Δευτέρα, 8 Αυγούστου, 2022

Ειδήσεις από το παρελθόν

Οι περισσότερες “ειδήσεις” της Τεργεσταίας εφημερίδος ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ αναφέρονται στον άτυχο ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, κατά τον οποίο η απροετοίμαστη Ελλάδα ηττήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την τιμή των ελληνικών όπλων διέσωσε ο Συνταγματάρχης κ. Σμολένσκη, με τη νίκη του στο Βελεστίνο, η οποία όμως δεν είχε στρατηγικό χαρακτήρα.

Ακόμα η ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ καυτηριάζει τη μυθοποίηση των “καπεταναίων”, δηλ. των ατάκτων στρατιωτικών σωμάτων αλλά και τον καταστροφικό ρόλο της περιβόητης “Εθνικής Εταιρείας”. Επιπλέον, καυτηριάζει την κομματικοποίηση του Στρατού και την ασύδοτη ρουσφετολογία των πολιτικών. Αναφέρεται επίσης στην ένθερμη συνηγορία του τετράκις πρωθυπουργού της Αγγλίας “υπέρ των ελληνικών δικαίων” Ουίλιαμ Γλάδστον και τη συνδρομή των Ελλήνων της διασποράς.
Τέλος η “είδηση” του 1950 αναφέρεται στον θάνατο Κρητικού γιατρού στην Αίγυπτο, ο οποίος είχε διατελέσει Δήμαρχος Χανίων.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (4) 16 Ιουνίου 1894 – Συνελήφθη εξημμένος τις άνθρωπος, ονόματι Μαρκαντωνάτος, επαγγελλόμενος τον σοσιαλιστήν και απευθύνας εις τον κ. Συγγρόν γράμμα απειλητικόν, δι’ ου προσκαλεί αυτόν να καταθέση 23.560 δρχ. προς συντήρησιν σοσιαλιστικής εφημερίδος. Ως φαίνεται ο άνθρωπος πάσχει τας φρένας.
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (21) 2 Απριλίου 1897 – Βαθείαν συγκίνησιν εγέννησεν ενταύθα η υπέρ των ελληνικών δικαίων συνηγορία του Γλαδέτωνος. Ο πρόεδρος της ελληνικής Βουλής έσπευσε να διερμηνεύση τον μέγαν Βρετανόν την πανελλήνιον ευγνωμοσύνην.
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (9) 21 Μαΐου 1897 – Ο Σμολενσκής είναι ο ήρως της ημέρας, ανελθών δια μιας εις δημοτικότητα, οίας ουδείς άλλως απέλαυσεν Έλλην της καθ’ ημάς γενεάς. Αναρίθμητα αναφέρονται περί αυτού ανέκδοτα, χαρακτηριστικά του ανδρός. Στρατιώτην φυγόντα ετουφέκισε δήθεν ιδία χειρί. Εις τους συμβουλεύοντας εν Βελεστίνω την υποχώρησιν απεκρίθη «Είμαι βαρύς και δεν κινούμαι εύκολα» […] Εν εκ των χρήσιμων μαθημάτων του πολέμου τούτου είναι ότι εσχίσθη πλέον οριστικώς η παράδοσις “καπεταναίων”, συς κατέστησε πάλιν επί βραχύ του συρμού η Εθνική Εταιρεία κατορθώσασα να λησμονηθώσι τα πετσώματα και πλάσασα δια των οργάνων της ανύπαρκτα κατορθώματα και εθνικούς ήρωας […]
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (21) 4 Ιουνίου 1897 – Το δημοτικόν συμβούλιον Αθηναίων απεφάσισε να ονομάση μίαν των οδών των Αθηναίων διά του ονόματος του ηρωικολυ Σμολένσκη […] Οι δ’ εν Αθήναις Κρήτες απέστειλαν εις Λαμίαν τω γενναίω υποστρατήγω το εξής τηλεγράφημα· «Μεθ’ υπερηφανίας δεδικαιολογημένης οι Κρήτες, εν τη πατρίδι των οποίων αναπτύξας άλλοτε εξόχους στρατιωτικάς αρετάς. Σε χαιρετίζωμεν γενναίε Στρατηγέ, όστις και σήμερον εν μέσω της εθνικής συμφοράς ετήρησας υψηλόν το γόητρον του Έθνους και εμπνέεις ελπίδα αισιωτέρου μέλλοντος».
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (30) 11 Ιουνίου 1897 – Εν τουλάχιστον σωτήριον αποτέλεσμα επήνεγκεν ο πόλεμος. Επείσθησαν πάντες περί της ανάγκης να χωρισθή όλως ο στρατός από της κομματικής πολιτικής. Είναι αδύνατον να φαντασθή τις τινά αηδίαν γενικήν εγέννησαν αι διά του Τύπου αντεγκλήσεις ανωτέρων αξιωματικών […] Κατά την εορτήν του Αγίου Κωνσταντίνου άπειρα επέμφθησαν συγχαρητήρια εις τον Κωνσταντίνον Σμολένσκην. Η δημοτικότης του ανδρός τούτου αποτελεί εθνικήν όντως δύναμιν και χρήζει εν τόση λειψανδρία περιθάλψεως […]
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (20) 2 Ιουλίου 1897 – Εξ Αθηνών αγγέλλεται ο θάνατος του Μιχαήλ Μελά, μέλους του γνωστού επί φιλογενεία ηπειρωτικού οίκου. Ο Μιχαήλ προσωπικώς ήτον ανήρ, φιλόκαλος, φιλόμουσος και φιλοπρόοδος και τας αρετάς ταύτας εκτιμώσα η πόλις των Αθηνών ανέδειξεν αυτόν δήμαρχον […] Κατά τραγικήν σύμπτωσιν, σχεδόν ταυτοχρόνως ετελεύτησαν η ανεψιά του Μελά, ενάρετος σύζυγος του δημοφιλούς στρατηγού Σμολένσκη.
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (18) 30 Ιουλίου 1897 – Μετ’ εξαιρετικών επαίνων ομιλούσι τα ενταύθα φύλλα (Αθηνών) περί της ανδρείας και καρτερίας, των Κυπρίων Εθελοντών, πράγματι η Κύπρος τόσους απέστειλεν υιούς εις τον κοινό αγώνα, ώστε απέτισε τον φόρον του αίματος ως πάσα επαρχία του ελευθέρου βασιλείου.
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (18) 30 Ιουλίου 1897 – Μίαν αρετήν ουδείς εμπορεί ν’ αμφισβητήση εις τον κ. Δεληγιάννην, την διάπυρον αγάπην προς τους συντοπίτας του Γορτύνιους και ιδιαιτέρως προς τους ευδαίμονας εκλογείς των Λαγκαδίων. Εφημερίς της Τριπόλεως εδημοσίευσεν ονομαστικόν κατάλογον, εξ ού εξάγεται ότι κατά την τελευταίαν του πρωθυπουργίαν, εσιτίζοντο εκ του δη,οσίου ταμείου πεντακόσιοι τρεις Γορτύνιοι. Και έπειτα απορούμεν πως εχρεωκοπήσαμεν!
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (25) 6 Αυγούστου – Οι εν Χαρράρ της Αβυσσινίας Έλληνες έπεμψαν εις τον κ. Ράλλην 5.129 φράγκα χρυσά υπέρ των εθνικών αναγκών.
ΤΟ ΒΗΜΑ, 21.3.1950 – Απεβίωσεν και εκηδεύθη εν Αλεξανδρεία… ο Κρης ιατρός Νικόλαος Σκαμνάκης, πρώην Δήμαρχος Χανίων, πολιτευτής και δημοσιογράφος […] Ο εκλιπών, ως δήμαρχος Χανίων επί Αρμοστείας του πρίγκηπος Γεωργίου, ούτινος υπήρξεν στενός συνεργάτης, προσέφερεν όσας ουδείς άλλος υπηρεσίας εις την γενέτειραν του πόλιν των Χανίων […] Διακριθείς ως ιατρός ήρκησε καθ’ ύλην την ζωήν το επάγγελμα του αφιλοκερδώς. Δεινός χειριστής του καλάμου έγραψε παλαιότερον εις τα κρητικά φύλλα και βραδύτερον εις τον “Ταχυδρόμον” και τα “Παναιγύπτια” της Αλεξάνδρειας […]

