Μουσείο Τυπογραφείας

Προώθηση της ηλιακής ενέργειας στη Μεσόγειο


Γιάννης Βουρδουμπάς*

Η ηλιακή ενέργεια αφθονεί στη λεκάνη της μεσογείου και αξιοποιείται σήμερα όλο και περισσότερο για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού.
Καθώς οι τεχνολογίες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας εξελίσσονται και ωριμάζουν συνεχώς, δημιουργούνται νέες δυνατότητες αξιοποίησής τους σε διάφορους τομείς στους οποίους πριν 20 – 30 χρόνια δεν ήταν αυτό δυνατόν. Δεδομένου ότι η χρήση των τεχνολογιών αυτών μειώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος, υποκαθιστά τη χρήση των ορυκτών καυσίμου και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίες, είναι ευνόητο ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και τα κράτη μέλη προσπαθούν με κατάλληλες πολιτικές να προωθήσουν τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, για τη παραγωγή θερμότητος και ηλεκτρισμού. Ειδικά στη λεκάνη της Μεσογείου σε σχέση με άλλες  βορειότερες περιοχές η  άφθονη ηλιακή ενέργεια αποτελεί ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο ο οποίος θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα αφενός μεν για τη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και αφ? ετέρου δε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  κατά τη διάρκεια της αξιοποίησής του.
Η χώρα μας σήμερα έχει αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την ηλιακή ενέργεια κυρίως για τη παραγωγή θερμού νερού και ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες. Εάν εξαιρέσει κάποιος την Κύπρο και το Ισραήλ , η Ελλάδα έχει τους καλύτερους δείκτες  αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας μεταξύ των διαφόρων μεσογειακών κρατών. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα συνεπάγεται πολλά οφέλη διαφορετικά από τα αντίστοιχα που θα προκύψουν λόγω της αξιοποίησης των πιθανολογούμενων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στα πλαίσια της προώθησης της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των μη ? Ευρωπαϊκών χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, η Ε.Ε. χρηματοδοτεί διάφορα στρατηγικά έργα στον τομέα:
α) της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και
β) της περιβαλλοντικής αειφορίας (διαχείριση νερού, διαχείριση αποβλήτων, αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας)
Ετσι σήμερα στα πλαίσια του προγράμματος ENPI CBC MED, η Ε.Ε. χρηματοδοτεί έξι στρατηγικά έργα για τη προώθηση της ηλιακής ενέργειας στη Μεσόγειο, εκ των οποίων στα τρία συμμετέχουν Ελληνες εταίροι. Τα έργα αυτά είναι τριετούς διάρκειας και θα υλοποιηθούν κατά το διάστημα 2012 – 2015, ενώ το ύψος του προϋπολογισμού του κάθε έργου ανέρχεται σε λίγα εκατ. Ευρώ.
Τα προαναφερθέντα τρία έργα είναι:
1. Στρατηγικοί κόμβοι για την ανάλυση και τη προώθηση της ηλιακής ενέργειας στη Μεσόγειο (έργο SHAAMS)
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού, θα υλοποιηθούν δράσεις σε διάφορες κατευθύνσεις και συγκεκριμένα:
α) Στη κατεύθυνση της δημιουργίας κατάλληλων πολιτικών για τη προώθηση της ηλιακής ενέργειας.
β) Στη κατεύθυνση της προώθησης της επιχειρηματικότητας στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.
γ) Στη κατεύθυνση της προώθησης της έρευνας στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.
δ) Στη κατεύθυνση της προώθησης των εφαρμογών της ηλιακής ενέργειας στη κοινωνία των πολιτών.
Συντονιστής του έργου αυτού είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης της Ισπανίας ενώ συμμετέχουν εταίροι από την Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Λίβανο.
Στο έργο αυτό συμμετέχει από την Ελλάδα το Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
2. Ανάπτυξη και υλοποίηση αποκεντρωμένων καινοτόμων ηλιακών τεχνολογιών σε δημόσια κτήρια σε Μεσογειακές χώρες (Εργο DIDSOLIT-PB )
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού, θα υλοποιηθούν διάφορες δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:
α) Την ανάλυση των υπαρχόντων καινοτόμων ηλιακών τεχνολογιών μικρής κλίμακας.
β) Την εγκατάσταση διαφόρων επιδεικτικών συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας σε δημόσια κτήρια σε διάφορες χώρες της Μεσογείου, καθώς και την αξιολόγησή τους. Οι καινοτόμες ηλιακές τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν περιλαμβάνουν:
? Εγκατάσταση με δίσκο  του Stirling για την ηλιοθερμική παραγωγή ηλεκτρισμού.
? Εγκατάσταση παραβολικών κατόπτρων για την ηλιοθερμική παραγωγή ηλεκτρισμού.
? Εγκατάσταση διαφανών  φωτοβολταϊκών  πλαισίων  για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
? Εγκατάσταση εύκαμπτων φωτοβολταϊκών πλαισίων για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
? Εγκατάσταση ηλιακής ψύξης χώρου με διάταξη παραβολικών κατόπτρων.

Συντονιστής του έργου αυτού είναι το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης στην  Ισπανία, ενώ συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Στο έργο αυτό συμμετέχουν από την Ελλάδα το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ´ΑΕΙΠΛΟΥΣ´.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού θα εγκατασταθούν δύο μικρά επιδεικτικά συστήματα από τις προαναφερθείσες πέντε καινοτομικές ηλιακές τεχνολογίες στις εγκαταστάσεις του Μ.Α.Ι.Χ.
3. Ανάπτυξη μικρής κλίμακας αποκεντρωμένων ηλιοθερμικών συστημάτων κατάλληλων για τις Μεσογειακές κοινότητες (Εργο  STS-Med)
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού θα αναπτυχθούν διάφορες δράσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν:
α) Δημιουργία 4 επιδεικτικών συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας με συγκεντρωτικά συστήματα στην Ιταλία, τη Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ιορδανία.
β) Αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους, επιμόρφωση τεχνικών και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στις τεχνολογίες αυτές.
γ) Προώθηση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την κατασκευή και εγκατάσταση τέτοιων ηλιακών συστημάτων.
Συντονιστής του έργου αυτού είναι ο Οργανισμός ARCA στη Σικελία της Ιταλίας ενώ συμμετέχουν εταίροι από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Στο έργο αυτό συμμετέχει από την Ελλάδα το Ινστιτούτο Συστημάτων και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας να αναπτύξει τα προσεχή χρόνια νέες καινοτομικές εφαρμογές  που σχετίζονται με τη περαιτέρω προώθηση της ηλιακής ενέργειας σε διάφορους τομείς.

Ο κ. Γιάννης Βουρδουμπάς διδάσκει Ενεργειακή Τεχνολογία στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Μ.Α.Ι.Χ.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.