Μουσείο Τυπογραφείας

«Αυθαίρετες κατασκευές στον υγρότοπο Αλμυρού»


Για αυθαίρετες κατασκευές μέσα στον υγρότοπο του Αλμυρού στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου καταγγέλλει τον τοπικό Δήμο η οργάνωση WWF (Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση) Ελλάς.
Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «τυπικη? περι?πτωση κακη?ς διαχει?ρισης ει?ναι η παραλι?α και ο υγρο?τοπος του Αλμυρου? Αγι?ου Νικολα?ου. Σε μια περιοχη? ο?που η τοπικη? κοινωνι?α και οι περιβαλλοντικε?ς οργανω?σεις ε?χουν δραστηριοποιηθει? στον με?γιστο βαθμο? επιδεικνυ?οντας ουσιαστικη? δια?θεση συνεισφορα?ς στην προστασι?α και αειφορικη? διαχει?ριση της περιοχη?ς, ο πλε?ον αρμο?διος Φορε?ας, ο Δη?μος Αγι?ου Νικολα?ου, κινει?ται με ο?ρους κε?ρδους και απουσι?ας σεβασμου? στους δημο?τες του και το περιβα?λλον».
Εξηγεί ότι «η περιοχη? ε?χει αποτελε?σει παρα?δειγμα για τη δρα?ση του Δικτυ?ου Παρακολου?θησης των Υγρο?τοπων της Κρη?της. Το 2011 και το 2012 πραγματοποιη?θηκαν με μεγα?λη συμμετοχη? πολιτω?ν μια σειρα? απο? δρα?σεις που αποσκοπου?σαν στην προστασι?α του υγρο?τοπου και περιελα?μβαναν ενημε?ρωση και ευαισθητοποι?ηση της τοπικη?ς κοινωνι?ας, τοποθε?τηση ενημερωτικω?ν πινακι?δων, οριοθε?τηση του υγρο?τοπου με ξυ?λινους πασσα?λους και φυτευ?σεις με ει?δη της περιοχη?ς.
Φαι?νεται ο?μως ο?τι ο?λα αυτα? δεν φτα?νουν. Οι πα?σσαλοι οριοθε?τησης ε?χουν πλε?ον καταστραφει? και η ταμπε?λα ενημε?ρωσης ει?ναι πεταμε?νη γιατι? μα?λλον ´ενοχλου?σε´. Οι φυτευ?σεις που ει?χαν γι?νει απο? τους συμμετε?χοντες στις εκδηλω?σεις διαμορφω?θηκαν ανα?λογα και τη θε?ση των φυτω?ν πη?ραν καθι?σματα για τους λουο?μενους του γειτονικου? ξενοδοχει?ου. Ο?λη η παραλι?α ε?χει καλυφθει? απο? ομπρε?λες, φουσκωτα? και ταχυ?πλοα σκα?φη αγνοω?ντας την προ?σφατη σχετικη? νομοθεσι?α. Την παρα?δοξη εικο?να συμπληρω?νουν το γη?πεδο beach volley με?σα στα ο?ρια του υγρο?τοπου και οι αυθαι?ρετες κατασκευε?ς του Δη?μου για τις οποι?ες εκκρεμη? η κατεδα?φιση. Το μο?νο βε?βαια που ε?χει ανανεωθει? ει?ναι η πινακι?δα ενημε?ρωσης ο?τι η παραλι?α ε?χει Γαλα?ζια Σημαι?α!».
«Δυστυχω?ς, οι αρμο?διοι Φορει?ς απε?τυχαν για ακο?μη μια φορα? να προστατευ?σουν το δημο?σιο συμφε?ρον και το περιβα?λλον», τονι?ζει ο συντονιστη?ς του προγρα?μματος των νησιωτικω?ν υγρο?τοπων Θα?νος Γιαννακα?κης.

1 σχολιο

  • [ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ] ~ ~ ~ Απάντηση

    Καλό Σαββατοκύριακο Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Τύπου.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.