Μουσείο Τυπογραφείας

Ειδήσεις από το παρελθόν

Καρτερία, 3-12-1844. Ο ληστής Μάνθος Δεδούσης εδολοφονήθη εσχάτως εις το χωρίον Κυστόρτσα της Δωρίδος υπό του αρχιληστού Πασαγγελάκη, υποπτεύσαντος αυτόν ότι σκοπόν είχε να καταγγείλη τινάς χωρικούς οίτινες ήσαν οπαδοί αυτού κατά την προ ενός μηνός συμβάσαν εν σταθερά Μεσημβρίαν ληστείαν εις την πόλιν του Γαλαξειδίου.

Στοά, 11-9-1879. Επιστέλλουσιν εξ Ιωαννίνων ότι φοβερά ληστεία διεπράχθη τη 25 Αυγούστου εν Ζαγορίω. Συμμορία εξ εκατόν Βλάχων υπό την οδηγίαν του καλουμένου Λεωνίδα εκ Σαμαρίνας εισήλθον εν Ζαγορίω και ελήστευσαν τους αυτόθι κατοίκους αφελόντες 5.000 λίρας οθωμανικάς εις χρήματα και πράγματα. Οι λησταί μετά την πράξιν των ταύτην έμειναν ανενόχλητοι εν τω χωρίω επί είκοσι τέσσαρες ώρας ευωχούμενοι και κραιπαλώντες. Τρεις ημέρας μετά την γενομένην ληστείαν των δυστυχών Ζαγοριτών ανεφάνη, ως πάντοτε κατόπιν εορτής, ο τουρκικός στρατός, όστις αντί να προβή εις καταδίωξιν των ληστών ετράπη την οδόν της συνεχίσεως του υπ’ αυτών διαπραχθέντος εγκλήματος, προς συμπλήρωσιν φαίνεται του καταστρεπτικού έργου.

Στοά, 23-9-1879. Ο εν Σύμη αποθανών Γ. Ιωαννίδης Συμαίος κατέλιπε 2.000 φρ. εις το Εθνικόν Πανεπιστήμιον και ικανά άλλα ποσά εις την πατρίδα του. Εν οις μέγα ποσόν προς συντήρησιν Παρθεναγωγείου.

Στοά, 6-10-1879. Τα ουγγρικά φύλλα δημοσιεύουσι βιογραφικάς πληροφορίας περί του κ. Κάλλαη αναλαβόντος ήδη καθήκοντα εισηγητού επί των ανατολικών υποθέσεων εν τω υπουργείω των Εξωτερικών της Βιέννης. Ο Κάλλαης είναι Ούγγρος μεγιστάν εκ των συγενεστάτων. […] Ημείς οι Έλληνες έχομεν πάντα λόγον να επικροτώμεν εις την ανύψωσιν ανδρών, όστις τοσάκις άχρι τούδε απεδείχθη πιστός και δεδοκιμασμένος της Ελλάδος φίλος. Η λαμπρά αγόρευσις, δι’ ής εν τη επιτροπή της Αν. Ρωμυλίας υπερμάχησε των δικαιωμάτων, του ελληνικού πληθυσμού και της ελληνικής γλώσσης πρόκειται ανεπίληπτον μνημείον του φιλελληνισμού του κ. Κάλλαη. […]

Στοά, 8-10-1879. Οι κάτοικοι των Ιωαννίνων εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης, σκέπτωνται να ονομάσωσι την εν τη λίμνη των Ιωαννίνων νήσον, νήσον Γαμβέττα.

Στοά, 17-10-1879. Γράφουσιν εκ Ναυπάκτου τα εξής: Εν Κονίσκη του δήμου Παρευνίων διεπράχθη ληστεία κατά τρόπον όλως νέον και παράδοξον.
Εις τον έμπορον πολίτην Κοκκώνην παρουσιάσθη, εν τη αγορά όντα, εις άγνωστος αυτώ, λέγων ότι είναι από την Αβώριανην (χωρίον της Ναυπακτίας) και ότι μετέβη εκεί προς αγοράν βοός, παρεκάλεσε δε τον Κοκκώνην, ίνα τον δεχθή να διανυκτερεύση εν τη οικία του, ενδόσαντος του Κοκκώνη ο άγνωστος εξενίσθη υπ’ αυτού, έφαγεν, έπιεν εν τη οικία του και εκοιμήθη, περί το μεσονύκτιον εγερθείς ο φιλοξενούμενος άγνωστος, ήνοιξεν την θύραν της οικίας και αμέσως εισήλθον και άλλοι εννέα, άγνωστοι επίσης, οίτινες συλλαβόντες τον οικοδεσπότην Κοκκώνην, την σύζυγόν του και την υπηρέτριάν του εκακοποίησαν αυτούς, ενώ τινες εξ αυτών αφήρουν το εμπεριέχον τα χρήματα και χρεωστικά κιβώτιον, ανεχώρησαν δε όλοι, αφού επλήγωσαν καιρίως διά γιαταγανίων τον δυστυχή Κοκκώνην.
Λέγεται ότι έλαβον 40.000 δραχ. εις χαρτονομίσματα, υποτίθεται ότι ένοχοι εισίν οι φυγόδικοι και άλλοι, αμέσως έσπευσεν ο Ειρηνοδίκης μετά του ενωμοτάρχου, ελπίζεται δε η ανακάλυψις των ενόχων, οίτινες φαίνεται ότι εισί φίλοι του συστήματος του ληστευθέντος Κοκκώνη.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.