Μουσείο Τυπογραφείας

Οκτώ συλλήψεις στη Πρέβελη για παράνομη κατασκήνωση και κατοχή ναρκωτικών

Ç ðáñáëßá âñßóêåôáé óôá íüôéá ôïõ Íïìïý Ñåèýìíçò, ìÝóá óå Ýíáí êáôáðñÜóéíï ÷þñï óôï ôÝëïò ôïõ Êïõñôáëéþôéêïõ öáñáããéïý. Êáèþò âãáßíåôå áðü ôç ÌïíÞ ÐñÝâåëçò ðáñêÜñåôå ôï áõôïêßíçôü óáò êáé îåêéíÞóôå ðåñðáôþíôáò ðñïò ôçí ðáñáëßá ìå ôïõò öïßíéêåò. ÌåôÜ ôï öïéíéêüäáóïò áðëþíåôáé ç áììþäçò ðáñáëßá ôçò ÐñÝâåëçò ìå ôïõò õðÝñï÷ïõò êáôáññÜêôåò ðïõ îå÷ýíïíôáé óôçí èÜëáóóá. Ìéá âüëôá ìå ôá ðüäéá Þ ìå ôï èáëÜóóéï ðïäÞëáôï ðïõ èá âñåßôå åêåß, èá óáò âïçèÞóåé íá áíáêáëýøåôå ôéò ïìïñöéÝò ôçò ðåñéï÷Þò. Ç ëßìíç ÐñÝâåëç åßíáé Ýíá áðü ôá ïìïñöüôåñá áîéïèÝáôá ôïõ íçóéïý. Ôï ôïðßï ìïéÜæåé ôñïðéêü êáé óßãïõñá åßíáé ìéá åîüñìçóç ðïõ èá óáò ãåìßóåé Ýêðëçîç! Ðïëëïß ÷áñáêôçñßæïõí ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÐñÝâåëçò, ùò Ýíáí åðßãåéï ðáñÜäåéóï!Οκτώ (08) άτομα, συνελήφθησαν στη Πρέβελη για τα κατά περίπτωση αδικήματα παραβάσεων της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της παράνομης κατασκήνωσης. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν έξι Ελληνες  (5 γυναίκες και ένας άνδρας) ηλικίας από 16 έως 43 ετών και δυο αλλοδαποί ηλικίας 38 και 75 ετών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομίας “στο πλαίσιο, στοχευμένων ελέγχων και εφαρμογής ειδικού σχεδίου, για την πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και την τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας σε τουριστικές περιοχές, πραγματοποιήθηκε, σήμερα (14.08.2019) το πρωί, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στην προστατευόμενη τουριστική περιοχή Λίμνη Πρέβελη του Δήμου Αγίου Βασιλείου.Η συγκεκριμένη περιοχή, είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΝΑΤΟΥΡΑ και χαρακτηρισμένη ως περιοχή, ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν οκτώ (08) άτομα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα παραβάσεων της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της παράνομης κατασκήνωσης. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν έξι ημεδαποί (5 γυναίκες και ένας άνδρας) ηλικίας από 16 έως 43 ετών και δυο αλλοδαποί ηλικίας 38 και 75 ετών.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου.¨”

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.