Μουσείο Τυπογραφείας

Ειδήσεις από το Παρελθόν

ΑΙΩΝ, 10.7.1882 – Ο κ. Θεοχάρης Χριστοδούλου Γερογιάννης εκ Λιαριγκόβης της Χαλκιδικής, ο κατά τας διδακτορικάς αυτού εξετάσεις αριστεύσας, δους κατ’ αυτάς και αύθις επιτυχώς και τας πρακτικάς αυτού εξετάσεις έλαβε την άδειαν του μετέρχεσθαι τον ιατρόν. Η Χαλκιδική το πρώτον ήδη αξιούται επιστήμονος εντοπίου ιατρού.
ΑΙΩΝ, 10.7.1882 – Αφίκετο εκ Βιτωλίων ο γυμνασιάρχης κ. Κωνσταντίνος Τσούλκας και οι καθηγηταί του εν τη πόλει εκείνη Ελληνικού γυμνασίου κ.κ. Ρηγάδης και Τσάλης.
ΑΙΩΝ, 11.9.1882 – …Εν τη ΤΡΙΠΟΛΕΙ, αναγινώσκομεν, ότι την παρελθούσαν Πέμπτην, εν τω χωρίω Τσελεπάκου του δήμου Φαλάνθου, εις ποιμήν εκ του αυτού χωρίου υπέστη τον διά λιθοβολίας μαρτυρικόν θάνατον εκ μέρους απάντων των συγχωρίων του, μηδ’ αυτών των γυναικών και παιδίων εξαιρουμένων.
ΑΙΩΝ, 5.10.1882 – Εις τον άραβα Αχμέτ βέη Μινοιάουϊ, τον κατά τας εν Αιγύπτω σφαγάς διακριθέντα επί τη υπερασπίσει των χριστιανών ιδίως δε των Ελλήνων… η Κυβέρνησις απένειμε τον χρυσούν σταυρόν των Ιπποτών του Τάγματος του Σωτήρος, εις ένδειξιν τιμής και επί τη ευγένει αυτού αυταπαρνήσει προς σωτηρίαν κινδυνευόντων Ελλήνων, κατά τας τελευταίας εν Τάντα ταραχάς.
ΑΙΩΝ, 13.10.1882 – Εν Γαλλία απεβίωσε τη παρελθούση εβδομάδι ο κόμης Γκομπινώ, διατελέσας επί τινα έτη πρεσβευτής της Γαλλίας, μετά την Οκτωβριανήν Επανάστασιν […]
ΑΙΩΝ, 27.9.1883 – Αφίκετο χθες εκ των εν Γερμανία λουτρών ο εν Ρουμανία εγκατεστημένος σεβαστός κ. Ν. Μανταλόπουλος, ούτινος πολλάκις ο ΑΙΩΝ ανεκοίνωσεν ευγενεστάτας και φιλοτίμους χορηγίας υπέρ διαφόρων σχολείων αρρένων και θηλέων εν Ηπείρω. Ασμένως δε μανθάνομεν ότι ο σεβαστός και φιλόπατρις ούτος Ηπειρώτης διανοείται να εγκατασταθή ενταύθα διά παντός […]
ΑΙΩΝ, 18.11.1883 – Απενεμήθη o χρυσούς σταυρός των Ιπποτών του Τάγματος του Σωτήρος εις τον Αχμέτ Σακήβ βέην και Αλέξανδρον Σουτζάραν, πρόξενον της Αυστρίας εν Αλεξανδρεία, ο δε αργυρούς σταυρός εις τον Μουσταφά Ελ-Εμπέμπε, Σιμπάϊ Μασρ, Αβδέλ-Γκάση Σομέτι Γκαβέλε, Αιμίλιον Σαβαρύ διευθυντήν της σουεζικής διώρυγος, Θεόδωρον Ιβανώφ, πράκτορα της ρωσσικής ατμοπλοϊκής εταιρείας εν Αιγύπω, διά την φιλάνθρωπον συνδρομήν ην παρέσχον εις τους Έλληνας υπηκόους κατά την εποχήν της εν Αιγύπτω αναρχίας.
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 14.11.1888 – Χθες επρόκειτο να τελεσθώσιν εν Βιέννη οι γάμοι της πριγκιπίσσης Ιφιγενείας Υψηλάντου θυγ. του μακαρίτου πρίγκιπος Γρηγορίου Υψηλάντου, πρεσβευτού παρά τη αυλή της Βιέννης μετά του κόμητος Παππεμχάϊμ, υιού του μεγάλου τελετάρχου της Βαυαρικής αυλής. Διά του γάμου τούτου και της νεωτέρας των θυγατέρων του πρίγκιπος Υψηλάντου, το όνομα του περικλεούς οίκου των Υψηλαντών εντελώς εκλείπει. Η πρεσβυτέρα των θυγατέρων του Υψηλάντου Χαρίκλεια, ως γνωστόν, ενυμφεύθη πρότινων ετών τον πρίγκηπα Χοενλόε.
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15.11.1888 – Το εν Βιέννη επιστελέν ότε διά του γάμου και της νεωτέρας των θυγατέρων του Υψηλάντου, «το όνομα του περικλεούς και ιστορικού οίκου των Υψηλαντών εκλείπει», δεν είναι ακριβές διότι ο Γρηγόριος Υψηλάντης πλην των δύο θυγατέρων, Χαρικλείας και Ιφιγενείας κατέλιπε και δύο υιούς τον Εμμανουήλ Υψηλάντην, άγοντα ήδη το 12ον έτος της ηλικίας και τον Θεόδωρον Υψηλάντην, άγοντα το 6ον έτος».

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.