Τρίτη, 13 Απριλίου, 2021

1973: “Υποχρεωτική η ανάρτισις πινακίδων εις τα παντός είδους πωλούμενα τρόφιμα”

Εσείς γνωρίζατε πότε ξεκίνησε να είναι υποχρεωτική η ανάρτηση σημαντικών πληροφοριών για τρόφιμα που αγοράζουμε; Κάτι που πλέον θεωρείται δεδομένο και απαραίτητο στις μέρες μας, ο καταναλωτής δηλαδή να λαμβάνει γνώσεις για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά που περιέχουν τα προϊόντα, την προέλευσή τους κ.λπ., έγινε υποχρεωτικό πριν από… 48 χρόνια.

Όπως διαβάζουμε σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Χανίων με τίτλο “Υποχρεωτική ή ανάρτισις πινακίδων είς τα παντός είδους πωλούμενα τρόφιμα” στο φύλλο της εφημερίδας της 13ης Ιανουαρίου 1973 «Ανακοινούμεν προς άπαντας τους επαγγελματίας – λιανοπωλητάς παντός είδους τροφίμων ότι η ανάρτησις πινακίδων επί λιανικώς πωλούμενων ειδών ρυθμίζεται διά του άρθρου 53 της υπ’ αριθμ. 2)72 Αγορανομικής Διατάξεως τού οποίου αί δύο πρώται ενδιαφέρουσαι τουτς πωλητάς τροφίμων παράγραφοι έχουσι ούτω:

1) Πάντες οι πωλούντες ΛΙΑΝΙΚΩΣ είδη εν γένει βιοτικών αναγκών, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως δι’ ωρισμένα εξ αυτών, υποχρεούνται όπως, εφ’ έκάστου τούτων, έχωσι τοποθετημένην πινακίδα, εμφαίνουσα: α) την ποιότητα, β) την προέλευσιν και γ) την τιμήν πωλήσεως κατά συνήθη μονάδα (βάρος, τεμάχιον κτλ)».

Στην συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρεται «Εις περίπτωσιν καθ’ ήν, επί ωρισμένων ειδών δεν είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των, ή επ’ αυτών συγκράτησις πινακίδος, αυτή τοποθετείται εις τον τόπον ένθα διατηρείται το εν λόγω είδος προν πώλησιν (ως λ.χ. εντός ψυγείου ή δοχείου ή κιτίου κλπ) ή επί της συσκευασίας του είδους».

Η ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Χανίων Στέλιος Νικάκης καταλήγει αναφέροντας πως «Η Διοίκησις της Ομοσπονδίας υπενθυμίζει την ανωτέρω ΑΔ προς τους επαγγελματίας και συνιστά την άμεσον ανάρτησιν πικακίδων αι οποίαι να αναφέρουν τάς ανωτέρω α, β, γ ενδείξεις»

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες