Μουσείο Τυπογραφείας

Ενεργειακή αποδοτικότητα


Γιάννης Βουρδουμπάς*
Μια ακόμη οδηγία εξέδωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ενωση για την Ενεργειακή αποδοτικότητα για τη συμπλήρωση των παλαιότερων οδηγιών της 2009/125, 2010/30, 2004/08 και 2006/32 που αφορούσαν το ίδιο θέμα.
Η έννοια της ενεργειακής αποδοτικότητας αναφέρεται στην επίτευξη του ιδίου αποτελέσματος με τη χρησιμοποίηση λιγότερων πόρων, δηλαδή με αναφορά στην ενέργεια στην επίτευξη του ιδίου αποτελέσματος με τη χρήση λιγότερης ενέργειας όπως λιγότερης ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου, φυσικού αερίου κ.ά..
Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε διάφορα συστήματα σήμερα, έχει επιτευχθεί λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, στη συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς και στην οικονομία. Έτσι σήμερα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε πιο αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές στις κατοικίες μας, αυτοκίνητα με μικρότερη χιλιομετρική κατανάλωση καυσίμου, και να κατασκευάζουμε κτήρια με μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση. Ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης που προτάσσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ενωση προϋποθέτει τη μικρότερη χρήση των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων όπως τα ορυκτά καύσιμα και τη μικρότερη ρύπανση του περιβάλλοντος που συνεπάγεται η χρήση αυτών των καυσίμων.
Ετσι καθώς η Ε.Ε. εξαρτάται όλο και περισότερο από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους αποτελεί μονόδρομο γι’ αυτήν αφενός η βελτίωση της ενεργειακής της αποδοτικότητας και αφετέρου η μεγαλύτερη χρήση του ενδογενούς της δυναμικού που σχετίζεται με τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους.
Τα κυριότερα σημεία στα οποία αναφέρεται η εκτενής αυτή Ευρωπαϊκή οδηγία του 2012, είναι:

1. Στόχοι επίτευξης ενεργειακής αποδοτικότητας για κάθε κράτος μέλος
Τα κράτη θα πρέπει να θέσουν εθνικούς στόχους για την κατανάλωση ενέργειας και για την εξοικονόμησή της. Οι στόχοι θα αφορούν την περίοδο μέχρι το έτος 2020 και θα πρέπει να είναι σαφείς οι τρόποι με τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

2. Επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτήρια
Θα πρέπει να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων της Ε.Ε. και θα πρέπει να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι χρηματικοί πόροι για τον σκοπό αυτό. Δεδομένου ότι στην Ε.Ε. το 40% της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας αφορά τα κτήρια, είναι προφανής η σημασία της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε αυτά. Ταυτόχρονα από 1/1/2014 θα πρέπει ετησίως το 3% των κυβερνητικών κτηρίων που θερμαίνονται και ψύχονται να αναβαθμιστεί ενεργειακά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή οδηγία 31 του 2010, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στο κέλυφος τους και στα ενεργειακά τους συστήματα.

3. Προμήθειες δημόσιων φορέων
Θα πρέπει οι προμήθειες των δημόσιων φορέων που αφορούν κτήρια, μηχανήματα, προϊόντα και υπηρεσίες να περιορίζονται μόνο σε εκείνα που έχουν υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν επιτρέπεται πλέον οι δημόσιοι φορείς να χρησιμοποιούν οτιδήποτε έχει χαμηλή ενεργειακή απόδοση.

4. Προώθηση της Ενεργειακής πιστοποίησης
Θα πρέπει τα κράτη να προάγουν τις ενεργειακές πιστοποιήσεις και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους φορείς.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους να υποβάλλονται σε ενεργειακή ανάλυση και πιστοποίηση, σχετικά με τη κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους.

5. Συνεχής μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας των καταναλωτών
Τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν όπου είναι τεχνολογικά εφικτό και οικονομικά δυνατό, να γίνεται συνεχής μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής, φυσικού αερίου κ.α. από τους τεχνικούς καταναλωτές ούτως ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας καθώς θα γνωρίζουν τη κατανάλωση τους ανάλογα με τη χρονική στιγμή. Τέτοια συστήματα όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι ακόμη διαδεδομένα στην Ελλάδα.

6. Προώθηση της Ενεργειακής αποδοτικότητας στη θέρμανση και στη ψύξη
Η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη θέρμανση και στη ψύξη είναι πολύ σημαντική και μέχρι 31/12/2015 τα κράτη θα πρέπει να έχουν προβεί σε εκτιμήσεις για τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, καθώς και στα συστήματα τηλεθέρμανσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διερευνάται για θερμοηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος άνω των 20 MWe η δυνατότητα αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας σε εγκαταστάσεις πλησίον του θερμοηλεκτρικού σταθμού.

7. Προώθηση των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών
Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας θεωρείται σημαντική η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη εταιρειών παροχής εξειδικευμένων ενεργειακών υπηρεσιών σε διάφορους δημόσιους ή ιδιώτες καταναλωτές. Τέτοιες εταιρείες δεν έχουν αναπτυχθεί σε αξιόλογη κλίμακα μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.
Η εναρμόνιση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή οδηγία 27 του 2012, θα βελτιώσει τους ενεργειακούς μας δείκτες και την ενεργειακή αποδοτικότητα και θα επιτρέψει τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης που υπάρχει σήμερα.
Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας προϋποθέτει αλλαγές σε διάφορους τομείς σε συνδυασμό με κατάλληλες επενδύσεις όπως:
α) Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ιδιαίτερα όσον αφορά την ενέργεια.
β) Αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε συνδυασμό με τη σωστή ενημέρωση και τη πληροφόρησή τους.
γ) Παροχή οικονομικών κινήτρων για τη πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειακών επενδύσεων.
Είναι προφανές ότι δεδομένης της σημερινής δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, είναι μάλλον δύσκολο να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενεργειακές επενδύσεις από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Για το δημόσιο δεν είναι εύκολο σήμερα να δαπανήσει χρήματα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του αλλά και οι τράπεζες να δανείσουν χρήματα σε εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών για να προβούν σε ενεργειακές επενδύσεις.

* Ο κ. Γιάννης Βουρδουμπάς διδάσκει ενεργειακή και περιβαλλοντική τεχνολογία στο ΤΕΙ Κρήτης και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Μ.Α.Ι.Χ..

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.