Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2021

Ρομποτικές επιδείξεις σε μαθητές

Ρομποτικές επιδείξεις θα γίνουν σήμερα από το Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε μαθητές του 8ου Δημοτικου? Σχολει?ου και του Εκπαιδευτηρι?ου Μαυροματα?κη που θα επισκεφτούν το Εργαστήριο.
Από την Ομάδα Ρομποτικού Ποδοσφαίρου: “Κουρήτες” ανακοινώθηκε ότι στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθει? ξενα?γηση για το Εκπαιδευτη?ριο Μαυροματα?κη (38 μαθητε?ς ο?λων των τα?ξεων ) και στις 10 π.μ. για το 8ο Δημοτικο? Σχολει?ο Χανι?ων (44 μαθητε?ς της ΣΤʼ τα?ξης) στο Κτη?ριο Επιστημω?ν).
Οι μαθητε?ς θα παρακολουθη?σουν τις εξη?ς επιδει?ξεις:
? Χορο? απο? τετρα?ποδα ρομπο?τ τυ?που Sony AIBO,
? Εκτελε?σεις πε?ναλτι (ε?νας παι?κτης και ε?νας τερματοφυ?λακας) με δι?ποδα ρομπο?τ τυ?που Aldebaran Nao, και:
? Ρομποτικο? ποδο?σφαιρο 2×2 απο? τετρα?ποδα ρομπο?τ τυ?που Sony AIBO.
Σημειώνεται ότι στο Πολυτεχνει?ο Κρη?της, εδω? και ε?ξι χρο?νια, ε?χει συσταθει? και λειτουργει? ερευνητικη? ομα?δα ρομποτικου? ποδοσφαι?ρου με την επωνυμι?α «Κουρη?τες», που συμμετε?χει στον ετη?σιο διαγωνισμο? RoboCup ανελλιπω?ς απο? το 2006. Το RoboCup ει?ναι ο μεγαλυ?τερος ρομποτικο?ς διαγωνισμο?ς παγκοσμι?ως, με συμμετοχη? τουλα?χιστον 3000 ερευνητω?ν απο? 40 και πλε?ον χω?ρες και στο?χος του ει?ναι να προα?γει την ε?ρευνα σε τεχνητη? νοημοσυ?νη και ρομποτικη? κυρι?ως με?σα απο? διαγωνισμου?ς ρομποτικου? ποδοσφαι?ρου με αυστηρε?ς προδιαγραφε?ς. Οι Κουρη?τες η?ταν η πρω?τη ελληνικη? συμμετοχη? και παραμε?νει με?χρι ση?μερα η μοναδικη? στα πρωταθλη?ματα ποδοσφαι?ρου στην 14χρονη ιστορι?α του θεσμου?.
Τα με?λη της ομα?δας ει?ναι καθηγητε?ς και κυρι?ως φοιτητε?ς του Πολυτεχνει?ου Κρη?της, ενω? οι «παι?κτες» της ει?ναι πε?ντε προγραμματιζο?μενα ανθρωποειδη?
ρομπο?τ Aldebaran Nao με τα συμβολικα? ονο?ματα Ηρακλη?ς, Επιμη?δης, Ι?δας, Ια?σιος και Παιωναι?ος.
Οι Κουρη?τες διακρι?θηκαν στο RoboCup 2007 (Ατλα?ντα, ΗΠΑ), ο?που κατε?λαβαν τη 2η θε?ση παγκοσμι?ως στο Microsoft Simulation Challenge, στο RoboCup 2008 (Suzhou, Κι?να), ο?που κατε?λαβαν την 1η θε?ση παγκοσμι?ως στην κατηγορι?α SPL Microsoft Simulation και την 3η θε?ση παγκοσμι?ως στην κατηγορι?α SPL Nao robots, στο RomeCup 2009, ο?που κατε?λαβαν την 1η θε?ση στις ρομποτικε?ς επιδει?ξεις, καθω?ς και στο προ?σφατο RoboCup 2011 (Κωνσταντινου?πολη), ο?που κατε?λαβαν την 2η θε?ση παγκοσμι?ως στο SPL Open Challenge.
Η δραστηριο?τητα των Κουρητω?ν ε?χει παρουσιαστει? σε δια?φορες τεχνολογικε?ς εκθε?σεις (Athens Digital Week, Festival della Creativita, Hi-Tech Innovators Partenariat, SchoolFest, Mikropolis) και ε?χει απασχολη?σει πολλα?κις τον Τυ?πο, την Τηλεο?ραση και τα διαδικτυακα? με?σα ενημε?ρωσης σε τοπικο? και εθνικο? επι?πεδο.
Πληροφορίες στον ιστοχω?ρο: www.kouretes.gr

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες