίχτυ προστασίας (σκίασης, αντιανεμικά ή αντιχαλαζικά) που αποτρέπει τη μετακίνηση των σταγονιδίων του ψεκαστικού νέφους ή εφόσον το έδαφος είναι επικλινές και υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ της περιοχής ψεκασμού (χαμηλότερο σημείο) και ειδικής περιοχής (υψηλότερο σημείο).

Όσον αφορά στις διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) επί των παραβάσεων σε θέματα ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλονται πρόστιμα από 300 έως 5.000 χιλιάδες ευρώ για τους παραβάτες των άρθρων 38 έως 44 του ιδίου νόμου ενώ σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή στην ετικέτα τους επιβάλλεται πρόστιμο από 150 έως 10.000 ευρώ.

Τέλος, υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωμένοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα σκευάσματα, να ακολουθούν τις οδηγίες της ετικέτας του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Όσον αφορά στην χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων καλούνται οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων να διαβάζουν με προσοχή την ετικέτα, όπου αναγράφονται οι καλλιέργειες στις οποίες επιτρέπεται η χρήση του κάθε σκευάσματος. Οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν διαφορετικές καλλιέργειες είτε οι καλλιέργειες τους γειτνιάζουν με διαφορετικές καλλιέργειες π.χ. ελιά εσπεριδοειδή, καλούνται να ξεπλένουν καλά τα ψεκαστικά τους μηχανήματα μετά το πέρας του ψεκασμού και πάντα πριν την μετάβαση από την μία καλλιέργεια στην άλλη, καθώς και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρχει μεταφορά ψεκαστικού νέφους σε όμορες καλλιέργειες.

Επίσης, καθώς αποσύρεται κάθε χρόνο σημαντικός αριθμός δραστικών ουσιών καλούνται οι παραγωγοί, στην περίπτωση που τους έχουν περισσέψει γεωργικά φάρμακα από προηγούμενες χρήσεις να ενημερώνονται από την υπηρεσία μας ή από τους γεωπόνους με τους οποίους συνεργάζονται πριν τα χρησιμοποιήσουν ξανά. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος παραγωγής γεωργικών προϊόντων με υπολείμματα μη επιτρεπόμενων δραστικών ουσιών.

Η υπηρεσία μας και κατά την τρέχουσα χρονιά προβαίνει σε ελέγχους που αφορούν τόσο σε δειγματοληψίες για την ανίχνευση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα όσο και σε ελέγχους παραγωγού – χρήστη γεωργικών φαρμάκων που αφορούν σε δειγματοληψίες ψεκαστικού διαλύματος, δειγματοληψίες στον αγρό, έλεγχο αποθήκης και εγγράφων του παραγωγού.
Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση τα τηλέφωνα των αρμοδίων γεωπόνων της ΔΑΑΚ Π.Ε. Χανίων είναι: 2821346540-44»


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο πρώτος επιβάτης ελληνικού αεροπλάνου

Μέσα στα στενά όρια της Ιστορίας του τόπου μας, που μαθαίνουμε στα σχολεία, δεν περιλαμβάνονται συνήθως και ορισμένα περιστατικά, καθοριστικά για την εξέλιξη και...

16 χρόνια Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στα Χανιά

Σχολείο... πρώτης ευκαιρίας είναι το ΣΔΕ Χανίων και τα τμήματά του σε Πλατανιά και Κίσσαμο για περίπου 1.300 μαθητές που εγγράφησαν σε αυτά από...

Αγοράκι ηλικίας 2 ετών εντοπίστηκε λιπόθυμο στη θάλασσα – Συνελήφθη ο πατέρας του

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής νοσηλεύεται αγοράκι ηλικίας 2 ετών, το οποίο εντοπίστηκε, σε λιπόθυμη κατάσταση, στη θαλάσσια περιοχή Παλιουρίου, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Το ανήλικο αγόρι...

Χανιά: Προφυλακιστέος 38χρονος για ασέλγεια στις κόρες του

Νέα υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικων συγκλονίζει τα Χανιά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες των “Χ.ν.” στις 21 Ιουνίου, συνελήφθη στα Χανιά κατόπιν εντάλματος σύλληψης...

Στη Σούδα για πρώτη φορά το κρουαζιερόπλοιο της Disney

Στη Σούδα κατέπλευσε νωρίς το πρωί το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο “Disney Magic” το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που ανήκει και διαχειρίζεται η Disney Cruise Line, θυγατρική της...

Σπάνια σύνοδος πέντε πλανητών – Δεν θα υπάρξει ξανά έως το 2040

Μόλις ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο και στον ουρανό έχουν δώσει «ραντεβού» πέντε πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος). Η σπάνια σύνοδός...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα