Μουσείο Τυπογραφείας

ΣΕ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Ιδιαίτερα χαμηλό είναι το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής στις πόλεις των Χανίων και του Ηρακλείου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του διευθυντή του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, του επ. καθηγητή Ε. Γρηγορούδη και του διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων Γιώργου I. Ματαλλιωτάκη.
Η έρευνα εστιάζει στη μέτρηση ικανοποίησης των πολιτών όσον αφορά τις εκφάνσεις του καθημερινού τους βίου, όπως αυτός διαμορφώνεται στις παρούσες συνθήκες και συγκυρίες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 10 – 12 Μαΐου του 2011. Το δείγμα ήταν τυχαίο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού. Περιελάμβανε 552 νοικοκυριά της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης και 437 της πόλης των Χανίων. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε ερωτηθέντες ηλικίας από 18 ετών έως 60 ετών και άνω.
Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, ο συνολικός δείκτης ικανοποίησης από τη ζωή στην πόλη των Χανίων ανέρχεται στο 49%, ενώ εκτιμάται στο 38% περίπου για την πόλη του Ηρακλείου. Ο συνολικός αυτός δείκτης ικανοποίησης δείχνει κατά μέσο όρο, σε μία κλίμακα 0 – 100%, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από τη ζωής τους στην εκάστοτε πόλη.
Οι χαμηλοί αυτοί δείκτες ικανοποίησης αιτιολογούνται από το σχετικά μικρό ποσοστό των πολιτών που δήλωσαν ικανοποιημένοι από το επίπεδο της συνολικής ποιότητας ζωής: το 23,9% των ερωτηθέντων στα Χανιά δήλωσε ικανοποιημένο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο Ηράκλειο είναι μόλις 11,3%. Το αποτέλεσμα αυτό δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά του συνολικού δείκτη ικανοποίησης ανάμεσα στις δύο πόλεις.
Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι οι πολίτες των Χανίων σε σχέση με αυτούς του Ηρακλείου, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, θεωρούν ότι έχει επιδεινωθεί το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, το 51% σχεδόν του δείγματος στα Χανιά θεωρεί ότι η ποιότητα ζωής στην πόλη έχει επιδεινωθεί ή έχει μάλλον επιδεινωθεί, ενώ μόλις το 21% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί ή μάλλον έχει βελτιωθεί. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την πόλη του Ηρακλείου είναι 40% και 30% αντίστοιχα.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Οπως επισημαίνεται στην έρευνα, η ανάλυση των επιμέρους κριτηρίων είναι σε θέση να εκτιμήσει έναν ξεχωριστό δείκτη ικανοποίησης για κάθε έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της ποιότητας ζωής. Τα αποτελέσματα για την πόλη των Χανίων παρουσιάζονται στο Σχήμα 3 και δείχνουν τα εξής:
• Οι χαμηλότεροι δείκτες ικανοποίησης αφορούν τους παράγοντες της οικονομίας και της απασχόλησης, δηλαδή το κόστος ζωής (23,6%), την εύρεση εργασίας (23,7%) και τις δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας (22,7%).
• Ιδιαίτερα χαμηλό, όμως, είναι και το επίπεδο ικανοποίησης που αφορά την ασφάλεια (32%), τους δρόμους και πεζοδρόμια (30,9%), το πάρκινγκ (24,8%), τις υπηρεσίες και υποδομές υγείας (25,3%), τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας (33,4%) και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών (26,2%).
• Αντίθετα, οι υψηλότεροι δείκτες ικανοποίησης (60%-70%) εμφανίζονται στη διάσταση του πολιτισμού και της διασκέδασης / ψυχαγωγίας.
• Ολα τα υπόλοιπα κριτήρια της ποιότητας ζωής παρουσιάζουν και αυτά ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης που κυμαίνεται μεταξύ 40% και 50% περίπου.
Σε ό,τι αφορά την πόλη του Ηρακλείου, διαπιστώθηκαν από την έρευνα τα εξής:
• Οι χαμηλότεροι δείκτες ικανοποίησης αφορούν την κοινωνική ένταξη των μεταναστών (20,9%), την πολεοδομία και χωροταξικό σχεδιασμό (21,9%), το πάρκινγκ (15,7%) καθώς και τους παράγοντες της οικονομίας και της απασχόλησης (κόστος ζωής 21,2%, εύρεση εργασίας 19,4% και δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας 21%).
• Ιδιαίτερα χαμηλό, όμως, είναι και το επίπεδο ικανοποίησης που αφορά τους χώρους πρασίνου, τα πάρκα και τις πλατείες (27,3%), τους δρόμους και τα πεζοδρόμια (23,5%) και την ασφάλεια (26,2%).
