Μουσείο Τυπογραφείας

Συνάντηση  για τις περιοχές Natura στην Κρήτη

Για την εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και σχεδίων διαχείρισης

Image (21)

Στην έδρα της Περιφέρειας σήμερα Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αρμοδίων στελεχών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με στελέχη της μελετητικής εταιρίας «ΟΙΚΟΜ Ε.Π.Ε.» που εξειδικεύεται σε περιβαλλοντικά θέματα.

Στην εταιρία «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ» έχει αναθέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βάσει σύμβασης την «εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) και του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης. Στην Ομάδα Έργου συμμετέχουν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΛΚΕΘΕ και άλλοι ειδικοί επιστήμονες και συνεργάτες.
Η Μελέτη αφορά στην εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για 28 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και 26 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη. Αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν από όλες τις αρμόδιες για τις προστατευόμενες περιοχές αρχές (Φορείς Διαχείρισης, ΥΠΕν, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη κλπ). Επίσης θα αποτελούν σημαντική βάση για το Χωροταξικό Σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Τα στελέχη της Ομάδας Μελέτης ζήτησαν μια συνάντηση γνωριμίας με τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας προκειμένου να ενημερώσουν επί του βασικού πλαισίου υλοποίησης της μελέτης, και να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει καταγραφή δεδομένων, απόψεις και οργάνωση της επικοινωνίας και διαβούλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησής της.

Νο Comments