Μουσείο Τυπογραφείας

Ταλαιπωρία πλημμυροπαθών στα Χανιά

05Δώδεκα επιπλέον δικαιολογητικά(!) ζητάει από περίπου 60 επιχειρήσεις των Χανίων που υπέστησαν ζημιές στις πλημμύρες της 26ης Οκτωβρίου 2017 η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προκειμένου να προχωρήσει στην αποζημίωσή τους.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι παρότι έχουν περάσει 18 μήνες από την καταστροφή και οι επαγγελματίες κατέθεσαν τα πρώτα δικαιολογητικά στο Υπουργείο μέσω της Περιφέρειας, έρχεται αυτές τις ημέρες η γενική γραμματεία να ζητήσει νέα δικαιολογητικά.
Τα νέα δικαιολογητικά προβλέπονται με βάση τη νομοθεσία ωστόσο είναι απορίας άξιο γιατί θα πρέπει να περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε οι υπηρεσίες να ζητήσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα.
Ειδικότερα από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως σε Πλατανιά, Αγ. Μαρίνα, Μάλεμε, Γαλατά, παλιό Δήμο Χανίων και που υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες ζητείται επιπλέον:

1 Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά κατά κατηγορία και συνολικά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό διαμέρισμα. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές σύμφωνα με την κατάσταση του άρθρ. 3 παρ. 1β της με αρ. 20725/Β.979/10-5-2011 απόφασης. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση. που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

2 Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών (πρωτότυπο η ακριβές φωτοαντίγραφο).

3 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση. Σε περίπτωση δικαιούχων με ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, (αυτές αποζημιώνονται μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει την πλήρη κυριότητα αυτών) να προσκομισθούν τίτλοι ιδιοκτησίας και αντίγραφο Ε9, έτους 2017 που συνέβη η θεομηνία.

4 Υπεύθυνη Δήλωση (εκ διπλούν) στην οποία να αναγράφεται ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές που αναφέρεται στην σχετική ΚΥΑ, αποζημίωσης από τις πλημμύρες τις 26 Οκτωβρίου 2017 στην ΠΕ Χανίων, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Ειδικά για τους δικαιούχους νομικά πρόσωπα η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

5 Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση, (εις διπλούν) του δικαιούχου/νόμιμου εκπρόσωπου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

6 Στοιχεία μητρώου επιχείρησης, δραστηριοτήτων, μεταβολών και εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της θεομηνίας έως σήμερα (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ TAXlSnet.gr- Να αναγράφεται η ημερομηνία εκτύπωσης).

7 Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ.

8 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού από το κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ σε περίπτωση που δικαιούχος της επιχορήγησης είναι νομικό πρόσωπο.

9 Αντίγραφο Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 έτους 2017 ανάλογα με την περίπτωση.

10 Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού θεωρημένο από την τράπεζα με το ΙΒΑΝ και το BIC του δικαιούχου της επιχορήγησης (πρέπει να είναι πρώτο όνομα στον λογαριασμό). Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλοντα, τα αντίστοιχα για τον όψεως της εταιρείας.

11 Πιστοποιητικό πρωτοδικείου των τελευταίων 30 ημερών, περί μη πτώχευσης.

12 Ασφαλιστική ενημερότητα (από το πρώην ΙΚΑ) και φορολογική ενημερότητα. Να αναγράφεται για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης.
Σημειώνεται ότι αρχικά είχαν υποβάλλει αιτήματα περισσότερες επιχειρήσεις οι μισές όμως κρίθηκε ότι δεν είχαν υπέστη τις ζημιές τις οποίες δήλωναν ή δεν δικαιούνταν αποζημίωση για διάφορους λόγους.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.