• Αντίθετα, οι υψηλότεροι δείκτες ικανοποίησης αφορούν τις δυνατότητες για διασκέδαση / ψυχαγωγία (69,6%), τις υποδομές και δράσεις πολιτισμού (56,4%) και τις δημόσιες συγκοινωνίες και μέσα μεταφοράς (53,7%).
• Ολα τα υπόλοιπα κριτήρια της ποιότητας ζωής παρουσιάζουν και αυτά ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης που κυμαίνεται μεταξύ 30% και 45% περίπου.
Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι πολίτες και των δύο πόλεων δεν είναι ικανοποιημένοι από το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο της ποιότητας ζωής, αν και οι εκτιμώμενοι δείκτες ικανοποίησης για την πόλη των Χανίων είναι σχετικά υψηλότεροι από αυτούς της πόλης του Ηρακλείου.
Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των δύο πόλεων αφορούν τα εξής:
• Οι πολίτες των Χανίων εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από τους πολίτες του Ηρακλείου όσον αφορά τις δυνατότητες απασχόλησης (εύρεση εργασίας), την ασφάλεια (τήρηση δημόσιας τάξης, εγκληματικότητα), τις υποδομές (δρόμοι και πεζοδρόμια, πάρκινγκ, πολεοδομία και χωροταξικός σχεδιασμός, χώροι πρασίνου, πάρκα και πλατείες), τη ρύπανση (ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, καθαριότητα), την κοινωνική ένταξη μεταναστών και τις υποδομές και δράσεις πολιτισμού.
• Αντίθετα, οι πολίτες του Ηρακλείου εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες / υποδομές υγείας και τις δημόσιες συγκοινωνίες και μέσα μεταφοράς σε σχέση με τους πολίτες των Χανίων.
Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό της τάξεως του 71,3% δηλώνει ότι είναι δυσαρεστημένο ή μάλλον δυσαρεστημένο από το κόστος ζωής στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ αντίστοιχα για τα Χανιά 71,5%.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, κάτοικοι του Ηρακλείου και Χανίων, σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες απασχόλησης και εύρεσης εργασίας εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια σε ποσοστό 70,4% και 66,6% αντίστοιχα.
Προβληματικό φαίνεται να είναι το πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και στις δύο μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Το 67,8% των Ηρακλειωτών δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή μάλλον δυσαρεστημένοι, ενώ οι κάτοικοι των Χανίων εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους σε ποσοστό της τάξεως του 74%.
Αναφορικά με το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών (τήρηση δημόσιας τάξης), το 58,8% των κατοίκων του Ηρακλείου δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένο ή μάλλον δυσαρεστημένο, ενώ αντίστοιχα οι κάτοικοι της πόλης των Χανίων σε ποσοστό 52,5%.
Η έρευνα αναδεικνύει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο την άποψη των πολιτών για το επίπεδο ποιότητας ζωής στην πόλη τους τα τελευταία δύο έτη καθώς σε ποσοστό 30,6% οι κάτοικοι του Ηρακλείου δηλώνουν ότι αυτό έχει βελτιωθεί ή ότι μάλλον έχει βελτιωθεί, 29,6% ότι έχει παραμείνει ίδια, 15,3% ότι μάλλον έχει επιδεινωθεί και 24,6% δήλωσαν ότι έχει επιδεινωθεί. Αντίστοιχα για τα Χανιά 8,3 και 12,8% οι πολίτες δήλωσαν ότι έχει βελτιωθεί ή μάλλον έχει βελτιωθεί.
Θετικά μηνύματα, εν τούτοις, φέρνει η ερώτηση για τις δυνατότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αφού το 54,1 και 61,4% για τους κατοίκους του Ηρακλείου και των Χανίων αντίστοιχα δηλώνουν ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των δεδομένων και η εξέταση της άποψης των κατοίκων των πόλεων αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησής τους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (δημοτικά έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες της Δημοτική Αρχής). Σε σχετική ερώτηση οι κάτοικοι του Ηρακλείου δήλωσαν σε ποσοστό 39,8% ικανοποιημένοι, 27,6% ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, ενώ δυσαρεστημένοι ή μάλλον δυσαρεστημένοι δήλωσαν 32,6%. Από όπου φαίνεται ότι οι πολίτες του Ηρακλείου αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση και ανάπτυξη της πόλης τους καθώς και για τη βελτίωση σημαντικών παραγόντων που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής. Η συγκυριακή αξιολόγηση του έργου της Δημοτικής Αρχής συνδυάζεται πάντα με πιο μακροπρόθεσμους παράγοντες όπως είναι η παραταξιακή ένταξη και η κομματική ταύτιση.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.