Μουσείο Τυπογραφείας

Ο Ριχάρδος Κόβδεν για τους Eλληνες

Το κείμενο το βρήκα ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, αθηναϊκή εφημερίδα του πρώτου ημίσος του 19ου αιώνα.
Η ελληνική επικράτεια ήταν ένα μικρό και μίζερο Ελληνικό Βασίλειο. Ο ελληνισμός όμως της διασποράς, εξωστρεφής και ανταγωνιστικός, κυριαρχούσε, σε παγκόσμιο επίπεδο, με πλήρη αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις του, μακριά από τα δεσμά του Ελληνικού κράτους και των ανάξιων πολιτικών του ελλαδικού χώρου, προκαλούσε τον θαυμασμό των Ευρωπαίων.
Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα:
Αθηνα, 21.5.1841- Αποσπάσματά τινα κατά την Ανατολήν του Aγγλου Ριχάρδου Κόβδεν.
…Οι κάτοικοι της Τουρκίας όλης ημπορούν να υπολογισθώσιν εις 10 έως 12 εκατομμύρια, οι πλείστοι Χριστιανοί, εις Σμύρνην, εις Κωνσταντινούπολιν, εις Θεσσαλονίκην, και τους άλλους λιμένας, οι Έλληνες εκατόρθωσαν να κυριεύσωσιν όλο το εμπόριον του τόπου. Όταν εισήλθον εις τον Βόσπορον, ευρέθην περιστοιχισμένος από δέκα επτά εμπορικά πλοία, ων δέκα πέντε ελληνικά, εν σαρδινικόν και εν αγγλικόν. Αι μεγάλαι πρόοδοι τας οποίας οι Έλληνες έκαμον εις το εμπόριον είναι απόδειξις ακαταμάχητος της ευφυΐας και της ικανότητος των. Δεν υπάρχει έθνος δυνάμεων να ανταγωνισθή προς τους Έλληνας εις το στάδιον των εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτοί έχουν εις χείρας των όλον τον εμπόριον της Ανατολής, τα καταστήματα των εξηπλώθησαν ανά πάσαν την Ευρώπην· μετέρχονται τον τραπεζίτην, μεν εις  Βιέννην, εις Τεργέστην και εις Μασσαλίαν, τον έμπορον, εις Λονδίνον και εις Μαγχαστρίαν· η οικία των Ράλλιδων έχει ιδίους ανταποκριτάς εις Μαγχαστρίαν, Λονδίνον, Μασσαλίαν, Κωνσταντινούπολιν, Οδησσόν και Τεχεράνη. Οι Έλληνες εδείχθησαν άξιοι απόγονοι της δοξάσης τους προγόνους των μεγαλοφυΐας εις το μόνον στάδιον το οποίο ηδυνήθησαν άχρι τούδε να διατρέξωσιν. Έχοντες τον ορθόν νουν του Άγγλου, την ολιγάρκειαν του Σκώτου, την ζωηρότητα του Γάλλου και την τόλμην του Αμερικάνου, […]

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.