 


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αποκαλύπτεται ο ναός της Αρτέμιδος στην ακρόπολη των Φαλασάρνων

» Ξεκίνησε νέα αρχαιολογική ανασκαφή Έπιασε… δουλειά η αρχαιολογική σκαπάνη για την αποκάλυψη του ναού της Αρτέμιδος στην ακρόπολη των Φαλασάρνων! Η επίσημη τελετή...

Mια διαφορετική ορθοπαιδική κλινική…

Μια διαφορετική ορθοπαιδική κλινική θα δουν από την ερχόμενη εβδομάδα γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς. Η ανακαίνιση της κλινικής ολοκληρώνεται, τα δάπεδα είναι καινούργια, νέες...

Προσωρινά κρατούμενος ο 27χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της 19χρονης

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 27χρονος - που κατηγορείται για το βιασμό 19χρονης στα Φαλάσαρνα - με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέα και του ανακριτή. Σύμφωνα...

Φωτιά στον Παράλληλο της Εθνικής Οδού

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Παράλληλο της Εθνικής Οδού, στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε πλησίον μεγάλου σούπερ μάρκετ. Η πυροσβεστική...

Οδηγοί σε… απόγνωση λόγω i-Park

Αγανακτισμένος οδηγός που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το νέο ψηφιακό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του δήμου Χανίων i-Park Chania, έφτασε προχθές στα γραφεία της εφημερίδας. Οπως μας...

Αντζούρια γίγαντες!

Αντζούρια γίγαντες έβγαλε ο κήπος δύο φίλων Χανιωτών, του Κώστα Κουντουράκη και του Αχιλλέα Μαλανδράκη. Με οικολογική φροντίδα μας είπαν ότι “τα φετινά αντζούρια είναι...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα